Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. Hizbi Besmelei Şerif
 2. Hicabul Azam
 3. Muhyiddin ibn-i Arabi Evradından iMAM ALi'NiN (K.V) Hergün Okuduğu Şerefli Duası
 4. Rüyam
 5. Sırlar aleminin kapısını açan dua
 6. Besmele duasi
 7. Duhan suresinin ilk 8 ayeti
 8. Hizbul Azam Duasi
 9. Evrad-ı bahaiyye-arapça
 10. Dua sad
 11. Hizbul Ekber ( çok kuvvetli koruma duası)
 12. Sübbühun Kuddüsün Zikri
 13. Evradı Fethiye (Kabe-i Muazzama)
 14. Bazı Münacaatların mana ve esrarı
 15. ihlas suresi hadim davetinde okunacak azimet
 16. İhlâs süresi azimeti
 17. Muhyiddin ibni Arabi Ahidname - Allah ile sözleşme
 18. Virdi settar
 19. Azimeti ümmi musa
 20. Hulasatul Hulasa
 21. Evrad-ı Kudsiye
 22. Evrâd-ı Bahâiye üzerine
 23. Evradı amidi-orjinal kitap
 24. Hizbül berr şazeli
 25. Hizbul Evtad (Yüksek Makamlar İçin)
 26. Cenabı Hakkın İmam-ı Azam’a öğrettiği dua
 27. imam-ı Gazali Hizbul Hasin Duası
 28. Zâlimler elinde esîr ve zahmet içindedir
 29. evradı bahaiye
 30. Hizb-ud Devrul Ala Duası - Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu
 31. Salavatı guyup ile kalp gözü
 32. Esmai Kameriyye-i Nuraniyye
 33. Allahu tealanın hz. idrise öğrettiği 40 ismi şerif
 34. Her Türlü Tehlikeden Korunmak İçin HİZBÜL-HASİN
 35. Evrâdı Behaiyye El Yazması Orjinal Kitabından Bir Kaç Örnek Nüsha
 36. Cami Azameti
 37. imam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 38. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 39. Azameti cami-a
 40. Bunu Yapanın Emrine 700.000 Melek Girer.. (Evrad-ı Bahai)
 41. Kasem-i zahire
 42. Kasemi neşitel avn
 43. hizbul masun türkçe okunuş
 44. hizbul masun
 45. kalp gozu acilr
 46. TAAT ( itaat) KASEMİ
 47. Yâ allâmel guyubü felâ yefütü şey'in min hıfzıhi velâ yeudühü
 48. Besmele-i Şerîf dûâsı. (Evraddır)
 49. Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
 50. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 51. Evrad ve Havaslar
 52. Cami kasemi
 53. Kasemul süleymani
 54. Dehruşiye Azimeti
 55. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 56. ismi Azam Vefki ve Havassı
 57. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 58. Iksir-i azam
 59. Besmele-i şerifin sırlarından
 60. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 61. devri ala duası
 62. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 63. Vakıa Suresinin Havvası
 64. eşref saatler
 65. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 66. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 67. ViRD-i SETTAR Duası
 68. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 69. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 70. El-Hafiz Esmasının Havassı
 71. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 72. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 73. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 74. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 75. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 76. şi harfinin fazileti
 77. ism-i Azam ve Tercüman-ı ismi Azam duaları
 78. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 79. Anasırı Erbaa Azimetleri
 80. Anasırı Erbaa Esmaları
 81. esmai erbain
 82. Salavatul fatih
 83. Evrad-ı fethiyye
 84. Korunmuş Sır
 85. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 86. letaifler
 87. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 88. Ya Rakib isminin mucizeleri
 89. Emir Buhari Hizbi
 90. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 91. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 92. ism-i Azam gerçeği ve ismi Azam duasına dair her şey
 93. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 94. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 95. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 96. El Azma - Ya Karibe-l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey-in Kurbehu
 97. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 98. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 99. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 100. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 101. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 102. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 103. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 104. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 105. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 106. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 107. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 108. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 109. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 110. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 111. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 112. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 113. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 114. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 115. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 116. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 117. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 118. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 119. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 120. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 121. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 122. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 123. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 124. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 125. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 126. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 127. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 128. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 129. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 130. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 131. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 132. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 133. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 134. her sey için
 135. ya kerim esması
 136. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 137. denizler biter, kalemler tükenir
 138. günah kirinden arindiran dua
 139. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 140. rasulullah sevgisi ölçme testi
 141. tekasür suresi fazileti
 142. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 143. kaside-i muradiyye
 144. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 145. Güçlendirici Esmalar
 146. Vakia Süresini Azameti.
 147. Salat-ı azam havassı
 148. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 149. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri