Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. Sırlar aleminin kapısını açan dua
 2. Besmele duasi
 3. Duhan suresinin ilk 8 ayeti
 4. Hizbul Azam Duasi
 5. Evrad-ı bahaiyye-arapça
 6. Dua sad
 7. Hizbul Ekber ( çok kuvvetli koruma duası)
 8. Sübbühun Kuddüsün Zikri
 9. Evradı Fethiye (Kabe-i Muazzama)
 10. Bazı Münacaatların mana ve esrarı
 11. ihlas suresi hadim davetinde okunacak azimet
 12. İhlâs süresi azimeti
 13. Muhyiddin İbni Arabi Ahidnâme - Allah ile sözleşme
 14. Virdi settar
 15. Azimeti ümmi musa
 16. Hulasatul Hulasa
 17. Evrad-ı Kudsiye
 18. Evrâd-ı Bahâiye üzerine
 19. Evradı amidi-orjinal kitap
 20. Hizbül berr şazeli
 21. Hizbul Evtad (Yüksek Makamlar İçin)
 22. Cenabı Hakkın İmam-ı Azam’a öğrettiği dua
 23. imam-ı Gazali Hizbul Hasin Duası
 24. Zâlimler elinde esîr ve zahmet içindedir
 25. evradı bahaiye
 26. Hizb-ud Devrul Ala Duası - Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu
 27. Salavatı guyup ile kalp gözü
 28. Esmai Kameriyye-i Nuraniyye
 29. Allahu tealanın hz. idrise öğrettiği 40 ismi şerif
 30. Her Türlü Tehlikeden Korunmak İçin HİZBÜL-HASİN
 31. Evrâdı Behaiyye El Yazması Orjinal Kitabından Bir Kaç Örnek Nüsha
 32. Cami Azameti
 33. İmam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 34. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 35. Azameti cami-a
 36. Bunu Yapanın Emrine 700.000 Melek Girer.. (Evrad-ı Bahai)
 37. Kasem-i zahire
 38. Kasemi neşitel avn
 39. hizbul masun türkçe okunuş
 40. hizbul masun
 41. kalp gozu acilr
 42. TAAT ( itaat) KASEMİ
 43. Yâ allâmel guyubü felâ yefütü şey'in min hıfzıhi velâ yeudühü
 44. Besmele-i Şerîf dûâsı. (Evraddır)
 45. Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
 46. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 47. Evrad ve Havaslar
 48. Cami kasemi
 49. Kasemul süleymani
 50. Dehruşiye Azimeti
 51. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 52. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 53. El-aziz
 54. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 55. Iksir-i azam
 56. Besmele-i şerifin sırlarından
 57. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 58. devri ala duası
 59. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 60. Vakıa Suresinin Havvası
 61. eşref saatler
 62. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 63. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 64. ViRD-i SETTAR Duası
 65. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 66. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 67. El-Hafiz Esmasının Havassı
 68. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 69. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 70. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 71. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 72. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 73. şi harfinin fazileti
 74. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 75. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 76. Anasırı Erbaa Azimetleri
 77. Anasırı Erbaa Esmaları
 78. esmai erbain
 79. Salavatul fatih
 80. Evrad-ı fethiyye
 81. Korunmuş Sır
 82. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 83. letaifler
 84. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 85. Ya Rakib isminin mucizeleri
 86. Emir Buhari Hizbi
 87. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 88. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 89. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 90. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 91. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 92. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 93. El Azma - Ya Karibe-l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey-in Kurbehu
 94. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 95. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 96. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 97. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 98. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 99. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 100. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 101. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 102. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 103. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 104. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 105. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 106. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 107. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 108. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 109. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 110. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 111. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 112. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 113. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 114. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 115. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 116. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 117. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 118. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 119. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 120. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 121. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 122. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 123. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 124. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 125. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 126. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 127. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 128. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 129. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 130. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 131. her sey için
 132. ya kerim esması
 133. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 134. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 135. denizler biter, kalemler tükenir
 136. günah kirinden arindiran dua
 137. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 138. rasulullah sevgisi ölçme testi
 139. tekasür suresi fazileti
 140. havvası fatiha
 141. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 142. kaside-i muradiyye
 143. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 144. Güçlendirici Esmalar
 145. Vakia Süresini Azameti.
 146. Salat-ı azam havassı
 147. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 148. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri