Muhyiddin Arabi - Esmaul Hüsna duası okunuşu ve Manası - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > islam & Tasavvuf > ALLAH (c.c)

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 20.10.19, 00:16
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 29.04.18
Bulunduğu yer: İzmir
Mesajlar: 902
Etiketlendiği Mesaj: 10 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Muhyiddin Arabi - Esmaul Hüsna duası okunuşu ve Manası

Muhyiddin Arabi’nin esmau’l husna duası’nın Türkçe okunuşu ve manası

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehûzuhû sinetun vela nevm. Lehû, ma fissemavati vema fi’l ard. Men zellezi yeşfeu indehû illa bi iznihi. Ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şâe. Ve sia kursiyyuhu semavati ve’l ard. Ve la yeuduhu hıfzı huma. Ve huvel aliyyu’l aziym.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
O’ndan başka ilah yoktur; O haydır, kayyumdur.Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Semalarda ve arzdakilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında
kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun katında kim şefaat edebilir? O,insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, Aliymdir, Aziymdir.

Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve’l melaiketuhu ve ulu’l ilmi kâimem bi’l kıst. La ilahe illa huve’l aziyzu’l hakiym.Huvallahullezi lâ ilâhe illa huve alimu’l gaybi veşşehadeti huverrahmanurrahiym. Huvallahulleziy lâ ilahe illa huve’lmeliku,
el-kuddusu, es-selamu, el-mu’minu, el-muheyminu, el-azîzu, el-cebbaru, el-mutekebbiru subhanallahi amma yuşrikun. Huvallahu’l haliku el-bariu,el-musavviru lehul esmau el-husna, yusebbihu lehu ma fissemavati ve’l ardi. Ve
huve’l azizu’l hakiym.

Allah, adaleti ayakta tutarak şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka
ilah yoktur.O Allah’dan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. O gaybda olanı bilen (alimdir) şahiddir. O Rahman ve rahimdir.

Kulillahumme maliki’l mulki tu’ti’l mulke men teşau ve tenziu’l mulke mimmen teşau ve tuizzu men teşau ve tudillu men teşau bi yedikel hayr. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Tûliculeyle finnehari ve tûlicu’nnehare fi’l leyli ve tuhricu’l hayye
min’el-meyyiti ve tuhricu’l meyyite mi’l hayyi. Ve terzuku men
teşau bi gayri hisab.
De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen
mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri
alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her
türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye
kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye
katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü
çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.
Huvallahullezi lâ ilâhe illa hu. İlahen ferden sameden lem
yelid ve lem yuled ve lem yekul lehu kufuven ahad. Ve lem
yekul lehu şerikun fil mulki ve lem yekul lehu veliyyun minel
zulli ve kebbirhu tekbira.
O Allah’dan başka ilah yoktur. Ferdir, Samed’dir
doğmamış doğurmamış ona denk hiçbir şey yoktur.
Mülkünde hiçbir ortağı yoktur ve hiçbir yardımcıya
ihtiyacı da yoktur. Ve O’nu Tekbirle yücelt.
Huvallahullezi la narifu lehu semiyyen. Ve huve recau ve
la irticau ve’l lec’a ve’l multeca, ve ileyhi muşteka ve min hu’l
feracu ve’nneca. Eseluke bi-ismike rafi’a celilu’l alî el meniyi’l
ellezi ihtertehu li nefsik. Vehtasastehu bi zikrik. Ve ba’astehu
li cemii’l halkike ve efradtehu an kulli şeyin dunike. Ve cealtehu delilen aleyke ve sebeben musilen ileyke fe innehu
a’zemul esm’a. Ve ecelu’l aksam. Ve efharul eşya. Ve
ekberu’l azaim. Ve evseku’d daaim. La yahîburraci bihi. Ve la
yuraddu anhu ve la yedufu men’i’temede aleyhi. Ve la
yudamu men ticae ileyhi. Ve la yeftekiru sailuhu. Ve la
yenkatahu recau murciye.
O’ndan başka hiçbir kimseyi tanımayız. Ve O’ndan
başka ricada bulunulacak, dönülecek ve sığınılacak
kimse yoktur. Şikayetlerimiz sana ve isteklerimiz de
senden ve kurtuluş kapısıda sende. Kendin için seçmiş
olduğun Rafi’a , Alî, ve Menî isimlerinle senden
istiyorum. Zikrinle bu isimleri tahsis ettin. Bütün
yarattıklarına, mahlukata senden başka bunları arattın
ancak hiçbir kimsenin gücü yetmez zira yalnız ferd olan
sensin. (bu isimleri) Kendine delil kıldın. Ve sana
ulaşmaya sebeb eyledin. Bunlar senin en yüce
isimlerindendir ve kainattaki en güzel şeydir, en büyük
da’vettir. En güvenilir destekdir. Onunla senden isteyen
sıkıntıda kalmaz. Duası red olunmaz. Ona güvenen
güçsüz kalmaz. Onunla isteyen fakir olmaz. İsteyenin
isteyi kesilmez.
Ya men huve lâ yukheru ve lâ yudamu ve lâ yuğleb, ve
lâ yunaziu, ve lâ yumâni ve lâ yukamu. İhfirli zunubi kulleha.
Vekfini hemmeddunya ve’l ahire. Ve afini ve’ddunya ve’l
ahire. Ve karrib civari minke. Fi inneke ente’llahu’llezi lâ ilâhe
illa ente. Ve bi-ismikel azami’l ekberi tevesseltu. Ve bike
teallaktu. Ve aleyke tevekkeltu. Lâ ilahe illa ente. Vahdeke lâ
şerike lek. Ve lâ ilahe gayruke. Ya Rabbu ente rabbu’l erbab.
Ve m’utiku’l rikab. Ve sahibu’l afvi ve’l ikab. Es-eluke birububiyeti’lleti
infaredet biha entuncini minennari bi kudretike.
Ve tudhileni cennete bi rahmetike ya erhamerrahimiyn.
Ey hiçbir olumsuzun etkilemediği, hiçbir zaman yok
olmayan yalnız mevcud olan, hiçbir şekilde mağlub olmayan, hiçbir kimsenin hesap sorması mümkün
olmayan, hiçbir şeyin kendisine engel teşkil etmediği,
hiçbir gücün kendisini etkilemediği Rabbim bütün
günahlarımı afv eyle. Ya Rabbi dünya ve ahiret
sıkıntılarım da sen bana yet, yardım et. Dünya da ve
ahirette senden afiyet istiyorum. Beni sana yakın eyle.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin yüce isimlerinle
sana tevessül ediyorum. Sana bağlandım ve sana
tevekkül ettim. Senden başka ilah yoktur. Senden
başkası da yoktur. Ya Rab bütün Rablerin Rabbi sensin.
Kulunu azad edende sensin, afvında cezanında sahibi
sensin. Rububiyetinle Tek kıldığınla senden istiyorum.
Beni kudretinle cehennemden koru. Ya erhamerrahimiyn
rahmetinle beni cennetine dahil eyle.
Ya Nur! Ente nurussemavati ve’l ard. Kadistenara bi
nurike ehlu semavatike ve ardike, es eluke en tec’al li nuren
fî kalbî. Ve nuren fi semî. Ve nuren fi basari. Key estadiu
biha fiddunya ve’l ahire.
Ya Nur! Sen arzın ve semavatın nur’usun. Sema ve
arz ehli senin nurunla nurlandı. Nurunla kalbime tecelli
etmeni senden istiyorum. İşitmemi, gözlerimi nurlandır.
Dünya da ve ahirette nurunla nurlanmayı nasib eyle.
Ya Aziym! Ente rabbu’l arşi’l aziym. Bi azametike
estaiyn. Ferfani fi illiyyin ve elhikni bi dereceti’s salihiyn.
Ya Aziym!. Yüce arşın Rabbi sensin. Senin
azemetine sığınıyorum. İlliyin de beni yücelt, Salihlerle
beni ilhak eyle.
Ya Keriym! Li keremike tearrattu, ve bi vucudike
temessektu ve aleyke e’temettu fe ekrimni bi kerametike ve
enzil aleyye min rahmetike ve berekatike ve karribni min
cevarike ve’ksunî behaike. Ve enilni bi rahmetike cezili
ataike.

Ya Keriym! Senin kerem etmeni diliyorum senin
varlığına tutundum, sana güvendim bana kereminle
ikramda bulum rahmetini ve bereketini üzerime indir.
Beni kendine yakın eyle bana takva elbisesini bana
giydir. Ve beni rahmetine nail eyle.
Ya Kebir! La tus’air haddi ve la tunkiz hazzi, ve la tusallit
aleyye men la yerhamune. Verfa’zikri, ve şerrif makami, ve
alî fi illiyyin dereceti.
Ya Kebir! Beni yüz üstü bırakma ve nasibimi de
azaltma yarabbi, ve bana rahmet etmeyeni de bana
musallat etme. Yarabbi zikirlerimi yücelt, makamımı
şereflendir, derecemi de iliyyinde (cennette) yücelt.
Ya Mutealî! Eseluke bi uluvike enter fani ve la ta’daani,
ve la tebluni bi ma huve a’la minni.
Ya Mutealî! Ey çok yüce olan, senin bu isminle beni
yüceltmeni istiyorum. Beni zelil kılma, kaldıramayacağım
şeylerle beni imtihan etme.
Ya Hayyu! Eseluke bi hayatikelleti la tazulu ve la tahulu,
havvin aleyyel mevte, ve ahyini hayaten tayyibeten, ve
tevaffani vefaten tayyibeten, ve cealni meal ebrari fi
dariddunya ve daril karar.
Ya Hayyu! Senin bitmeyen tükenmeyen Hay isminle
senden istiyorum. Ölümü bana kolaylaştır ve dirildikten
sonra çok çok güzel bir hayatı bana ikram eyle ve bana
temiz bir ölüm nasib eyle ve yarabbi dünya da da
ahirettede beni iyilerle beraber eyle.
Ya Kayyum! Entel kaim alâ kulli nefsin, el kayyumu alâ
kulli manen ve hasiyn, icaalni min men yutieke ve la ya
asiyke, ve yekumu bi hakkıke ve la yağfulu an zikrike.

Ya Kayyum! Sen her nefis üzerine gözeticisin,
iyiliğide kötülüğüde algılayansın (görensin) sana itaat
edenlerden beni eyle beni asi eyleme, senin hakkını
yerine getirenlerden eyle zikrinden gafil eyleme.
Ya Rahman! Teattaf alâ durri bi r’afetike ve hallısni min
aziymi curmi bi rahmetike, fe inneke şefiyku, ve men rekena
ilahi ma himake, ve’l tece ileyke fe kad temesseke bi ruknil
vesiyk.
Ya Rahman! Rahmetinle benim günahlarımı
isyanlarımı zararlarımı afv eyle, rahmetinle büyük
günahlardan beni koru, muhakkak ki senin şevkatin
sonsuzdur. Muhakkak ki senin himayene kim dayanırsa
ve kim sana sığınırsa sonsuz güveni olan bir dayanağa
dayanmışdır.
Ya Rahiym! İrhamni bi rahmetike li tuğnini an rahmetin
sivake.
Ya Rahiym! Rahmetinle bana merhamed eyle.
Ya Melîk! Min mulkike talebtu, ve min hazainike leti la
tenfezu seeltu fe atiyni mukuddunya ve’l ahire fe innehu lâ
yu’cizuke, ve lâ yunkisuke, ve lâ yuesseru fi ma indeke.
Ya Melîk! Mülkünden taleb ettim, senin bitmeyen
hazinelerinden istedim. Dünya ve ahiretin mülkünü bana
ver… Sen bunları vermekte aciz değilsin verdiklerinle de
hazinelerinde hiçbir şey eksilmez.
Ya Kuddus! Ented tahiru’l kudsu tahhir kalbi, ve ferrihhu
li zikrike, ve allimni ma yenfeuni, ve zidni ilmen ila ilmin.
Ya Kuddus! Kuds’u tahir kılan sensin, kalbimi
arındır, zikrin için kalbimi boşalt.. Bana faydalı olanı
öğret. İlim üzerine ilmi öğret.

Ya Cebbar! Bi kuvvetike einni alel cebbariyn min abidike,
ya cebbare’l aziymi’l kesiyr, fe kullu cebbariyn hadiun bi
azametike, zelilun tehta izzetike.
Ya Cebbar! Cebbar kullarına karşı bana yardım eyle.
Ey Cebbarların en azametlisi! Her cebbar senin
yüceliğine karşı aldanmıştır, izzetinin altında zelildirler.
Ya Mutekebbiru! Eknufnî bi kenefike, ve hul beynî ve
beynettuğati bin halkıke bikibriyaike.
Ya Mutekebbiru! Benim üzerime rahmet kanatlarını
ger. Yüceliğinle azgın kullarına karşı sen bana yardım et.
Ya Azizu! Eizzini bi taatike, ve la tezulleni bime’sıyetike,
feehuvne ındike ve inde halkıke.
Ya Azizu! Taatınla (itaat etmemle) beni şereflendir,
sana asi olmakla beni zelil etme. Senin ve mahlukatın
yanında beni aziz kıl.
Ya Haliymu! E’fu annî bi-hılmike vesturnî bi-afvike,
vecalnî mueddeben bi-hulkike, ve la tefdahnî beynennas
yevme’l ardı’l ekberi beyne yedeyke.
Ya Haliymu! Hilminle beni afveyle, afvınla benim
günahlarımı ört, senin ahlakınla beni terbiye eyle. Ve
beni büyük hesap gününde ellerin arasında, insanların
içinde teşhir eyleme.
Ya Aliymu! Ente’l alîmu bi-haliy, sırrî ve cehri, ve hatai ve
amdi, fağfirlî ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve
ma e’lentu ve ma esreftu, ve ma ente e’alemu bihi minni, lâ
ilâhe illa ente.
Ya Aliymu! Sen halimi biliyorsun, sırlarımın
gizlisinide açık olanını da bilen sensin, bilerek veya
bilmeyerek yaptıklarımı da bilen sensin… Gelmiş ve
geçmiş günahlarımı afv etmeni senden istiyorum. Sen
beni benden daha iyi bilensin senden başka hiçbir ilah
yoktur.

Ya Hakim! Es-eluke bima ehkemte bihi ehkemte bihi
eşyae feethanteha, entehkume lî bi’l icabeti fima seeltuke ve
rağıbtu ileyke fi hi.
Ya Hakim! Yaptığım işi hikmetine uygun olmasını
senden istiyorum. Senden bu isteğimdeki hükmü de
sana bırakıyorum. Bu istekde sana rağbet ettim (her
hükmü sana bıraktım).
Ya Selamu! Sellimnî min mezalimi’l ibadi. Ve min azabi’l
kabri, ve min ehvali yevmi’l kıyameti.
Ya Selamu! Zalimlere karşı, kabir azabından ve
kıyametin hallerinden bana Selam isminle tecelli eyle.
Ya Mu’minu! Emminnî mine’l havfi, ve erham durrî ve
fakatî, ve ma ehemmenî fî’ddunya ve’l ahıreh.
Ya Mu’minu! Beni korkudan emin eyle. Dünya da
kendime işlediğim günahlardan dolayı verdiğim
zulmetleri sen rahmetinle afv eyle üzerimden sil, kaldır.
Ya Muheyminu! Huzbinasiyeti ilâ rıdake, ve’calnî fî
taatike me’sumen bi-velayetike.
Ya Muheyminu! Perçemimi tut, rızana doğru çek,
anadan doğmuş masum çocuk gibi beni taatında masum
kabul eyle.
Ya Haliku! Bi’l kaderetîlleti halkate biha kulle şey’in, ikfinî
şerre kulle şey’in bi-rahmetike, ya erhamerrahimiyn.
Ya Haliku! Kendi kudretinle ki, o kudretinle her şeyi
yarattın, bana yet!.. her yarattınığın şeylerin şerrine karşı
ey merhametlilerin en merhametlisi.
Ya Bariu! Ente bariyyu’l eşyae alâ gayri misalin, eseluke
enentecı’alenî mine’ssadıkıyne’l mebruriyne ındeke.
Ya Bariu! Yarabbi sen her yapılan bütün
olumsuzluklardan berisin. Beni katındaki sadıklardan ve
iyi kullarından eyle.
248
Ya Musavviru! Savvirtenî fî ahseni savreti, feahsin halkî
ve hulkî ve hulukî yevme’l kıyameti.
Ya Musavviru! Beni en güzel surette yarattın.
Yaratılışımı ve ahlakımı kıyamet gününde güzelleştir.
Ya Kadîru! Bi’lkudreti elleti kaderte biha alâ el-eşyai,
eseluke en tuhsine tavri fî’ddunya ve’l ahıreti, ve tekune avnî,
ve neccinî min su’i ekdarike.
Ya Kadîru! her şeye karşı gücün kudretin sonsuzdur.
Senden istiyorum benim dünyada ve ahirette
vahşetlerimi (çirkinliklerimi) ört ve bana yardımcı ol ve
beni kudretine karşı yaptığım hatalara karşı kurtar.
Ya Ganiyyu! Eğninî bi-ginake, ve evse’a aleyye ataeke,
ve eşfinî bi-şefaike, ve eazniye min belaike.
Ya Ganiyyu! Beni zenginliğinle zengin eyle, taatte
bana rahatlık ver ve bana katından şifa ver ve beni
musibetlerden beni koru.
Ya Hamidu! Leke’l-hamdu kulluhu, ve bi-yedike’l hayru
kulluhu, fe-elhimnî şukre ne’amake.
Ya Hamidu! Bütün hamdlar sana mahsusdur. Bütün
hayırlar senin elindedir. Nimetine karşı şükrü bana ilham
eyle.
Ya Mecîdu! Temedde bi-mecdike’l vucudu fela yefutu
şey’un min ılmike ve la ye’vuduke, icalnî mimmen
yukaddiske, ve yumeccidke, ve yusnî aleyke.
Ya Mecîdu! Her şey senin övülmüş vücudunla
mevcud oldu senin ilminde her şey var… muhakkak ki
sana hiçbir şey gizli kalmaz… beni, seni takdis
edenlerden, yüceltenlerden ve övenlerden eyle.
Ya Ehadu! Entallahu’l ehadu’l ferdu’s-samedu lem telid
ve lem tuled ve lem yekun leke kufven ehad, kun allahumme
lî caren, ve mu’nisen ve hırzen, ve hısnen menian.

Ya Ehadu! Allah’ım sen teksin, samedsin, doğmadın,
doğrulmadın ve benzeri olmayan sen ahadsın. Allah’ım
beni kendine komşu eyle, ünsiyetinle kuşat beni, en
güzel şekilde beni koru.
Ya Vitru! Ente vitru kulli şeyin fela kableke şey’un ve la
be’adeke şey’un, i’cal akıbete emrî hayren lî, vec’al hayre
eyyamî yevme elkake.
Ya Vitru! Sen vitirsin (tek’sin) her şeyde, sen den
öncede senden sonra da hiçbir şey yoktu. Akıbetimi
hayırlı eyle, sana kavuştuğum gün kıl benim için.
Ya Samedu! Ya men la te’huzuhu sinetun ve lâ nevmun
ve lâ tahva aleyhi hafiyeh fizzulumati el bari ve’l bahri.
Ehfızni fî nevmi ve eykazseni ve leyli ve nehari.
Ya Samedu! Ey ne uyku ne de uyuklama tutmayan,
denizin en karanlık derinliklerinde ne de karada hiçbir
şey kendisinden gizli kalmayan… Beni gecemde ve
gündüzümde uyandıran, uykumda beni koru.
Ya Semiu! İsme’a savti verham surahi vecib duai. Ya
semi’e ya mucib.
Ya Semiu! Sesimi duy, çığlıklarıma merhamet et,
duama icabet et. Ya Semi ya Mucib.
Ya Basîr! Kad ehata bi kulli şey’in ilmeke ve nefeze fihi
emruk ve kullehu bi aynik fanzur ileyye bi rahmetik ve tuariz
anni bi vechikel keriym.
Ya Basîr! Senin ilmin herşeyi kuşatmıştır ve herşeyi
emrinle bir anda var ettin, herşey senin gözetimin altında
bana rahmetinle muamele eyle. Keriym olan vechinden
beni mahrum eyleme.
Ya Rauf! Ente arafu bî min ebi ve ummi ve lev la
ra’fetuke ma atafa aleyye fe temmim ni’meteke aleyye. Ve la
tenkusniy ma a’teyteni.

Ya Rauf! Sen bana annemden ve babamdan daha
şefkatlisin, senin şefkatin olmasaydı bana kimse şefkat
edemezdi üzerime ni’metini tamamla. Bana ikram
ettiklerinden kısma.
Ya Latif! Ultuf bi bilutfike’l hafî min haysu a’lemu ve min
haysu la e’lemu inneke ente allamul el guyub.
Ya Latif! Bana lutfeyle, bana gizli olan bildiğim veya
bilmediklerimi zira gaybı bilen sensin.
Ya Hafizu! Ehfazni fi nefsî ve ehlî ve malî ve veledî ve
ma hazartu fihi ve ma gayibtu anhu min eza bima hafizte bihi
essemavati vel ard ve ma fihinne inneke alâ kulli şey’in kadîr.
Ya Hafîz! Nefsimi, ehlimi, malımı, çocuklarımı, şu an
bende olan bildiğim ve bilmediğim herşeyimi tüm
şerlerden semavatı ve arzı koruduğun gibi beni de koru.
Herşeye Kadîr sensin.
Ya Ğafur! Iğfirlî zûnubî vestur uyubî ve lâ tefzahnî inneke
ente el-gafur er-rahiym.
Ya Ğafur! Günahlarımı afv eyle, ayıplarımı setreyle,
beni utandırma muhakkak ki sen afv eden “Ğafur”sun ve
merhamet sahibi “Rahiym”sin.
Ya Vedud! Icalli minke rahmeten ve vidden fi’d-dunya
ve’l ahire vec’al lî meveddeten fî kulubil-mu’miniyn.
Ya Vedud! Bana dünya da ve ahirette muhabbetini ve
rahmetini ikram eyle, bana karşı müminlerin kalblerine
de muhabbet duymalarını nasib eyle.
Ya Zel-arş’el-mecîd! Icalnî min el musebbihiyne bi
hamdike ve’l mumeccidiyne leke ena elleyli ve etrafi’n-nehari
bi’l ğeduvvi ve’l âsal ve eınniy alâ zalike.
Ya Zel-arş’el-mecîd! Beni seni hamd ile tesbih
edenlerden eyle, gece ve gündüz, sabah ve akşam şanını
yüceltmeyi nasib eyle ve bunu yapmamda bana yardım
eyle.

Ya Mubdiu! Ente bede’ete’l eşya kema turîd ve ente’l
elmubdiu ve’l muîd fa’alu’lima turîd ferzuknî hayri ed-dunya
ve’l ahire ve’l afiye fî cemîe el-umur ya mevlâye.
Ya Mubdiu! Sen bütün eşyayı ilk kez var edip ve yok
edensin, istediğini yapansın.. Ey mevlam! dünya da ve
ahirette beni hayırlarla rızıklandır, bütün işlerimi de
hayırlı eyle.
Ya Muîd! Ente muîd el-eşya kema’bedea teha evvela
merratin, eseluke’ssıhhate fî mali ve celîl ahvali.
Ya Muîd! Bütün eşyayı hayattan sonra ölüme ve
ölümden sonra da hayata çeviren ve bunu devam ettiren
sensin. Malı mı ve işlerimin sıhhatte olmasını
(korunmasını) istiyorum.
Ya Rakîb! Uhrusnî bi rukyetike ve’ranî bi hayatiyke
veknufnî bi fadlike ve lâ tekellinî ilâ gayruke.
Ya Rakîb! Bütün kullarını tek tek gözeten bütün
varlıklar üzerinde gözcü olansın. Beni Rakîb esmanla
koru üzerimde gözcü ol, beni koruman altına al, fazlınla
kucakla beni Senden gayrısına bırakma.
Ya Şekûr! Ente şekûr, ve leke eş-şukur alâ ma raeyte ve
encebte ve efneyte ve’bkayte, ıcalnî mine’ş-şakîrîne li elâike
ve mine’l-hamidiyne li niamaike.
Ya Şekûr! Verdiğin nimetleri arttıran şekur sensin.
Her halükarda verdiğin ve aldığın herşeye şükür sanadır.
Beni nimetlerine şükür edenlerden, sıkıntılara karşı da
hamdedenlerden eyle.
Ya Baîs! Ibasnî şehîden, takiyyen sıddıken, radiyyen,
azizen, hamîden, muhtabitan, mesruren, mukarremen,
mahburen.
Ya Baîs! Yeniden dirilten “ba’s eden”! Beni şehid,
takva sahibi, sıddık, razı olan, aziz, hamdeden, mutlu
ikram edilen kullarından eyle.

Ya Varîs! Ente terisu el arda ve men aleyha ve terisu
essemavati kulleha, ve cemîa ma halekte, fe verisnî ilmen ve
hılmen ya hayr el-varisîne.
Ya Varîs! Arza ve arz da bulunan herşeye ve
semavatta ve semavatta bulunan herşeyin gerçek varisi
sensin ve yarattığın herşeyin varisi sensin ey varislerin
en hayırlısı beni hılme ve ilme varis eyle.
Ya Muhyî! Ahyini hayaten tayyibeten bi cûdike, ve
elhimnî şukreke ve zikreke ebeden ma ebkayteni, ve atînî
fî’d-dunya haseneten, ve fi’l-ahireti haseneten, ve kınî bi
rahmetike azâbennâr.
Ya Muhyî! Beni güzel pak varlığınla dirilt, ebediyyen
şükrünü ve zikrini ilham eyle, dünya da ve ahirette bana
güzel ameller (hasenat) nasip eyle, rahmetinle beni
cehennem azabından koru.
Ya Muhsîn! Ya Mucemmilu, udî allahumme aleyye bi
ihsanike, ve zâif ledeyye ni’ameteke, ve cemîl alâike.
Ya Muhsîn! Ey güzelleştiren üzerime güzellikleri
muhsîn isminle ihsan eyle ve güzel ni’metlerini üzerimde
çoğalt.
Ya Mumît! Havvin aleyye sekerat el-mevt ve gusasahu
ve barik lî fi hi inde nuzûlihi, ve lâ tecalnî inde ve
mufaretekehi’d-dunya min innâdimiyne.
Ya Mumît! Sekerati’l mevti üzerime kolaylaştır, inişini
(nüzulunü) mübarek eyle, dünyadan ayrılırken beni
pişman olanlardan eyleme.
Ya Cemîl! La tunkusnî ma e’tayteni, ve la temn’anî ma
rezaktenî, ve la tah’r-rimnî ma veattenî ve cemmi’lnî bi
taatike.
Ya Cemîl! Bana verdiklerini azaltma, kısma.. bana
vaad ettiğin nimet ve rızıklardan beni mahrum eyleme,
taatinle beni güzelleştir.

Ya Mu’nim! Temmim ni’meteke aleyye, vesturni biha, ve
cealnî min’eşşakiriyne aleyha.
Ya Mu’nim! Üzerimde olan nimetini tamamla,
günahlarımı setreyle ve bu nimetlere karşı da şükür eden
kullarından eyle.
Ya Mufaddil! Bi fadlike aişu, ve leka ercu, ve aleyke
tuklânu, fe evsi’a aleyye min fadlike, verzukni min halali
rızkike.
Ya Mufaddil! Senin fazlınla yaşıyorum ve fazlını
istiyorum, fazlınla rızıkların helalinden rızkımı genişlet.
Ya Evvelu! Ente’l evvelu ve’l ahiru, ve’zzahiru ve’l batınu,
ve ente alâ kulli şey’in şehîd, fecalni evvela ennasi ve evvele
men yeşrabu min havzı nebiyyike yevme el-kıyame.
Ya Evvelu! Evvel olan, ahir olan, zahir olan, batın
olan sensin. Herşeye şahitsin, kıyamet günü nebînin
havzından (kevser havuzundan) ilk içenlerden eyle.
Ya Ahiru! Ente ahır kulle şey ve kullu şey’in haliku illa
vecheke, tealeyte uluvven kebîra.
Ya Ahiru! Ey nihayeti olmayan ezelden ebede kadar
var olan “ahıru”. Bütün şey’lerin nihayeti sendedir, sen
den başka herşey fanidir baki olan senin vechindir,
yüceler yücesisin.
Ya Zahîr! Ente zahiru alâ kulli meknûn, ve’l alimu bi kulli
mektum, es eluke en tuzzihira li-min umuri ahseneha bi
keramike.
Ya Zahîr! Varlığı aşikâr “zahir” olan, yarattığı eserleri
ile güneş misali varlığını kabul ettiren ve her gizli olanı
bilensin… Kereminle bütün gizliliklerde olan iyilikleri
güzellikleri bana bildir.
Ya Batın! Ente tedri bivatın’el-umur kema tedri
zevahireha, ve ente allam’ul-guyub, es eluke en tusliha zahiri
ve batıni bi kudretike.

Ya Batın! Varlığını, sıfat ve tecellileriyle ilâhi zatını
gizleyen, gaybı bilen sensin… Kudretinle bildiğim ve
bilmediğim herşeyin en iyisini bana takdir eyle.
Ya Kahir! Kahharte el-eşyae bi kudretike, ve kullu
cebbariyn mutekebbir duneke, ve nasiyetun bi yedike, ve
kullu vakıfun beyne yedeyke, ve hadiun ledeyke.
Ya Kahir! Kudretinle eşyayı kahrettin ve sana yüz
çeviren her cebbar ve mütekebbirin pençesi senin
elindedir, ve sen hepsine vakıfsın ve her aldatan seninle
aldanmıştır.
Ya Vahhab! Hebli min ledunke rahmeten ve ilmen ve
hebli veleden salihen, inneke ente el-vahhab.
Ya Vahhab! Bana kendi katından rahmeti, ilmi ve
salih evlad hibe eyle muhakkak ki Vahhab (hibe eden,
karşılık beklemeden veren) sensin.
Ya Fettah! İftehli ebvabe rahmetike ve edhılni fiha, ve
eızni mineşşeytanirraciym, veftah aleyye min fadlike, ve zidni
min siatike, ve’eğnini en halkıke.
Ya Fettah! Rahmetinden bana kapılar aç, rahmetine
koy, beni kovulmuş şeytandan koru, fazlınla hayırlı
kapılar aç, üzerime nimetlerini artır ve beni mahlukattan
müstağni eyle.
Ya Hallâk! Ente halakte’l-eşyae min gayri teabin vela
nesabin, halakteni halkan seviyyen hasenen cemîlen, ve
faddalteni alâ kesirin min halkike tafdilen, es eluke en
tuhsine halkî ve terzukanî min rızkike, ya erhamerrahimiyn.
Ya Hallâk! Sen bütün kainatı yorulmadan yarattın,
beni doğru ve güzel halkettin ve bana yarattıklarının
arasında fazl ettin (beni üstün kıldın)… Ya
erhamerrahimiyn rızkımı genişlet ve beni güzel
kullarından eyle.

Ya Kadîy! Ente takdî fi’l-halki bi’l hakk kema turîd, fakdî
lî, bi’l husna ve cennibnî errida, vehtim lî bi hayr fil-ahire ve’l
ula.
Ya Kadîy! Mahlukatın arasında hakk ile istediğin gibi
hükmeden sensin, hesabımı güzel ederek ve beni ridanla
koruyarak bana hükmeyle, dünya ve ahiret işlerimde
sonumu hayreyle.
Ya Adl! Ente a’delu’l-hakimiyn ve erhamurrahimiyn.
Ya Adl! Sen hükmedenlerin en hakimi, mağfiret
edenlerin en mağfiretlisi “erhamurrahimiyn”sin.
Ya Hannan! Ihnun aleyye bir’afetike, ve tafaddel bi
rıfkıke ve rahmetike, vekbıd anniy kulle cebbariyn aniyd, ve
şeytanin merid, ve’hrucniy bi-izzetike min kulli dıyk.
Ya Hannan! Rahmetinle bana merhamet eyle, rıfkını
ve rahmetini dile, her cebbar ve inatçı insanı benden
uzaklaştır ve inatçı şeytanıda.. izzetin hakkı için beni
bütün sıkıntılardan kurtar.
Ya Mennan! Munna aleyye bi’l afiyeti’ş-şafiye fi’d-dunya
ve’l ahire.
Ya Mennan! Dünya ve ahirette bana afiyet ve şifa
ihsan eyle (mennan isminle tecelli eyle).
Ya Zelcelali ve’l ikram! Ente cevadun mutecemmilu,
a’tînî min keremike, ve cealniy şakiran bi ihsanike ve
minnetike.
Ya Zelcelali ve’l ikram! Ey Celal büyüklük azamet
ikram ve iyilik sahibi. Güzellikleri çok çok ihsan eden
kereminle ihsan eyle; senin ihsanlarına karşı minnet ve
şükreden kullarından olmayı.
Ya Kaviyy! Ente ellezi halekta essemavati ve’l arda ve
men fi hinne min gayr nasebin ve la te’abiyn, fe kavviyniy alâ
taâtike bi-kuvvetike.

Ya Kaviyy! Arzı ve semayı ve onda olanları
yorulmaksızın yarattın, sana itaat etmek için bana
gücünle (kuvvetinden) güç (kuvve) ver.
Ya Şedîd! Işdud ezri, ve eınniy alâ emriy, ve kunlî fî
kadaain kulle hacetin te’arizu lî.
Ya Şedîd! Sırtımı dimdik tut, işlerimde bana yardım et,
bütün işlerimde bana kolaylık sağla.
Ya Ğalib! Galebte kulle gallağbin bi kudretike, fağlub biizzetike
men bağye aleyye.
Ya Ğalib! Kudretinle bütün güçlülerin hakkından
geldin.. bana karşı azan kimsenin hakkından da izzetinle
ğalib gel.
Ya Barru! İleyke yuhşaru el-halku ecmaiyn yevme el ardi,
fakdi enni ed’duyune, vezkurni, vehşurniy mea el ebrariy
veş’şuhedai ves’salihiyne.
Ya Barru! Kullarına karşı ikramı ve iyiliği bol
mahlukata karşı çok kayırıcı olan… borçlarımda bana
yardım et, beni an, beni şehidler, salihler ve iyi insanlarla
haşreyle.
Ya Hafiyyu! Te’alemus’sırra ve ehfa, ve kullu hafiy
indeke celiyyu, ıhfırli ma hafiye anin’nas min suin fi’ilyî, ve la
teftahnîy yevme’l-kıyameti alâ ruuûsi’l-eşhad.
Ya Hafiyyu! Sırrın sırrını bilen sensin, her gizli senin
yanında açıktır, insanlardan gizli olan günahlarımı
mağfiret et, kıyamet günü günahlarıma karşı kimseyi
şahid eyleme açığa çıkarma.
Ya Celîl! Cellet ani’l eşyai azemetuke fea’tiyni min
celalike, ve lâ tahrrimni fe vaide cemalike.
Ya Celîl! Her şey’den senin ismin yücedir, yüceliğinle
bana ihsan eyle, cemalinin fazlından beni mahrum
eyleme.

Ya Munkidu! Inkidniy mine’l el-muhlikat, vekşif anni’zzulumati
ve ferric annî cemi kurubat.
Ya Munkidu! Helâk edenlerden beni kurtar, bütün
karanlıklardan beni çıkar, sıkıntılardan beni kurtar.
Ya Rafî’! Ente terfau men turîd ani’l havadisi’s-seyyie,
ferfa’anî fi’l illiyyin, ve’rhamniy bi-rahmetike ya
erhamerrahimiyn.
Ya Rafî’! Sen istediğinden dünyanın kötü hadiselerini
def edersin, beni illiyyin’e yükselt, ya erhamerrahimiyn
rahmetinle bana merhamet eyle.
Ya Kabıd! Kullu şey’in fî kabdatike, muhituhu bihi
kudretuke, fecalnî fî hızrike ve hıfzike, ve la takbizu yedeyye
an feyzike.
Ya Kaabıd! Her şey senin kabzındadır kudretin
(herşeyi) kuşatmıştır. Beni koruman ve gözetimin altına
al, fazlının bolluğundan beni esirgeme.
Ya Basitu! Ibsud yedeyye bi’l hayrati, ve enilniy ceziyle el
hasenati ve e’alâ’dderecati.
Ya Baasitu! Ellerimi hayırlara aç, hasenatın en
güzeline beni nail eyle ve derecemi alî eyle.
Ya Vasiu! Vesı’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen, ica’l
rızki vasian.
Ya Vasiu! İlmin ve rahmetin her şeyi kuşatmış,
rızkımı geniş eyle.
Ya Şefîk! Ente eşfaku alâ halkıke min abaihim ve
ummahatihim, ve erafu bi him min hum, ıcalnî şefikan, ve
kun aleyye şefîkan ve bi refikan bi rahmetike, ya
erhamerrahiymîyn.

Ya Şefîk! Sen mahlukatına onların anne ve
babasından daha şefkatlisin, onlara karşı daha
müşfiksin…beni şefkat sahibi eyle, kalbime merhametini
koy ve bana şefkat eyle, rahmetini bana arkadaş eyle ya
erhamerrahimiyn.
Ya Refîk! Irfık bî iza ahta’atu.
Ya Refîk! Hata ettiğim zaman bana rıfkınla muamele
eyle.
Ya Munşîu! En şe’ate kulle şey’in kema arette, ve
ezharte kulle bediin alâ vifkî mahterte ve ahbebte, ve barik lî
fi rızkî.
Ya Munşîu! Her şeyi isteğin gibi inşâ ettin, her şeyi
istediğin, sevdiğin ve seçtiğin gibi yarattın… verdiğin
rızkı bana mübarek eyle.
Ya Bedî’! Ente bediu’s-semavati ve’l arda ve mubdiu
huma.
Ya Bedi’! Sen arz ve semavatın eşsiz yaratıcısısın.
Ya Manî’u! Lâ temneanî min rahmetike ve fadlike.
Ya Manî’u! Rahmetinden ve fazlından beni mahrum
etme.
Ya Tevvab! Ikbel tevbeti, verham gurbeti, ve la tahrimni
sevabeke.
Ya Tevvab! Tevbemi kabul eyle, garipliğime rahmet
eyle, ecrinden (sevabından) beni mahrum eyleme.
Ya Karîb! Karribnî min civarike, vehfaz kalbî bîkurbike ve
kenefike, ve la tub’idni min rahmetike.
Ya Karîb! Beni kendine yaklaştır, kalbimi koru sana
yakınlıkla ilhak eyle, rahmetinden uzak eyleme.
Ya Mucîb! Ecibduaî, ve tekabbelhu.
Ya Mucîb! Duama icabet et, kabul eyle.

Ya Mun’imu! Bede’atenî bin’niamî kable en tahlukanî, fe
es-eluke bekae niamî bi’l kemalî, ve ziyadeten min fadlike,
ya zelcelâli ve’l ikram.
Ya Mun’imu! Beni yaratmadan önce nimetlendirdin,
nimetin devamını ve tamamını fazlından arttırmanı
istiyorum ya zelcelâli ve’l ikram.
Ya Mufaddilu! Levla fadluke le helektu, femnun aleyye
bi’l temaamî.
Ya Mufaddilu! Fazlın olmasaydı helak olurdum,
nimetini üzerimde tamamla.

Ya Ma’rufu! Entallahu, ma’rufuke la yuchel vela yahfa, fe
la teslu’bunî ma a’tayteni min’el ma’rufi bi rahmetike.
Ya Ma’rufu! Sen “O” Allah’sın, ki seni bilen cahilce
davranmaz… Rahmetinle marifetinden beni mahrum
eyleme.
Ya Habîr! Habberte’l-eşyae kable en tahlikaha.
Ya Habîr! Sen eşyayı yaratmadan önce her şeyden
haberdardın.
Ya M’uti! Atinî min fadlike maa yeummenî ve yetummenî.
Ya M’uti! Fazlından bana ver, beni kuşatsın etrafımı
sarsın.
Ya Muîn! E’anî alâ taatike, ve la tekillenî ilâ ahadin
sivake.
Ya Muîn! Taatinde bana yardım eyle, beni senden
başkasına bırakma.
Ya Settaru! Ustur uyubî, vehfir zunubî, vahfaznî fî
meşhedî ve muğiybî, ya celîl’l birri.
Ya Settaru! Ayıplarımı ört, günahlarımı affet,
bulunduğum ve bulunmadığım yerde beni koru ey
iyilikte cömert olan “celîl el-birri” rabbim.

Ya Şehîd! Uşkiduke allahumme ve cemia halkıke ennî
eşhedu enneke ent’allahu rabbe kulle şey’in, ve mubdiehu ve
muiduhu.
Ya Şehîd! Allahım şehadet ederim ki, Sen bütün
mahlukatın Rabbisin, yine şehadet ederim ki onları
yaratan da fani edende Sensin.
Ya Fatır! Ente fatırıs’semavati ve’l ardı, ırhamnî bi
rahmetike, ya Keriym.
Ya Fatır! Semavatı ve arzı fıtratıyla yaratan sensin,
rahmetinle kereminle bana merhamet eyle.

Ya Reşîd! Urşudni li sulukî tarikike musil ileyke.
Ya Reşîd! Sana ulaşan yolla beni irşâd eyle.
Ya Seyyîd! Ente seyyîdu’s’sadat, ve mevle’l mevali, ve
ileyke’l masiyr.
Ya Seyyîd! Sen efendilerin efendisisin, mevlaların
mevlasısın, dönüş sanadır.
Ya Sened! Ente imaaduna ve seneduna ve me’lceuna
fiş-şedaidi, ve yekuff kulli şey’in.
Ya Sened! Sen bütün sıkıntılarda sığınacağımız,
desteğimiz ve direğimizsin, her şeye yetersin.
Ya Muhit! Ahkemte’l-eşyae, ve ehatta bi ha kudreten ve
ilmen, ıhfadni min kulli suin bi viddike el kâfî.

Ya Muhit! Eşyaya hükmettin, ilminle ve kudretinle
kuşattın, beni rahmetlinle bütün kötülüklerden koru.
Ya Mucir! Ecirni min ikabike, ve emminni min azabike,
allahumme inni haifun ve inni mustecîrun bike, fe ecirnî
mine’nnâr bi rahmekite, inneke ente ehlut-takva ve ehlul elmağfire.

Ya Mucir! Cezandan beni koru, azabından emin eyle,
Allahım korkarak sana sığınıyorum, ve beni nâr’ından
(cehennem ateşinden) koru, sen mağfiret ve takva
ehlisin.

Ya Zelcelâlî ve’l ikram! Eınniy ve ekrimnî bima ekremte
bihi evliyaeke ve ehle hassatike, ve eclil kadrî inde kaffeti
halkıke, ve indema tekumu eşhad.
Ya Zelcelâlî ve’l ikram! Ya rabbi evliyalarına ve salih
kullarına ikram ettiğin gibi bana da ikram eyle, insanların
yanında dünyada ve ahirette kadrimi (değerimi) yüce
eyle.

Ya Nime’l el-mevla ve ya ni’mel nasîr! İcalnî bi rahmetike
min ibadike el-mansuriyne alâ kulli bağin ve tağiyn ve zî ğıllin
ve aduvvin ve kefâ billahi vekiyla, ve kefa billahi nasiyrâ.
Ya Nime’l el-mevla ve ya ni’mel nasîr! Her haddini
aşan azgın düşmana karşı rahmetinle bana nusretini ver.
Allah yardımcı ve vekil olarak yeter.

Ve’l hamdu lillahi vahdehu ve sallallahu alâ seyyidina
muhammedin ve âlihi ve ashabihi ve cundihi ve zurriyatihi ve
ehli beytihi âmîn.
Hamd ve sena “O”nun Bir’liğine aittir. Allah’ın salâtı ve
selamı, hazreti Muhammed Aleyhisselâm’a, âli’ne, ashabına,
ordusuna, zürriyetine ve ehli beytine olsun. Amin.

EVRADUN USBUİYYEH
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05.05.20, 03:51
Och Och isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Gayretli üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.17
Bulunduğu yer: Tuna Boyunda
Mesajlar: 6,348
Etiketlendiği Mesaj: 410 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah tarifsiz huzur
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hizb-ud Devrul Ala Duası - Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu El Kindi Evradiyeler & Azametler 8 24.11.22 00:52
Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi HavasHoca Evradiyeler & Azametler 41 25.10.22 04:14
Muhyiddîn ibn’ul arabî k.s. Hazretlerinin özel duası hizb-ud’devr’ul a Havasokulu Dualar & Dua Kardeşliği 20 04.04.20 19:35
Esmaul Hüsna vefki kosmoz Vefk & Tılsım 0 04.01.19 20:00
1000 Esmaul Hüsna hukar Sorularınız 3 07.12.18 04:53


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:47.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147