Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn Arabiden Pazar Gündüz Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn Arabiden Pazar Gündüz Duası
HeartLess 15:50 28.08.18
Bismillahirrahmanirrahîym
Vücudu açıp başlatan Allah'ın adıyla. Her varlığı açığa çıkaran Allah'a hamdolsun. Allah'dan başka ilah yoktur.
Keşifle ve müşahede ile bilinen bir tevhiddir bu. Allah Ekber'dir, emir Ondan başlar, Ona döner. Allah
münezzehtir.
O'ndan başka bir şey yoktur ki görünsün. Onunla beraber ibadet edilen başka biri yoktur. O Vahid'dir (Bir'dir) ,
Ahad'dır (tek'dir), sınırların meydana gelişinden önce olduğu gibidir. Her şeyde Ona dair bir ayet vardır; Onun
birliğine, tekliğine ve varlığına delalet eder. Sırrı münezzehtir; O'nu, idrak edilmekten, nüfuz edilmekten
gizlemiştir.
Kuvvet ve değiştirme gücü ancak üstün ve azamet sahibi Allah'ındır. Bu, bize has kıldığı bir hazinedir, gayb ve
cömertlik hazinelerinden. Onunla her hayrın indirilmesini ister ve her şerrin, her zararın savılmasını dilerim.
Kapalı her menfezi O'nunla açarım. Biz Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz, indirdiği veya indirmekte
olduğu her emirdi. Her halde, her makamda, her düşüncede, her ilhamda, her çıkışta ve her girişte. Her şey için
ve her şeyde umut edilen Allah'tır. Umulan ve kast edilen O'dur. İlham O'ndan gelir, O'ndandır anlamak. Varlık
O'dur, ne inkar var ne de ret. Açığa
çıktığı zaman, hiçbir şey yoktur. Gizlendiği zaman her şey başkadır. Her şey teklikle perdelenmiş, mabud ve
batındır, birlikle de zahirdir. Her şeyin varlığı O'ndan ve O'nunladır, bu yüzden hiçbir şey yoktur. Şu halde 'şey'
hakikatte yok ve yitiktir.
O, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilir. Bir şeyin olmasından önce de , varlığından sonra da geniş
kuşatma O'nundur. O'nundur kapsamlı hakikat ve daima geçerli olan sır. Daimi mülk ve ayrılmaz hakimiyet. O
övgüye ve ululuğa layıktır. O, kendini övdüğü gibidir. Hamdeden de, hamd da, hamdedilen de O'dur. Zatı tektir.
İsim ve sıfatları birdir. Küllileri ve cüzileri bilir, üstleri ve altları ihata etmiştir. Her yönden yüzler Ona
yönelmiştir.
Allah'ım!
Ey ihata eden ve cem eden! Ey hiç kimsenin bağışına engel olamadığı! Ey katında olanların tükenmediği! Ey
cömertliği ve bağışı bütün varlıkları kapsayan! Allah'ım!
Benim için bu hazinelerin zincirlerini aç. Bu remzlerin hakikatlerini açığa çıkar. Benim yöneldiğim, yönüm ol.
Rüyetinle beni rüyetimden perdele. Tecellinin zuhuruyla bütün sıfatlarımı sil. Benim bakışım senden başkasına
ilişmesin.
Allah'ım!
Bana her şeyde rahmet, inayet, koruma, riayet, ihtisas, velayet gözüyle bak. Ta ki hiçbir şey beni seni görmekten
perdelemesin ve ben, beni desteklediğin bakışınla her şeyde sana bakıyor olayım. Beni tecelline boyun eğen,
sana has olmaya layık ve mahlukatın içinde velayetinin mahalli kıl. Senin bağışını ve fazlını onlara bahşeden
olayım.
Ey mutlak zenginliğe sahip ve ey kulları muhakkak fakirlik içinde olan! Ey her şeyden müstağni ve her şeyin
muhtaç olduğu! Ey her şeyin emri elinde olan ve her şeyin dönüş mercii! Ey mutlak varlık sahibi!
Ne olduğunu O'ndan başka kimse bilemez.* O'na ancak O'nunla delalet edilir.
Ey salih amelleri kuluna musahhar kılan! Ki yararı kendisine dönsün. Senden başka bir maksadım yoktur benim.
Ancak senin cömertliğin ve hayrın bana kafi gelir.
Ey beklentilerin ötesinde cömert olan! Ey istenmeden önce ihtiyaçları bahşeden! Ey her isteyenin adımlarını
önünde durduğu! Ey emrine güç yetiren, galip olan! Ey her şeye bağışta bulunan ve istediğinde bağışını alan!
İsteyerek sana yalvarıyorum: her durumda beni sana kulluk eder bul.
Beni dost edin ey Mevlam! Senden ona benden daha layıksın. Sen ki maksadın ötesindesin, nasıl sana kast
edeyim! İstemek uzaklığın kendisi iken nasıl seni talep edeyim! Yakın ve hazır olan ister mi? Ya da içinde kasıt
şaşkın olan kimse nasıl kast eder? Talep sana ulaşmaz ve kast etme senin için geçerli olmaz. Zahirinin
tecellilerine erişilmez, idrak edilmez. Sırlarının remzleri çözülmez, parçalanmaz. Mevcut olan kendisini var
edenin künhünü bilebilir mi? Kul, kendisini kul edinenin hakikatine varabilir mi? İstemek, kast etmek, yakınlık
ve uzaklık kulun sıfatlarıdır. Böyle iken kul bu sıfatlarıyla, zatı itibariyle müteal ve aşkın olandan neyi
kavrayabilir. Her mahluk acz mahallinde, zillet konumunda ve izzet dergahında durmaktadır ve bu hazineyi
idrak etmekten uzaktır. Seni nasıl bilebilirim ki sen, bilinmeyen batınsın! Ve sen, her şeyde kendini bana tanıtan
zahirsin. Teklik aynında bana ait bir varlık yok iken seni nasıl birleyebilirim! Ve tevhid kulluğun sırrı iken seni
birlememem mümkün mü! Sen münezzehsin, senden başka ilah yoktur. Hiç kimse seni birlemiş değildir. Çünkü
sen ezeli geçmişte ve ebedi gelecekte olduğun gibisin. O halde gerçek anlamda senden başka seni birleyen kimse
yoktur. Kısacası, seni senden başka bilen yoktur. Batınsın, zahirsin. Kendinden gizlenip batın olmuş değilsin ve
başkası için de zahir değilsin. Sen sensin. Senden başka ilah yoktur. Ahirin evveli ve evvelin ahiri olan bu
şekilde çözülür mü?
Ey emri müphem kılan, sırrı gizleyen ve hayret yok iken hayrete düşüren! Allah'ım!
Senden tekliğin sırrını, kulluğun hakikatini, yüce huzura layık olan şekilde rububiyetle kaim olmayı istiyorum.
Ben seninle varım, sonradan olmayım, yok olucuyum. Sen varsın, bakisin, daima dirisin, her şeye hakimsin,
kadimsin, öncesizsin, bilensin, bilinensin.
Ey mahiyetini kendisinden başka kimsenin bilmediği Allah'ım! Senden, kendimden sana kaçmayı, bütünümle
sende cem olmayı istiyorum. Ki varlığım şühüduma perde olmasın.
Ey maksadım! Seni bulduğumda hiçbir şeyi kaybetmem. Seni bildiğimde hiçbir şeyi bilmemiş olmam ve seni
müşahede ettiğimde hiçbir şeyi yitirmiş olmam. Fena bulmam sende, Beka bulmam seninledir. Müşahede ettiğim
sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen müşahede ettiğin, bildiğin ve emrettiğin gibisin. Müşahedem varlığımın
aynısıdır. Ben fena bulurken de bekaya erişirken de kendimden başkasını müşahede etmedim. İşaret banadır,
hüküm benim için ve banadır. Nispet benim nispetimdir ve bütün bunlar benim mertebemdir. Zuhurda, batında,
korunan sırrın sirayetinde durum benim durumumdur. Sirayet eden bir hüviyet, açık ve belirgindir. Varlık,
yokluk, nur, zulmet, levh, kalem, işitme, sağırlık, cehalet, bilme, savaş, barış, susma, konuşma, bütünlük,
parçalanma, hakikat, hak, gaiplik, ezel, daimilik ve ebed...
"De ki: O, Allah Ahad'dır. O Allah Samed'dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur. O,
Ahad'dır."
Allah'ın salât ve selamı var etme ve varlıkta ilk olanın, her şahidin fatihi, görenin ve görünenin hazırı gizli sır,
zahir nurun üzerine olsun. O, mümeyyiz maksadın aynıdır. Yaratılış aleminde öncelik kabzasıdır. Mabudun yüce
ve kutsal ruhtan, parlak ve mükemmel nurdan yarattığıdır. O, mabudun huzurunda kulluğun kemalini
gerçekleştirmiştir. Ruhaniyetinin huzurundan onun ruhuna feyiz bahşedilmiştir. Nurani parıldayışlar O'nun
ruhunun kandiline ulaşmıştır... O; yakınlaştırılmış resul, saadete erişmiş velidir. Salât ve selam O'nun
ehlibeytinin, sırlarının hazineleri, nurlarının kaynakları, aylarının doğuş menzilleri, hakikatlerinin hazineleri,
mahlukatın yol göstericileri, izleyenlerin rehber yıldızları olan ashabının üzerine olsun. Din gününe kadar salat
ve selam onlara olsun.
Alemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah münezzehtir ve ben müşriklerden değilim. Allah bize yeter ve O
ne güzel vekildir.
Yüce ve azamet sahibi olan Allah'tan başka kudret ve güç sahibi yoktur.
Amin
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Derdekea 17:22 28.08.18
Havasokulu 21:48 01.09.18
Sayın HeartLess, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up