Tıbbı Nebi

Kıyafetnameler, ilm-i kiyafetul beşer, ilmül feraset - Tıbbı Nebi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tıbbı Nebi>Kıyafetnameler, ilm-i kiyafetul beşer, ilmül feraset - Tıbbı Nebi
Sin 11:23 10.07.18
Kıyâfetnâmeler
İnsanların dış görünüşünden, huylarını, kişiliğini anlatan bilimi, “ilm-i kıyafet'ül beşer” ve “ilmü'l feraset” adlarını alır. Göz rengi, saç rengi, boy uzunluğu gibi görünüş ayrıntılarının karakter için ipucu olabilmesi, bu özelliklerin doğuştan olmasına bağlıdır.

Dış görünüşten kişilik, huy ve yetenek anlamaya çalışmanın doğrudan falla ilgisi yok gibi görünebilir. Ama gelecekteki iyilik ve kötülüğün, kişinin ilişkide bulunacağı insanlarla bağlantısı düşünülürse, insanların eş, ortak, arkadaş hatta çalıştıracakları hür ve köle insanların seçiminde bu ölçülere başvuru anlaşılabilir.

Dış görünüşün iç dünyayı yansıtması tezi, divan edebiyatında kıyafetname denilen metinlerin hazırlanmasına yol açmıştır. Bu tür kitapların en yaygını 15. yüzyılda yaşayan Hamdullah Hamdi'nin Kıyafetnamesi'dir. Akşemseddin'in küçük oğlu olan Hamdullah Hamdi, ad benzerliği olan öteki Hamdi'lerden ayrılması için Hamdi Çelebi adıyla da anılır ve önemli bir ozandır.

Hamdi Çelebi'nin Kıyafetname adlı eserinde her bölüm bir başka konuya ayrılmıştır. Ten rengi, boy, davranış, göz, burun, ses tonu, karın, göğüs vb. Bir başka ünlü kıyafetname de, 18. yüzyıl ozanı İbrahim Hakkı'nın Marifetname'sidir.

Dış görünüşten kişilik tespiti, bütün fallar ve bilicilikler gibi, kutsal bir kaynağa, bir Kuran ayetine bağlanır; İsra Suresi'nin 84. Ayetine. Bu ayet, özet olarak, “herkesin yaratılmış olduğu şekilde hareket ettiğini” söylemektedir. Hamdullah Hamdi'nin bu konuya değinişi şöyle:

“Hak yarattı çü nev-i insanın
Kıldı efradını muhalif anın
Gerçi birdir kamusu surette
Bir değüldür ve lik hilkatte
Lütfunu âleme ıyan itti
Sureti sırete nişan etti”

(Tanrı insan türünü yarattığında / Kişilerin farklı kıldı / Gerçi hepsi görünüşte benzer / Ama yaradılışları ayrıdır / Tanrı iyiliğini dünyaya açıklamak için / Görünüşü ahlaka işaret olarak yarattı) Bu dizeler, bir önsöz niteliği taşır.

Kuşkusuz boy, ten, göz biçimi, saç rengi gibi özelliklerden kişilik ipuçları aramanın kaynakları çok eskiye ve ulusların kendilerine benzemeyen kişilere duydukları korkulara bağlanabilir.

Kıyafetnamelerde sarışınlar ve mavi gözlüler konusundaki olumsuz yargıları böyle açıklayabiliriz:

“Gözleri gök olanda olmaz edeb
Gözleri çakır bahadır olsa aceb” (Kıyafetname, Hamdullah Hamdi)

(Gözleri gök mavisi olanda terbiye olmaz / Gözü çakır yani mavimsi, mavi benekli gri olan korkusuz ve yiğit olsa şaşılır)

"Kim ki saçı sarıdır
Kibr ü gazab kârıdır" (Marifetname, İbrahim Hakkı)

(Saçı sarı olanların / İşi gücü büyüklük taslama ve öfkedir)

“Gözleri gök sakalı da zerddir
Andan ümid olunacak derddir” (Harename, Yümnî)

(Gözleri gök mavisi, sakalı da sarıysa / Ondan dert gelmesi beklenir)

Yümnî, sarışınlarla ilgili yargılarına, Hamdullah Hamdi Çelebi'yi, “lahayre fi'l asfer” (sarıda hayır yoktur) sözünü ve kendi deneylerini kaynak gösterir:

“Tecribe ittim nice kez ben hele
Hiç umamam sarıdan eylik gele”

Ozanın deneyimine ve kötü anılarına diyeceğimiz yok, ama Arap kaynaklı bir sözün, bir başka ulusun yargısı olduğunu da kabullenmek gerek.

Dış görünüşle ilgili yargılar, hem görünüşün değiştirilebilmesi, hem eski kaygılara dayanması bakımından güvenilmez sayılsa da, hareket biçimi ve ses tonuyla ilgili yargılar kimi deneylere dayansa gerektir. “Genizden gelen sesin sersemlik ve gizli düşmanlığı yansıttığını, ince ve tiz sesin bilgisizlik, utanmazlık, usta yalancılık gösterdiğini, kadın sesli erkeklerin ve erkek sesli kadınların hırçın olduğunu” söyleyen dizeleri örnekleyelim:

“Her kimin gunne ile ola sözü
Ahmak ü kine olur anın özü
İnce vü tiz avazlı cahil olur
Bihaya ve yalanda kâmil olur
Ehl-i şirret olur dimiş hukema
Avret ünlü er ü er ünlü nisa” (Kıyafetname, Hamdullah Hamdi)

Kıyafetnameler, kumral, siyah saçları, siyah gözleri över, onlara akıllılık, sabır, zekâ gibi nitelikler yakıştırırlar. Küçük başın akıl azlığı, büyük başın zekilik, uzun dilin budalalık göstergesi oluşu da zekâ geriliği gösterenlerin ya da dahilerin görünüşlerinden kaynaklanmakta olabilir.

Parmaklar, tırnaklar, dişler, dil, dudaklar, kulaklar, burun, benler, saçlar, hatta tüyler, renk, biçim, kalınlık incelik bakımından anlamlandırılır. Güzellik öğesi sayılacak pek çok özellik sakıncalar da taşır. Örneğin iri dalgalı ya da kıvırcıkları büyükçe saç inatçılık göstergesidir. Çok kıvırcık olan saç da “koyun gibi bağlılık” gösterir. Ucu kalkık burun hayalcilik ve gurur göstergesidir.

Bir güzellik öğesi sayılan benlerin de bulundukları yere, rengine ve cinsine göre anlattıkları vardır:

“Göz kapağında olan ben, hassas bir yaradılışı; gözün alt kapağında olan ben, meraklı ve kuruntulu bir yaradılışı; sağ şakaktaki et beni, kararsızlığı; alnın sağ yanındaki ben, güçlü bir belleği ve hızlı kavrayışı, uzun ömrü, alnın solundaki ben, dengeliliği, iki kaş arasında sağda ben, aşka düşkünlüğü, hoşsohbetliliği, iyi bir geleceği olmayı; iki kaş arasında solda ben, mantıkla iş görmeyi, duygululuğu gösterir.”

Günümüzde estetik ameliyatlar, diş estetikçileri ve berberler, doğal görünüş bırakmadığına göre kıyafetnamelerden verilecek uzun örneklerin yaşarlığı olmadığı da açıktır.

Uzun Boy: Hamakat ve sadeliğe, ahmak ve bönlüğe işaret eder.

Kısa boy: Zekaya, hilekarlığa, fitneye delalet eder.

Orta boy: Güzel ahlaka, temiz kalpliliğe ve paklığa delalet eder.

Sert Saç: Akıl ve cesarete ve cürete delalet eder.

Yumuşak saç: Yılışıklığa, korkaklığa, cesaretsizliğe delalet eder.

Sarı saç: Kibir ve gurura, gazap ve hiddete delalet eder.

Siyah saç: Sabır ve sükunete, halim ve selim olmaya delalettir.

Az ve seyrek saç: Zarafet, letafet ve irfana yani temizlik, güzellik ve hoşluk ve marifetmenliğe delalet eder.

Sık ve çok saç: Anlayış ve kavramanın azlığına

Kumral saç: Her cihetten, her yönden güzel tabiata ve letafete, güzellik ve hoşluğa mülayim (yumuşak tabiatlı) olmaya delalet eder.

Küçük baş: Aklın azlığına ve sır saklamamağa delalet eder.

Büyük baş: Aklın ve zekanın çokluğuna delalet eder.

Yassı tepe baş: Lakayt olup keder ve gam taşımamağa gamsızlığa delalet eder.

Yanlardan basık baş: Huyu ve tabiatı dar ve çok hiddetli olduğuna delalet eder.

Yumru ve Yüksek alın: Emanete ve çok dirayetli olmaya delalet eder.

Yassı ve düz cephe: Huyunun kötü olmasına ve sık sık hasta olmasına delalet eder.

Mutedil cephe: Aklı selim ve yaptığı işlerinin orta halli olmasına delalet eder.

Daima buruşuk cephe: Olgunluğa ve çok tefekkür (düşünceli) olmağa delalet eder.

Geniş alın: Fehim ve idrake yani anlayışlı olmaya delalet eder.

Enliliğine geniş cephe: Kerem ve sehavete delalet eder.

Kaşı arası çatık: Her zaman gam kasvetli düşünceye delalet eder.

Kaş ucu sivri: Fitnekarlığa hilekarlığa delalet eder.

İki kaşı arası açık: Doğru özlü ve sözlü olmaya, istikamete delalet eder.

İnce kaş: Güzel yüzlü olmaya delalet eder.

Uzun kaş: Kibir ve gururun olduğuna delalet eder.

Yay şeklindeki kaş: Yüz ve ahlak güzelliğine delalet eder.

Büyük kulak: Cehalete delalet eder.

Küçük kulak: Hırsızlığa mal ve sır çalmaya meyilli olmaya delalet eder.

Orta büyüklükteki kulak: Doğru metin ve müstakim olmaya delalet eder.

Çukur göz: Büyüklenmeye, kibirlenmeye ve gururlanmaya delalet eder.

Çukur göz: Taazum ve tekebbüre ve gurura yani büyüklenmeye ve gururlanmaya delalet eder.

Siyah göz: Tabiatının itaat ve inkıyada meyilli olmasına delalettir.

Kahverengi göz: Şecaat ve cesarete delalet eder.

Ela göz: Edep ve terbiyeye kabiliyetli olmaya delalet eder.

Mavi göz: Feraset ve şiddetli zekaya delalet eder.

Çini mavi göz: Son derece muzır olmaya delalet eder.

Küçük göz: Tabiatı hafif meşrep olmaya delalet eder.

Büyük göz: Ahlak ve zarafetine delalet eder.

Yumru göz: Sahibinin olağanüstü hased olmasına delalet eder.

Mutedil göz: Sevimli ve hayırsever olmasına dalalet eder.

Kırpık göz: Uğursuzluğa delalet eder.

Baygın göz: Kalp ve yürek hırsızlığına delalet eder.

Notalı göz: Çok nazarı değen bir kimse delalet eder.

Tek göz: Muzır ve fitnekar ve hasudluğa delalet eder.

Güler göz: Fevkalade hayırlılığa delalet eder.

Şaşı göz: Uğursuzluğa delalet eder.

Sık ve uzun kirpik: Bedelsiz misli olmayan güzelliğe delalet eder.

Büyük yüz: Ahmaklık ve idrak azlığına delalet eder.

Küçük yüz: Kibir (büyüklük) ve gurura delalet eder.

Yassı yüz: Sade dil yani bön olup çabuk kanarlığa işaret eder.

Yumru yüz: Buhul ve hastalığa delalet eder.

Zayıf yüz: Hilekarlığa delalet eder.

Enli yüz: Ahlakı ve tabiatı ağır olmağa delalettir

Geniş yüz: Sözlerinin ekserisi acı olmaya delalettir.

Müdevver çehre: En makbul olup, güzel hal ve ahlaka delalet eder.

Beyaz Beniz: Sahibinin edepli ve terbiyeli olmasına delalet eder.

Esmer Beniz: Sevimliliğe, hoşluğa ve güzelliğe delalet eder.

Sarı Beniz: Hastalığa illetli olmaya delalet eder.

Siyaha meyilli beniz: Hilekarlığa, şefkat ve merhametin yokluğuna işarettir.

Beyaz ve pembe beniz: Gayet güzellik ve hoşluğa delalet eder.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 23:20 25.09.18
Ek olarak

Yüz Okuma Sanatı (ilm-i sima)

Ey aziz, hikmet ehli demişlerdir ki:

- Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur.
- Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur.
- Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar.
- Saçları sert olan kimse, akılla atılganlığı bulur.
- Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur.
- Saçı sarı olanın işi, kibirlenme ve kızgınlıktır.
- Siyah saçlı olan sabırlıdır, onu ara.
- Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.
- Saçı az olan lütufkar, anlayışlı ve nazik olur.
- Başı küçük olanın aklı azdır, gizli şeyin varsa ona söyleme.
- Başının tepesi yassı olan keder çekmez.
- Başının derisi ince olan, hayır yapar, zarar vermez.
- Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın.
- Alnı dar olanın, İçi de dar, sıkıntılı olur.
- Alnı yumru olan, çirkin ve kalın kafalı olur.
- Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır.
- Alnı normal olanı emin bil.
- Alnı buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur.
- Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur.
- Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü taşır.
- Kulağı çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.
- Küçük kulaklı eğri, orta (normal) kulaklı doğru olur.
- Kaşının ucu ince olanın, işi gücü fitnedir.
- Kaşının kılları çok olanın, üzüntüleri de çok olur.
- Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan eğridir.
- înce kaşlı güzel olur, uzunu ise kibirli olmanın delilidir.
- Kaşı yay gibi olan, her zaman güzel olur.
- Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir.
- Siyah gözlüler itaatli, kızıl gözlüler cesur olurlar.
- Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur.
- Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur.
- Gözü yumru olan kıskanç, orta olan dost olur.
- Yarı kapalı göz ayıp, bakışı miskince olur.
- Köre yakın olma, sık bakan, emniyetli olmaz.
- Gözü şaşı adama bakma, çünkü o sana eğri bakar.
- Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği sık olan bedelsizdir.
- Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir.
- înce yüzlü sevimli, kalın yüzlü hor (sevimsiz) olur.
- Uzun yüzlü olanlar yalancı olurlar.
- Ekşi yüzlü, somurtkan olanların, sözlerinin çoğu acı olur.
- Yuvarlak yüzlüler, ay'dan daha nurlu olur.
- Böyleleri çok güleç olur, onu gören muradını alır.
- Benzi kızıl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur.
- Benzi sarı olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur.
- Burnu uzun olanın idraki (anlayışı) az olur.
- Kısa burunlu olanlar fazla korkak olur.
- Burun ucu top olan, neşeli olur.
- Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın.
- Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla doludur.
- Burun kanatları dar olan kişide küsme ve inat çok olur.
- Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur.
- Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başarıya ulaştırmaktır.
- Küçük ağızlı olan güzel ve fakat çok korkak olur.
- Büyük ağızlı cesur, eğri ağızlı kötü olur.
- Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.
- ince sesli erkeklerin işi, kadına şehvet duymaktır.
- Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler.
- Çabuk konuşan, ince anlayışlıdır.
- Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır.
- Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini sanır.
- Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir.
- ince ve kırmızı dudaklı kimse, söyleneni iyi anlar.
- Bil ki kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır.
- iri dişliler, çok defa yaman işler yapar.
- Normal dişi olanların, işi hoş ve doğrudur.
- Kokusu hoş olanın, huyu da güzeldir, hoştur.
- Çene kemiği ince olanın, aklı da hafif olur.
- Enli çenenin sahibi kaba olur.
- Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur.
- Uzun sakallı kişi hünersiz olur.
- Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır.
- Siyah ve az sakallı olmak zekaya delildir.
- Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur.
- Sakalı değirmi olanın kemali de çoktur.
- Kafası enli olan ahmaklık illetine tutuktur.
- Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur.
- Boynu ince olan cahil olur.
- Boynu kalın olan gece gündüz yiyici (obur) olur.
- Boynu kısa olanın hilesi çok olur.
- Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır.
- Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur.

Erzurumlu İbrahim hakkı hazretlerinin '''marifetname''' adlı eserinden alınmıştır..

-ALIN-

GENİŞ- entellektüel, hayal gücü kuvvetli
NORMAL- dengeli, yetenekli
AÇIK- sosyal, paylaşımcı, eli açık
DAR- çok dikkatli, dakik, rakamlarla arası iyi
DÖRTGEN- iyi kalpli, alçak gönüllü, asil
DİK- bağımsız
YUVARLAK- hınçlı, çabuk sinirlenen
AŞIRI ENLİ- kibirli, övünmeyi seven
BOMBELİ- inisiyatif sahibi, uyumlu
ÇÖKÜK- zorluklara karşı direnci olmayan
AŞIRI KÜÇÜK- cimri, çabuk sinirlenen
KIRIŞIKSIZ VE DÜZ- kibarlığa yatkın, dış görünüşe önem veren, süslü...

-KAŞLAR-

KALKIK- dinamik, hırslı, kolay sinirlenen
DÜZ- rahatına düşkün, iyimser, dünyayla barışık
GENİŞ- ufku geniş, güvensiz, hassas
UZUN- güçlü, dirençli
AŞAĞIYA DOĞRU İNEN- ters, hoşgörüsüz, kendisinden başka hiçbir fikri kabullenmeyen
KISA- sakin karakterli, duygusal, aktif
İNCE- esnek, başarılı, kolay pes eden
ÇALI GİBİ- güçlü yaradılışlı, başarılı
KALIN VE SİYAH- dürüst alçak gönüllü
BURNUN ÜZERİNDE BİRLEŞEN- çabuk sinirlenen, cimri, dengesiz, maceracı
KALIN, AŞAĞI DOĞRU KAVİSLİ- hayal gücü kuvvetli
GÖZLERE YAKIN, HİLAL ŞEKİLLİ- ters, başına buyruk
KAVİSLİ VE YÜKSEK- hayat aşkıyla, enerjiyle dolu
AŞAĞI DOĞRU- centilmen, sahiplenici, ciddi ilişkiler yaşayan

-GÖZLER-

ÇUKUR- ciddi, gizemli, zaman zaman gaddar, sezgileriyle hareket eden
BURNA YAKIN- konsantrasyonu kuvvetli, titiz, kararlı
BÜYÜK- açık, kibar, sözüne güvenilir, tembel
KÜÇÜK- odaklanmış, özel, cesareti ve iradesi zayıf
NE BÜYÜK NE KÜÇÜK- asil karakterli
PATLAK- hevesli ve meraklı
PARLAK- ihtiraslı
DIŞ UÇLARI AŞAĞI DOĞRU- empati yeteneğine sahip, problemleri öngörebilen, bu nedenle de hayal kırıklığına uğramayan, merhametli

-GÖZ RENGİ-

KOYU KAHVERENGİ- güvenilir, ciddi
KOYU GRİ- cimri
GRİ- sadık
YEŞİL- isabetli karar veren, kinci ve son derece kıskanç
KAHVERENGİ- diğerlerini düşünen, uysal ve uyumlu, zaman zaman sadakatsiz ve istedikleri gibi gitmeyincede çabuk sinirlenen
KESTANE RENGİNE YAKIN- dengeli
KURŞİNİ MAVİ- şair ruhlu, romantik, pratik işlerde başarısız, hayalci ve dalgın
SİYAH, KAHVERENGİ, YEŞİL- enerjik
SİYAH- ihtiraslı, ateşli, coşkulu, kurnaz
MAVİ- hassas, çevresi tarafından çok sevilen, çevrenin sevgisine ve takdirine bel bağlayan, üstlendiği vazifelere pek düşkün olmayan

-GÖZ KAPAKLARI-

GÖRÜLEBİLEN GÖZ KAPAKLARI- verdiği sözü tutan, ilişkilerde samimiyete ve sadakate önem veren, karşısındaki kişilere karşıda aynı beklenti içinde olan
AZ GÖRÜLEBİLEN GÖZ KAPAKLARI- ilişkilerde bağlılığa da bağımsızlığa da eşit derecede önem veren, dengeyi sağlamayı bilebilen
GÖRÜNMEYEN GÖZ KAPAKLARI- çok iyi odaklanabilen, kişisel özgürlük alanına çok önem veren ve buna saygı gösterilmesini isteyen
AŞIRI BÜYÜK GÖZ KAPAKLARI- ciddiyetsiz, düşünmeden hareket eden
ALT GÖZ KAPAKLARI SARKIK- alkole meyilli

-BURUN-

DAR- kontrolcü
GENİŞ- kendini güveni tam, iyi bir lider
DOLGUN- güçlü, inatçı, cömert ve sabırsız
KÜÇÜK VE KISA- kibirli, cimri, kötü kalpli
DIŞA DOĞRU- lider ruhlu, idare etmeyi seven ve temsilci ruhlu
DÜZ VE KALKIK- ihtiraslı
KAMBUR- barışçı, cömert, eli açık
İÇE DOĞRU- yardımlaşmayı seven, girişken
SİVRİ- çabuk sinirlenen, meraklı
UZUN AĞZA KADAR UZANMIŞ- cesur, kahraman, akıllı, adil
GENİŞ VE DÜZ- sosyal ama kararsız
BURUN DELİKLERİNİN DUVARLARI KALIN- iyi kalpli
BURUN DELİKLERİNİN DUVARLARI İNCE- hırçın
BURUN DELİKLERİ GENİŞ- sinirli
DAİREVİ BURUN DELİKLERİ- alçak gönüllü

-DUDAKLAR-

GENİŞ VE DÜŞÜK- cömert
KISA VE KALKIK- gururlu
BÜYÜK- cesur, savaşçı ruhlu
ENSİZ, BÜYÜK- hilekar, yalancı
AŞIRI BÜYÜK ALT DUDAK- tembel
İNCE, ENSİZ- şan ve şöhret tutkunu
KALIN VE KALKIK- ağzı kalabalık
BİRBİRİNE ÇOK YAKIN VE SIKIŞMIŞ- itici mizaçlı, geçimsiz
KALIN, SARKIK- zevke ve eğlenceye düşkün
İNCE VE DÜŞÜK- öz konuşan
ÜST DUDAK VE DAMAK ÖNDE- huysuz ve kavgacı

-ÇENE-

GENİŞ- otoriter, dediğim dedik
AŞIRI ENLİ, DİKDÖRTGEN- acımasız, enerji dolu, kaba
AŞIRI YUVARLAK- enerji dolu
DAR- yumuşak başlı
İKİYE AYRILMIŞ- kararsız
İLERİYE DOĞRU ÇIKIK- inatçı, hoşgörüsüz
GAMZELİ- inatçı
KESKİN UÇLU- çabuk sinirlenen
YUKARI DOĞRU EĞİK- zevkine düşkün
KÜÇÜK- kararsız, tereddütlü

-YÜZ ŞEKLİ-

ENLİ, ETLİ VE YUVARLAK- iyi kalpli
AŞIRI UZUN- kibirli, kendini beğenmiş
ÇÖKÜK- kötü ahlaklı
DÜZ ŞEKİLLİ- ters, başına buyruk ve bazen zalim
KEMİKLİ VE KARE- tedbirli, zaman zaman acımasız, sert, baskın karakterli
ŞİŞMAN- maddiyatçı, eğlenceyi seven ve rahatına düşkün
UZUN VE OVAL- kendini beğenmiş
AŞIRI KÜÇÜK- bayağı
KESKİN HATLI- alçak hislere yatkın
KÜÇÜK- cesaretsiz ve iradesiz
BALON ŞEKİLLİ- iyi kalpli, alçak gönüllü
UZUN, DİKDÖRTGEN- asil
KEMİKLİ- çalışmayı seven, ürkek
ÜÇGEN- az duyarlı
ZAYIF- ihtiyatlı, derin düşünceli
SEYREK SAKALLI- dengeli

-BAŞ-

BÜYÜK- hassas
UZUN,SİVRİ ÇENE, VE SİVRİ KAFA- yalancı, yaltaklık etmeye yatkın
KÜÇÜK- duyarsız, hoyrat, incitici
YUKARI DOĞRU ENSİZ- pişkin ve yırtık
-SAÇ RENGİ-
SARI- cesur
BAL RENGİ- soğuk
KIZIL- kurnaz
SİYAH- korkak

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up