Zikir

idris As Verilen Zikir Hazinesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Zikir>idris As Verilen Zikir Hazinesi
HeartLess 13:46 02.02.17
idris As Verilen Zikir Hazinesi

Allah kuluna kâfi değil mi? (Zümer/36)

ANKEBUT Suresi 2. ayeti: İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar ..

ESMA-İ İDRİSİYE
KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI :
Allahümme inni es'elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve
şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es'eluke imanen ve emanen min ukabiddünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarezzalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi't tayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahimi ya hayyum ya kayyum ya rab.

Hz. İdris peygamber ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu bu 40 isim 40 duadır. Bu dualarla Allah'ı teala'ya dua etmiş ve kabul olunmuştur.

1. İSİM DUA : Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey'in ve varisühü.
Ya Rabb dır Yani (Ey terbiye eden)
manası..
Tenzih sana!Ey her şeyin Rabbi,ardında kalacak varisi,rızıklandıranı ve acıyanı!Senden başka hiç bir ilah yoktur,bütün noksan sıfatlardan tespih sana....
İlişkilerin sevgi ile düzelmesi için sevgi ve saygı görmek için günde 17 kez okunur..Gönlü hidayet nuruyla nurlanır.Her muradı yerine gelir.

2. İSİM DUA : Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.
Yâ İlâ-hel âlihe dir. Yani Hakkıyla İbadet edilen ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.
Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
• Bir kimse ihtiyaç yüzünden ve itibar yönünden işinde-gücünde sıkıntı çekiyor ise,; günde 36 defa bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Allah Teâlânın inayetiyle insanlar arasında itibar görür ve sıkıntılı durumu genişliğe tebdil olur.
Günde 15 defa okur. Az zamanda kıymetli, değerli ve söz sahibi biri olur. Rızkı bollaşır. Onu gören herkes sever.

3. İSİM DUA : Yâ Allah'ül mahmudü fi külli fialihi.
Ya Allah dır..
Ey iyilikle vasfolunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin ayıplanacak, yerilecek durumdan masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.
Her dilek için günde 200 kez okunur...

4. İSİM DUA : Yâ Rahmane külli şey'in ve rahimehü.
«Er Rahman» dır. Yani mü’min-kâfir ayırd etmeden çokça merhamet eden demektir.
Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allahım!
Tüm zalimliklerin gitmesi için okunur..
Günde 298 kez okunması tavsiye edilir.

5. İSİM DUA : Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.
«El Hayy»dir. Diri olan demektir.
Manâsı:
Ey ezelî ve ebedî hayy (diri) olan Allahım! Tasarruf at mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok. Bütün kemal vasıflarla diri olan bilginsin.

ŞİFA için günde 300 kere bu isim zikir edilirse; ömründe hasta olmaz. Ve kalb hastalığına da devadır. Hatta Yunus (A.S.)’in kavminin kalblerinde olan Peygambere, Allah’a isyan hastalığı bu şerefli ismin hürmetine yok olmuştur..

6. İSİM DUA : Yâ Kayyumu fela yefütü şey'ün min ilmihi vela yeudühü.
«El Kayyum» dur. Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir.
Günde 27 kez okunur ise hafıza güçlenir kalp dirilir sevgi dolar...
Gayb aleminden açılımlar yaşar...Evinde huzur ve bereket olur...

7. İSİM DUA : Yâ Vahidül baki evvelü külli şey'in ve ahirühü.
«El Vahid»dir. Yani Tek olup ortağı, benzeri ve dengi bulunmayan demektir.
Düşmanlara karşı 50 kez okunur..Arada sevgi oluşur...Büyü sihirden ve zararlı hayvanlardan korunur...

8. İSİM DUA : Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.
«Ed Daim» dir. Devamlı ve sonsuz demektir.
Mânâsı:
Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir.
Günde 100 ile 300 okunduğunda tüm korkulardan , zarar göreceği her şeyden korunur...Dilekleri kabul olur..

9. İSİM DUA : Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey'e kemislihi.
«Es-Samed»dir. Hacetlerin bitirilmesi, ızdıraplann giderilmesi için müracaat olunan, içinde boşluk ve aralığı olmayan tek mercî’ demektir.
Eşler arasındaki anlaşmazlıkları düzeltmek için günde 70 kez veya 1000 kez okunur...

10. İSİM DUA : Yâ Bari'e fela şey'e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.
«El Berr»dir. İyiliği ve bağışı bol olan demektir.
Ey bütün âlemlere türlü türlü ni’metler in’am ve ihsan eden, iyiliği, ihsanı çok olan kerem sahibi Allahım!
Günde 202 kez okunur ise , çevresindeki insanlarda düzelir huzur olur..vee daha çok sayılardada okunabilir...

11. İSİM DUA : Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi'l ukulü livasfi azameti.
«El Kebir»dir. Kibriya ve azamet sahibi demektir.
Günde 1000 kez okunduğunda , ummadığı yerden para gelir ve borçları ödenir , devam edildiğinde Allah cc , evliyalarına nasip ettiği kerametleri verir..

