Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. Hizb-ud Devrul Ala Duası - Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu
 2. Salavatı guyup ile kalp gözü
 3. Esmai Kameriyye-i Nuraniyye
 4. Allahu tealanın hz. idrise öğrettiği 40 ismi şerif
 5. Her Türlü Tehlikeden Korunmak İçin HİZBÜL-HASİN
 6. Evrâdı Behaiyye El Yazması Orjinal Kitabından Bir Kaç Örnek Nüsha
 7. Cami Azameti
 8. İmam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 9. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 10. Bunu Yapanın Emrine 700.000 Melek Girer.. (Evrad-ı Bahai)
 11. Kasem-i zahire
 12. Kasemi neşitel avn
 13. hizbul masun türkçe okunuş
 14. hizbul masun
 15. kalp gozu acilr
 16. TAAT ( itaat) KASEMİ
 17. Yâ allâmel guyubü felâ yefütü şey'in min hıfzıhi velâ yeudühü
 18. Besmele-i Şerîf dûâsı. (Evraddır)
 19. Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
 20. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 21. Evrad ve Havaslar
 22. Cami kasemi
 23. Kasemul süleymani
 24. Dehruşiye Azimeti
 25. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 26. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 27. El-aziz
 28. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 29. Iksir-i azam
 30. Besmele-i şerifin sırlarından
 31. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 32. devri ala duası
 33. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 34. Vakıa Suresinin Havvası
 35. eşref saatler
 36. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 37. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 38. ViRD-i SETTAR Duası
 39. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 40. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 41. El-Hafiz Esmasının Havassı
 42. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 43. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 44. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 45. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 46. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 47. şi harfinin fazileti
 48. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 49. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 50. Anasırı Erbaa Azimetleri
 51. Anasırı Erbaa Esmaları
 52. esmai erbain
 53. Salavatul fatih
 54. Evrad-ı fethiyye
 55. Korunmuş Sır
 56. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 57. letaifler
 58. Ya Fettah
 59. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 60. Ya Rakib isminin mucizeleri
 61. Emir Buhari Hizbi
 62. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 63. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 64. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 65. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 66. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 67. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 68. El Azma - Ya Karibe-l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey-in Kurbehu
 69. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 70. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 71. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 72. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 73. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 74. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 75. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 76. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 77. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 78. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 79. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 80. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 81. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 82. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 83. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 84. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 85. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 86. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 87. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 88. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 89. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 90. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 91. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 92. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 93. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 94. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 95. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 96. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 97. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 98. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 99. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 100. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 101. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 102. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 103. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 104. Ya Allah - YA ALLAH’ÜL MAHMUDÜ Fi KÜLLi FiaLiHi
 105. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 106. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 107. her sey için
 108. ya kerim esması
 109. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 110. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 111. denizler biter, kalemler tükenir
 112. günah kirinden arindiran dua
 113. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 114. rasulullah sevgisi ölçme testi
 115. tekasür suresi fazileti
 116. havvası fatiha
 117. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 118. kaside-i muradiyye
 119. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 120. Güçlendirici Esmalar
 121. Vakia Süresini Azameti.
 122. Salat-ı azam havassı
 123. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 124. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri