Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. Sübbühun Kuddüsün Zikri
 2. Evradı Fethiye (Kabe-i Muazzama)
 3. Bazı Münacaatların mana ve esrarı
 4. ihlas suresi hadim davetinde okunacak azimet
 5. İhlâs süresi azimeti
 6. Muhyiddin İbni Arabi Ahidnâme - Allah ile sözleşme
 7. Virdi settar
 8. Azimeti ümmi musa
 9. Hulasatul Hulasa
 10. Evrad-ı Kudsiye
 11. Evrâd-ı Bahâiye üzerine
 12. Evradı amidi-orjinal kitap
 13. Hizbül berr şazeli
 14. Hizbul Evtad (Yüksek Makamlar İçin)
 15. Cenabı Hakkın İmam-ı Azam’a öğrettiği dua
 16. Zâlimler elinde esîr ve zahmet içindedir
 17. evradı bahaiye
 18. Hizb-ud Devrul Ala Duası - Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu
 19. Salavatı guyup ile kalp gözü
 20. Esmai Kameriyye-i Nuraniyye
 21. Allahu tealanın hz. idrise öğrettiği 40 ismi şerif
 22. Her Türlü Tehlikeden Korunmak İçin HİZBÜL-HASİN
 23. Evrâdı Behaiyye El Yazması Orjinal Kitabından Bir Kaç Örnek Nüsha
 24. Cami Azameti
 25. İmam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 26. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 27. Azameti cami-a
 28. Bunu Yapanın Emrine 700.000 Melek Girer.. (Evrad-ı Bahai)
 29. Kasem-i zahire
 30. Kasemi neşitel avn
 31. hizbul masun türkçe okunuş
 32. hizbul masun
 33. kalp gozu acilr
 34. TAAT ( itaat) KASEMİ
 35. Yâ allâmel guyubü felâ yefütü şey'in min hıfzıhi velâ yeudühü
 36. Besmele-i Şerîf dûâsı. (Evraddır)
 37. Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
 38. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 39. Evrad ve Havaslar
 40. Cami kasemi
 41. Kasemul süleymani
 42. Dehruşiye Azimeti
 43. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 44. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 45. El-aziz
 46. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 47. Iksir-i azam
 48. Besmele-i şerifin sırlarından
 49. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 50. devri ala duası
 51. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 52. Vakıa Suresinin Havvası
 53. eşref saatler
 54. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 55. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 56. ViRD-i SETTAR Duası
 57. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 58. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 59. El-Hafiz Esmasının Havassı
 60. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 61. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 62. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 63. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 64. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 65. şi harfinin fazileti
 66. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 67. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 68. Anasırı Erbaa Azimetleri
 69. Anasırı Erbaa Esmaları
 70. esmai erbain
 71. Salavatul fatih
 72. Evrad-ı fethiyye
 73. Korunmuş Sır
 74. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 75. letaifler
 76. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 77. Ya Rakib isminin mucizeleri
 78. Emir Buhari Hizbi
 79. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 80. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 81. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 82. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 83. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 84. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 85. El Azma - Ya Karibe-l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey-in Kurbehu
 86. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 87. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 88. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 89. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 90. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 91. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 92. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 93. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 94. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 95. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 96. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 97. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 98. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 99. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 100. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 101. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 102. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 103. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 104. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 105. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 106. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 107. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 108. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 109. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 110. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 111. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 112. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 113. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 114. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 115. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 116. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 117. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 118. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 119. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 120. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 121. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 122. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 123. her sey için
 124. ya kerim esması
 125. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 126. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 127. denizler biter, kalemler tükenir
 128. günah kirinden arindiran dua
 129. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 130. rasulullah sevgisi ölçme testi
 131. tekasür suresi fazileti
 132. havvası fatiha
 133. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 134. kaside-i muradiyye
 135. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 136. Güçlendirici Esmalar
 137. Vakia Süresini Azameti.
 138. Salat-ı azam havassı
 139. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 140. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri