Tasavvuf & Tarikatler

Letaifler ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 
Tasavvuf & Tarikatler>Letaifler ve Sırları
HeartLess 11:11 02.02.17
Herkes okuyabildiği kadar okumalı en az 3-5-7 kez okunmalıdır. Günlük farklı miktarda okumak isteyenler için sayı arttırılması daha iyi olur
(ihtiyaç halindeyken günlük 21 çok çok faydalıdır)

Letaif:
bazı veliler Cenabı Hakkın isimlerini farklı bir tertibe tabi tutumuşlar bu tertibede Latifeler ismini vermişler oldukça güçlü olmakla beraber ne konuda yardım istenirse en güçlü dua biçimidir(çokça tecrübe olunmuştur)


Birinci Latife(Korkulan Her Şey İçin)
El-Vâhıdü, Allahü Er Rahmân Er Rahıym , Er Raûf ,El Gafûr ,El Hannân El Mennân El Kerîm Züttavl ,Zül Celali Vel İkrâm :
Bu isimler herhangi bir şeyden korkan,sakınana ve herhangi bir bağlantıdan esaretten hapislikten kurtlulmak istenen isteyen kimseler için sığınılacak ve Cenabı Haktan yardım ve kurtuluş istenecek en kuvvetli vasıtadır....
İkinci Latife (Yükselmek İsteyenlere)
el-Alîm el-Hakîm el-Habîr el-Mübîn el Hâdi Allâmül ğuyûb
Cenabı Hakka her hususta yalvarmak ve en tesirli bir şekilde karşılık almak için çok uygun bulunan ve tesiri çok kuvvetli isimlerdir.
Bir kimse bu isimleri kendisine vird edinirse Cenabı Hak o kimseye bu ilimlerin sır kapılarını ardına kadar açar, o kimseyi bu isimlerin tecellisine gark eder.Her sınıf insanları bu kimsenin arkasından adeta koşturur ve emri altına verir sonunda bu isimlerin bereketi ve kendi zatının keremiyle o kimseye keramet verir,yarattıkları katında yüceltiği gibi kendi katında da yüceltir ve yüce makamlara erdirir...
Üçüncü Latife(Nefsi terbiye)
el-Melikü el-Azıymü el-Ğaniyyü el-Müteâl el-Müheymin el-Kerîm Zül celâli vel ikrâm
Bu latifeyi meydana getiren isimler İsm-i A'zam'ın bir parçası durumundadırlar ve çok güçlüdürler ..Vesveseleri söküp atmanın nefsani arzuları önlemenin ve susturmanın ve bir takım acı ve sancıları dindirmenin sırları bu isimler içerisinde saklıdır.Bu latifeye dahil olan isimlerin zikir vakti her günün bilhassa seher vaktidir,bu isimlerle dua etmenin ve zikretmenin faydaları sayılmayacak kadar çoktur ...
Dördüncü Latife(Heybet,Küskünlük,Zulüm İçin)
el-Azîzü el Kâdiru el-Kaviyyü Zül kuvvetil metîn el-Muktediru el-Cebbâru el-Mütekebbiru eş-Şedîdü el-Kâhiru
Heybet ve azamet manalarını ifade eder,bu isimler aynı zamanda varlığın bütün sırlarının parçası durumundadır bunun içindir ki bu isimlerin kainatta var olan her şeyle ilgisi vardır,toplulukların dağıtılması dağınıkların toplanıp birliğe dönüşmesi için bu isimlerden yararlanılır ,ayrıca kim bu isimlerin zikrine devam ederse sıkıntı ve eza veren her şeyin sıkıntı ve ezasından kurtulur kendisine düşmanlık yapmak isteyen kimselerin düşmanlığı kendi başlarına döner Cenabı hak bu isimleri zikredenlerin daima yanında ve yardımındadır bu isimleri vird edinenler zalimleri yatıştırmada darğınların aralarını bulmada bölge ve belde büyüklerinin hatalarını düzeltmede aranan kimse durumunda olurlar,herkese daima iyilikte bulunur ve bunun yayıcısı olarak gayret gösterirler,bütün hayvanlar ve insanlar bu isimleri zikredenlerle uyum içerisinde ve saygılı olurlar,katiyen zikredene zarar veremezler ayrıca katı kalpleri yumuşatmada da bu isimler en tesirli hallere sahiptirler
Beşinci Latife(Büyük İstekler,Keşifler)
el-Mühıytu el-Âlimü er-Rabbü eş-Şehîdü el-Hasîbü el-Fe’âlü el-Hallâku el-Hâlıku el-Bâriü el-Müsavviru
İçinde İsmi azam bulunan isimlerden meydana gelmektedir.bu isimler keşif ehli kimseler için Cenabı Hakkın rızasına yakın olmak imkanı diğer isimlerden daha fazladır..Cenabı Hakkı zikretmek için en büyük vasıta ondan beklenenlere ulaşmak için en kuvvetli vesile bu isimlerdir bu isimleri kendine vird edinen kimseye keşifler açılır ve maksatlarına kolayca ulaşma imkanı bulurlar kısa yoldan neye ulaşmak ve sahip olmak isterse ona kavuşur ve sahip olurlar.
Bu isimlerin zikrine gece yarısı geçtikten sonra devam etmeyi adet haline getiren kimseler hayret verecek tecelliler müşade ederler kendilerine bu isimlerin sır kapıları açılır ve varlığın taşıdığı sırlardan birçoğuna sahip olurlar .bu isimleri devamlı vird haline getirmekle kişi canını her türlü tehlikelere acılara ve düşmanlara karşı koruma altına almış olur ,bu isimlerle zikir Allah ile kul arasında bir nevi sırlar alışverişidir kim devam ederse ulvi alemlerin nice hikmetlerine vakıf olur sırlar aleminden nice sırlar kendisine bildirilir aynı zamanda o sırlar aleminin nice hikmet ve hakikatleri o kimsenin emrine boyun eğer ..
Altıncı Latife(Takva ,Temizlik)
El-Bediy’u el-Bâtınü el-Hafiyzu el-Kâmilü el-Mübdiü el-Müıydü el-Mükıytü el-Mecîdü es-Sâdiku el-Vâsiu
Bir takım ilimleri toplamada bela ve felaketlerin önlenmesinde bir takım kimselerin marifet ilmine sahip olmalarında içinde nice sırları bulunan Cenabı Hakkın isimleridir Bu mübarek isimler zühd ve takva sahibi olmak isteyen kimselerin kalplerini,kader sırrına uygun bir şekilde nefsin her türlü pisliklerinden temizlemek Cenabı hakın mekanı olmaya layık bir şekilde arındırmak ve tecellilerle bezemek için en kuvvetli zikir vasıtasıdır.
Yedinci Latife (Keşif)
el-Vehhâbü el-Bâsitu el-Hayyü el-Kayyûmü en-Nûru el-Fettâhu el-Basıyru el-Azîzü el-Vedûdü es-Semiy’u
Bu latifeyi meydana getiren isimler en büyük zikirleri meydana getiren isimler olup bu isimlerle zikre devam eden kimse mutlaka keşif sahibi olur İsmi Azamda yine bu isimler içerisindedir kim bu isimleri seher vakitlerinde zikre devam ederse zikrinin karşılığını mutlaka alır kim bu isimlerden gelecek tecellileri kavrarsa Cenabı Hak o kimseyi isimlerindeki tecellilere mazhar kılar Allah(cc) vasıl olup onunla beraber olmak için bu isimler en müsait zikir vesilesidir
Sekizinci Latife (Zenginlik,Kolaylık)
et-Tevvâbü el-Ğâfiru el-Hasîbü el-Vekîlü el-Kâfî er-Rezzâk es-Selâmü el-Mü'minü es-Seriy'u
Maksatlarına ulaşmak için vesile ve vasıta kılınan güçlü isimlerdir bu isimlere devam edenler dünya nimetlerinden istediklerine istedikleri kadar sahip olurlar her türlü zorluğu yener ve bu nimetlerden kazanılanların bereketini ve devamlılığını temin eder,vird haline getiren kimsenin ihtiyaçları istedikleri eline kolaylıkla geçer , bazı büyükler bu isimleri cahil kimselere öğretmek ve duyurmak doğru değildir derler çünkü tecellisi ve tesiri çok yüksek olup kıymetinin bilinmesi lazımdır...
Dokuzuncu Latife (Siper)Sırları
Bu isimler mülk ve melekût alemi ile kadere ait sırların manasını içide bulundurur Gerek Alem-i ulviden gerekse alem-i süfliden gelebilecek her türlü bela ve kazalara karşı bu isimler siper olan isimlerdir.bir kimse haram yemediği halde bu isimlerin zikrine devam ederse bizzat zikreden kendinde çok büyük manevi gelişmelere şahit olur ,idrak isimlerinin içerisinde gizlidir ,fakat dikkat edilmesi gerekn nokta bu gelecek olan her türlü lutfu kendinden değil Cenabı Hakkın bir ihsanı olarak görmelidir ve şarttır.böyle yapan bir kimseye tüm varlıklar hayranlık ve teslimiyet gösterir ve zikre devam edenden ilgisini kesemezler,bir kimse bir zalimin şerrinden çekiniyorsa ve bu isimlerle dua da bulunursa en kısa zamanda Cenabı Hak o kimsenin zulmune son verir okunan kişi buna mecbur kalır ve mazlum kimse korktuğuyla karşılaşmaz bu isimler karşılığı en hızlı alınan isimlerdendir dua ve niyazda çok kuvvetlilerdir okuyanın ne isteiği varsa Allahın izniyle yerine gelir.
el Muhyî ,el-Mümîtü, el-Kâbıdu,el-Bâısü,el-Vârisü,eş-Şâfî,el-Berru, el-Evvelü,el-Âhıru ,ez-Zâhiru,el-Bâtınü,el-Kuddûsü,Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 15:27 31.03.17
Frost 16:56 31.03.17
spacetimereality 14:03 24.04.17
Allah razı olsun tşk

---------- Post added 24.04.17 at 14:03 ----------

Allah razı olsun tşk

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 09:06 29.04.17
madlen 12:16 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 23:29 09.06.17
yusufkucuk77 02:20 12.06.17
Beylane 00:05 17.06.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifyldz12 20:28 02.07.17
1 2 3 4