12. İSİM DUA : Yâ Bari'ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.
«El Bâri» dir. Herşeyi birbirine uygun ve münasip bir şekilde yaratan demekdir.
Günde 1000 kez okumak ilimde bilgisi çok geniş, temeli sağlam bir âlim olur.Bir kimsenin Allah’dan bir haceti olsa; bu şerefli ismi elinin içine yazıp ellerini semaya kaldırsın.

13. İSİM DUA : Yâ Zekiyyü't tahirü min külli afetin likudsihi.
«Ze-kîyy»dir. Tâhir -pâk demektir. Zâtı şerifi zekîyyi mutr-lakdır.
Muhteşem dir...

14. İSİM DUA : Yâ Kafi el müvessı'î lima halaka min ata ya fazlıhi.
«Kâfi»dir. Elveren, yetişen, üfayet eden demektir.

Hayırlı evlat , rızk genişliği tüm dilekler için okunur...

15. İSİM DUA : Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.
«Nâkî» dır. Te-miz-pâk demekdir.
Hapisten kurtulmak , ahiretteki durumunu bilmek , nefsin arınıp saflaşması, sırların açılışı...

16. İSİM DUA: Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey'in rahmeten ve ilmen.
«Harmana‘dır» Çok merhametli olan demekdir.
Mânâsı:
Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik se-verlik sahibi olan Allahım! İlmin eşyayı ihata etmiştir..
günde 1000 kere bu ismi okumağa devam etse; borçlu ise Hak Teâlâ borcunu ödettirir.
• Hapis ise kurtulur.
• Sihir yapılmışsa ondan uzak olur. Allah’ın izniyle ....

17. İSİM DUA : Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle'l halaıkı mennehü.
«Mennân»dır. Zahirî, bâtınî ni’metlerin her çeşidini çokça verici demekdir.
Mü’min kâfir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.
• Bir kimse bu ismi çok okusa; borcu kendisine ödettirilir. Ve hakk Teâlâ’nın ve insanların sevgilisi olur. ömrü uzun olur. Zürriyeti çok olur. Sonu hayırlı olur.

18. İSİM DUA : Yâ Deyyane'l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi.
«Deyyan»dır.
Kullarının her hallerini, hareketlerini ve niyetlerinin ne olduğunu mutlaka en iyi bilen demekdir.
Hızır ve Ilyas Aleyhimüsselâmla karada ve denizde mutasarrıf olur. Allah’ın kudretiyle.

19. İSİM DUA : Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea'dühü.
«El Hâlık»dır. Her şeyin yaratıcısı demektir.
her gün 90 defa zikir edildiğinde; Hakk Teâlâ o kimseyi bütün belâlardan korur.

20. İSİM DUA : Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea'zehü.
«Er Rahün» dir. Pek çok merhamet edici ve verdiği ni’metlere şükür edenleri daha çok mükâfatlandıncı demekdir.
Cehennem ateşinden selâmet bulur. Cennet ni’meti üe rızıklanır. Dar, sıkışık hâli genişliğe tebdil olur. Ve..
# Allah zülcelâl belâların cümlesini o kimseden giderir.

21. İSİM DUA : Yâ Tamme fela tesifü'l elsünü külle künhi celâlihi.
«Tamm» vacibi zülcelâldir. İsmi «Tamm»
günde 4440 kere olmak üzere 99 gün müddetle bu mukaddes ismi zikir etse; Allahü Zülcelâl onu ilm-i Ledünnî ile nzıklandınr. Her sualine Cenâb-ı Hakdan haber-i ilham olunur. Yani ilham ile hatırına gelen sualin cevabım almış olur.

22. İSİM DUA : Yâ Mübdiâl bedâ'i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.
«El Mübdî» dir. Dilediğini istediği gibi yaratan demekdir.
günde 77 kere bu mübarek ismi zikir etmeğe devam etse; İlim – Maarifet, keşf – keramet zikreden kimse için hasıl olur. Ve Allah’ın izniyle çok faydalanır ve rızıklanır. Ve o kimsenin kalbinden diline çeşitli güzellikler akar.

23. İSİM DUA : Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey'in min hıfzıhi vela yeudühü.
«Allâm’ül Guyub» dür. Gaiblerdekini çok iyi bilen demekdir.
Ey gaiblerdeki gizliliklerin sırlarım bilen Allahım!
günde 3000 kere bu ismin zikrine devam eden , tüm Kainat haberlerine, meleklerin işlerine vakıf olur...

24. İSİM DUA : Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey'ün min halkıhi.

«El Hâlim» dir. «Hilm» lafzı ahlâk-ı İlâhiyeden sayılır. Cenâb-ı Hakk; insanların şerirlerinin akıbetinde onları cezalandırmak için acele etmez. İntikamda acele etmez. Tövbe istiğfar etsinler diye onlan cealandırmakta acele etmez. Ha-lim-i mutlak ezeli ebedi Cenâb-ı hakkdır.
ilim ve hikmet feyz leri akar...

25. İSİM DUA : Yâ Muidü ma efnahü izabereza'l halaiki lidavetihi min mekafetihi.
«El Muîd» dir. Yaratılanı iade eden demektir.
yurdundan, yuvasından uzak düşse ve kavuşması zor olsa; bu ism-i şerifi günde 1000 kere okumağa devam etmelidir.

26. İSİM DUA : Yâ Hamidü'l fealü zelcemni velmenni ala cemî'ı halkıhî bilutfihi.
«El Hamid»dir. Hamid lâfzımn manâsı övülen sena edilen demektir.
ruh ve yüz güzelliği maddi olanakları devamlı artar...

27. İSİM DUA : Yâ Azizü'l menîü-l galibe âlâ cemî'ı emrihi fela şeye yuadülihü.
«El Aziz» dir. İzzet ve şeref sahibi demektir.
Tüm düşmanlardan korunmak için ..

28. İSİM DUA : Yâ Kahirü zü'l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü.
«El Kahir» dir. Kahreden, ezen, üstün gelen demektir. Allah Teâlâ halkı kahr edicidir yok etmekle.

29. İSİM DUA : Yâ Garîbe'l müteali fevka külli şey'in ulüvvü irtifâ'ıhî.
«Karib» dir. Ki; sünnetde vâkidir. Yarattıklarına yakın olan Allah demektir.
hem dostluğa, hem düşmanlığa yarar.HAKK 'a yakınlık vesilesi olur..

30. İSİM DUA : Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.
«El Müzill»dir. Dilediği kulunu hor ve zelil edici demektir.
Her ne niyet için okunursa kabul olur..

31. İSİM DUA : Yâ Nure külli şey'in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.
«En Nur» dur.
Öyle mutlak nurdur ki; nur isminin tecellisiy-le herşeyi nurlandırıcıdır.
günde 120 defa zikir etmeğe devam etmelidir. Allah’ın izniyle yüzü nurlu ve güzel olur.

32. İSİM DUA : Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey'in ulüvvü irtifa'ihi.
«Aleş Şamk» dır.
Ey sânı yüce ve büyük olan Allahım!
Talihi bahtı kapalı olanlar okumalıdır ...

33. İSİM DUA : Yâ Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey'e yüazühü min halkıhi.
«El Kuddûs» dür.
Ey ezelî ve ebedî Kuddûs olan Allahım!
Nefsin tüm kötü taraflarından kurtulur ve güç kuvvet kazanılır...

34. İSİM DUA : «YÂ MÜBDÎE’L BERAYA VE MUİDE MA BA’DE FENAIHA BİKUDRETİHİ»
İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El Mübdî» dir. Yaratıcı, yoktan var edici, demekdir.
KAİNATIN VAR OLUŞU YARADILIŞ SIRLARI VAKIF OLUR..

35. İSİM DUA : Yâ Celilü'l mütekebbiri âlâ külli şey'in vel adlü emrühü vessıdku
va'dühü.
«El Celil» dir. Celâl ve azamet sahibi demekdir.
Allahın Celal ve Cemal isimlerinin sırlarına vakıf olur...

36. İSİM DUA : Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.
«El Mahmud» dur. Yani Cenâb-ı hudayı hakk;
evham, hayâl görmekden ve gönül karanlığından kurtulmak...

37. İSİM DUA : Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey'in adlehü.
«El Kerîm» dir. Bağışı çok ve cömert olan demekdir.
Hakk yolda devam etmek için günde 700 kere bu kerîm isminin zikrine devam etmelidir.

38. İSİM DUA : Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ
yezille izzühü.
«El Azma» dir. Pek azametli demektir.
Kalp nurlanır günde 700 kez..

39. İSİM DUA : Yâ Karibe'l mücibül,mudani dune külli şey'in kurbehü.
«El Karib» dir. Yani Hak Teâlâ ilmi ve kudreti tüm mevcudata karib dir..İftiraya uğramaktan , çevresindeki insanların hakkında kötü konuşmasından korunur..

40. İSİM DUA : Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve yagıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.
«El Acib» dir. Yani Hakk Teâlâ zatında zatî vasıflarıyla acib’ül bedı el hakimü mutlakdır.
günde 1200 kere zikir etmeğe devam edilince. Üst rütbelere nâil olur.
sırlarını hazmıyla birlikte ver Allahım.....
SONSUZ SEVGİMLE....AŞK İLE İLLA HU.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İnşirah 17:31 21.03.17
Emeğine sağlık, Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hukar 12:27 24.03.17
Çok etkili ama belli şartlar yerine getirmeden etkisi tam görülmez.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:09 01.04.17
droos 21:59 06.04.17
spacetimereality 10:21 11.05.17
007 12:26 19.05.17
Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eylül 09:21 16.10.17
Havasokulu 08:56 19.10.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mavikelebek 12:34 19.10.17
Erbain idrisiyye her zaman başkadır Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2