Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. Zâlimler elinde esîr ve zahmet içindedir
 2. evradı bahaiye
 3. Hizb-ud Devrul Ala Duası - Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu
 4. Salavatı guyup ile kalp gözü
 5. Esmai Kameriyye-i Nuraniyye
 6. Allahu tealanın hz. idrise öğrettiği 40 ismi şerif
 7. Her Türlü Tehlikeden Korunmak İçin HİZBÜL-HASİN
 8. Evrâdı Behaiyye El Yazması Orjinal Kitabından Bir Kaç Örnek Nüsha
 9. Cami Azameti
 10. İmam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 11. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 12. Bunu Yapanın Emrine 700.000 Melek Girer.. (Evrad-ı Bahai)
 13. Kasem-i zahire
 14. Kasemi neşitel avn
 15. hizbul masun türkçe okunuş
 16. hizbul masun
 17. kalp gozu acilr
 18. TAAT ( itaat) KASEMİ
 19. Yâ allâmel guyubü felâ yefütü şey'in min hıfzıhi velâ yeudühü
 20. Besmele-i Şerîf dûâsı. (Evraddır)
 21. Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
 22. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 23. Evrad ve Havaslar
 24. Cami kasemi
 25. Kasemul süleymani
 26. Dehruşiye Azimeti
 27. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 28. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 29. El-aziz
 30. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 31. Iksir-i azam
 32. Besmele-i şerifin sırlarından
 33. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 34. devri ala duası
 35. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 36. Vakıa Suresinin Havvası
 37. eşref saatler
 38. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 39. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 40. ViRD-i SETTAR Duası
 41. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 42. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 43. El-Hafiz Esmasının Havassı
 44. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 45. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 46. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 47. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 48. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 49. şi harfinin fazileti
 50. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 51. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 52. Anasırı Erbaa Azimetleri
 53. Anasırı Erbaa Esmaları
 54. esmai erbain
 55. Salavatul fatih
 56. Evrad-ı fethiyye
 57. Korunmuş Sır
 58. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 59. letaifler
 60. Ya Fettah
 61. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 62. Ya Rakib isminin mucizeleri
 63. Emir Buhari Hizbi
 64. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 65. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 66. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 67. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 68. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 69. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 70. El Azma - Ya Karibe-l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey-in Kurbehu
 71. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 72. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 73. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 74. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 75. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 76. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 77. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 78. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 79. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 80. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 81. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 82. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 83. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 84. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 85. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 86. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 87. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 88. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 89. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 90. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 91. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 92. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 93. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 94. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 95. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 96. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 97. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 98. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 99. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 100. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 101. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 102. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 103. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 104. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 105. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 106. Ya Allah - YA ALLAH’ÜL MAHMUDÜ Fi KÜLLi FiaLiHi
 107. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 108. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 109. her sey için
 110. ya kerim esması
 111. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 112. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 113. denizler biter, kalemler tükenir
 114. günah kirinden arindiran dua
 115. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 116. rasulullah sevgisi ölçme testi
 117. tekasür suresi fazileti
 118. havvası fatiha
 119. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 120. kaside-i muradiyye
 121. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 122. Güçlendirici Esmalar
 123. Vakia Süresini Azameti.
 124. Salat-ı azam havassı
 125. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 126. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri