Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn-i Arâbi´den Tavsiyeler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn-i Arâbi´den Tavsiyeler
Yet80 21:43 03.09.20
Bütün Müslümanlara, dinlerinde devamlı birlik
ve bir gibi olmalarını, hiçbir suretle dinde ayrılık
yapmamalarını vasiyet ederim.
Allah'ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa
düşmezlerse onları kimse mağlup edemez.
Dinin hükümlerini nefsinde ihlâs ile tatbik edeni
kimse aldatamaz. Cin ve Şeytan o insana galebe
edemez.
Allah, Esmâ-i hüsnâsıyla bilinir. Cenabı Hak'kın
asarından Kudret ve azametini düşün, Zât ve
mahiyetini düşünme.
Esmâ-i hüsnânın çokluğu, bir merkezde
düşünülürse Tevlıid olur. Tevhid, kuvvettir.
Daima Allah'tan başkasını unut. . . Zâkir olursun.
Böyle olan kimse her yerde zâkir'dir. Kal ve
lisaniyle Allah'ın zikrine devam edenlerin kalbine
Allah Zâti Ahadiyetine karşı iştiyak nuru ilka eder.
Gözü açılana ilâya gelir. . .
Haya makamında Fetih başlar. Fetih, kalb gözünün
Tevfık-ı Rabbani ile açılmasıdır. Bu göz açıldı mı
Ahlâk, Fazilet, Doğruluk o kimse için asla
değişmeyen, değiştirilemeyen bir haslet olur,
Onsuz yaşayamaz.

Bir yerde bir günah işlemiş isen oradan
ayrılmadan bir de iyilik, ibadet işle, bir elbise
üzerinde iken işlemiş isen O elbiseyi çıkarmadan
evvel bir de ibadet yap.

Vücudundan ayrılan sakal, bıyık, saç, tırnak , kir
gibi şeylerde, senden ayrılırken tahir bulun. Ve
Allah'ı zikret. Çünkü onlara sahibini nasıl terk ettin
diye sorarlar. .
"Tırnak ve saçta sinir vardır. Fakat keserken
duymaz.
Vücutta bâzı kısımların Ruhla alâkası vardır.
Duyarlar.
Bâzı kısımlar da cesede, cana aiddir, duygu yoktur"
Hiç olmazsa Allah'tan mağfiret İste. . . Allah'tan af
ve mağfiret istemen bir duadır. Dua da İbadettir
unutma.
Abdestsiz kat'iyyen tırnak, saç, sakal kesme.
Abdest almadan yıkanma. Cünub iken su içme,
yemek yeme, hatta kelâm etme, konuşma. Niçinİni
sorma. Bana yanaşamazsın. Vasiyetimi tut. Sonun
hayırlı olur.
Geçmiş günahlarından birini hatırlayınca hemen
tevbe, istiğfar et. Ve Allah'ı zikret. Çünkü Resulü
Ekrem (Her işlediğin suçun peşinden bir de iyilik
yap ki onu mahvetsin, zira Hasenat Seyyiati yok
eder) buyurmuşlardır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 19:48 05.09.20
Nerede öleceğini, ne vakit ruhunu vereceğini
bilemezsin... Onun için Rabbine her hâlinde hüsnü
zan et. Sui zan etme.Tâ ki Rabbine hüsnü zan ile
kavuşasın. .
Hadis-i Kudsi'de buyurur: Ben kulumun zannı
üzereyim. Bana karşı hayır zan'da bulunsun. Bu
haber bir vakit ile takyîd buyrulmamıştır. Hatta
zannın ilim derecesine çıkar. . .
De ki: Rabbim affeder, mağfiret eder.
Günahlarımdan beni temizler.
Günahkârlara rahmetinden ümidinizi kesmeyin;
çünkü Rabbiniz bütün günahları yargılar. Bu
âyet'tir.
Bir kavli şerifte hiçbir günah tahdid edilmeden
mağfiret beyan buyrulmuş, bir de cenıian ile te'kid
edilmiştir.
Allah'ın Rahmeti gazabına galiptir. Günahkârlara
da kulum diye şeref bahşetmesi ne büyük lütf-u
İlâhidir. (Kul) kelimesi Hak namına kelâm eden,
konuşan demektir.
Allah'ımıza hudutsuz şükürler olsun...

Gizli, aşikâr, tenhada, kalabalıkta Allah'ın
zikrine devam et. Allah, "siz beni anın ben de sizi
anayım" der.
Allah'ı çok zikreden erkeklerle, Allah'ı çok
zikreden kadınlara pek büyük mükâfatlar
hazırlanmıştır, buyrulur.
Zikir, dil ile.olduğu gibi kalb ile de olur. Hatta
bütün azalarla olur. Zikir, zikrettiği Zâttan
başkasını tamamen unutmaktadır.
Daha doğrusu zikir, Maliki ceseden ve ruhan talep
etmektir.
Zikir çok büyük bîr ihsandır mü'minlere. . .
"VE LE ZlKRULLAHÜ EKBER"
Allah daima kendi Zat-ı Ecel-li Âlâlarını teşbih ve
zikreder.
En büyük zikir Allah'ın zikridir. Buradaki âyette en
büyük zikir Hak İle zikre iştiraktir. Sana senden yakın olanla. . .
Gafil olma. . Gafillerin sözüne bakma. . . Onlar
bana yetişemezler...
Zikir:
l- Kalben
2- Suren
3- Fiilen.
l- Kalben, esmayı sükûn ve huzur içinde dil ile
zikirle elde
edilir.
2- Sırren, Esmada erimektir.. .
3- Fiilen, ki en kıymetli zikirdir. Bu zikir Allah'ın
emirlerinde gizlidir. Resulün sünnetlerinde yaptığı
hareketlerde görünür. . . Zekât, sadaka el Rezzak
esmasını Hilen zikirdir. Merhamet ve şefkat; El
Rahim, El Rahman esmalarının fiili
zikridir.
Muzır diye telâkki ettiğimiz hayvanlara bile şefkat
ve merhamet şâmildir.
Resulü Ekrem fiili zikrin tam kendisi idi. Ahlâkı ve
bütün sünnetleriyle...
Bu zikre giren büyük bir tahdidat altındadır.
Resul'e abdestli bulunmak, yerde yatmak,
Teheccüd namazı kılmak, misvak kullanmak farzdı.
Fiili zikir olmasa diğerleri bir şey
ifade etmez.
Namaz da bir zikirdir. Miraca gitmektir, ibadet
bundan dolayı farzdır. "Farz" demek mecburi
demek değildir. Hak'ka yanaşmak için muhakkak
şarttır. Hak'ka yanaşmanın edebidir, usulüdür bunsuz olmaz
demektir.

İslâm kelimesi (LA İLAHE İLLALLAH) dır,
ona devam et.
Bu, zikirlerin efdâlidir.
Hadis-i şerifte Ben ve benden evvel geçen bütün
Peygamberlerin söylediği en efdâl zikir {LA İ L Â
H E l L L A L L A H)dır buyrulmuştur.
Bİr Hadis-i Kudsi'de: Benden gayri yedi gökler ve
onlarda bulunanlar ve yine benden gayri yedi kat
yerler ve içinde bulunanlar terazinin bir gözünde
olsa, (LA İ L A H E İLLALLAH) da diğer
kefesinde olsa, Kelime-i islâm ağır gelir.. .
Sözün inceliğini düşün. Düşün de ona göre devam
et. . . Bu zikrin feyzini ancak buna devam eden ve
bunu kalbe muhkem yerleştiren anlar. . . Bu
kelimede hem nefi hem de ispat vardır. (LA İLA -
H E ) İle aynını nefi ederken (I L L A L L A H) ile
de varlığını ispat ediyor.
Sen de ilmen değil hükmen aynını nefi eder
Hak'kın varlığını hem ilmen hem de hükmen ısbat,
edersen, Tevhid'in zevkine erersin. .
(LA İLAHE İLLALLAH) lâfzı, mübarekinin nefi
ve ısbat İle birlikte bulunması ve böyle olmasında
büyük bir hikmet ve büyük bir sırrın Hak
tarafından ilânı vardır. Ona da devam et ve ehlini
bulursan ondan tâlim eyle

Şükür etmeyenlerin Kalbine dalgınlık gelir.
Bunların dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura
kavuşamaz.
Muhyiddin İbn Arabi (ks) Hazretleri

Zikir olmasaydı fikir onu dolduracaktı.
Muhyiddin İbni Arabi (ks)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zuhre 07:27 24.09.20
umarım bunları hayatımızı tatbik ederiz.Ve yaşayışımızı bu manada süsleriz.Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up