Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. ihlas suresi hadim davetinde okunacak azimet
 2. İhlâs süresi azimeti
 3. Muhyiddin İbni Arabi Ahidnâme - Allah ile sözleşme
 4. Virdi settar
 5. Azimeti ümmi musa
 6. Hulasatul Hulasa
 7. Evrad-ı Kudsiye
 8. Evrâd-ı Bahâiye üzerine
 9. Evradı amidi-orjinal kitap
 10. Hizbül berr şazeli
 11. Hizbul Evtad (Yüksek Makamlar İçin)
 12. Cenabı Hakkın İmam-ı Azam’a öğrettiği dua
 13. Zâlimler elinde esîr ve zahmet içindedir
 14. evradı bahaiye
 15. Hizb-ud Devrul Ala Duası - Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu
 16. Salavatı guyup ile kalp gözü
 17. Esmai Kameriyye-i Nuraniyye
 18. Allahu tealanın hz. idrise öğrettiği 40 ismi şerif
 19. Her Türlü Tehlikeden Korunmak İçin HİZBÜL-HASİN
 20. Evrâdı Behaiyye El Yazması Orjinal Kitabından Bir Kaç Örnek Nüsha
 21. Cami Azameti
 22. İmam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 23. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 24. Azameti cami-a
 25. Bunu Yapanın Emrine 700.000 Melek Girer.. (Evrad-ı Bahai)
 26. Kasem-i zahire
 27. Kasemi neşitel avn
 28. hizbul masun türkçe okunuş
 29. hizbul masun
 30. kalp gozu acilr
 31. TAAT ( itaat) KASEMİ
 32. Yâ allâmel guyubü felâ yefütü şey'in min hıfzıhi velâ yeudühü
 33. Besmele-i Şerîf dûâsı. (Evraddır)
 34. Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
 35. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 36. Evrad ve Havaslar
 37. Cami kasemi
 38. Kasemul süleymani
 39. Dehruşiye Azimeti
 40. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 41. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 42. El-aziz
 43. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 44. Iksir-i azam
 45. Besmele-i şerifin sırlarından
 46. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 47. devri ala duası
 48. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 49. Vakıa Suresinin Havvası
 50. eşref saatler
 51. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 52. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 53. ViRD-i SETTAR Duası
 54. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 55. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 56. El-Hafiz Esmasının Havassı
 57. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 58. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 59. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 60. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 61. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 62. şi harfinin fazileti
 63. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 64. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 65. Anasırı Erbaa Azimetleri
 66. Anasırı Erbaa Esmaları
 67. esmai erbain
 68. Salavatul fatih
 69. Evrad-ı fethiyye
 70. Korunmuş Sır
 71. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 72. letaifler
 73. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 74. Ya Rakib isminin mucizeleri
 75. Emir Buhari Hizbi
 76. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 77. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 78. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 79. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 80. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 81. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 82. El Azma - Ya Karibe-l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey-in Kurbehu
 83. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 84. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 85. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 86. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 87. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 88. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 89. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 90. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 91. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 92. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 93. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 94. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 95. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 96. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 97. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 98. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 99. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 100. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 101. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 102. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 103. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 104. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 105. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 106. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 107. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 108. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 109. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 110. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 111. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 112. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 113. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 114. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 115. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 116. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 117. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 118. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 119. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 120. her sey için
 121. ya kerim esması
 122. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 123. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 124. denizler biter, kalemler tükenir
 125. günah kirinden arindiran dua
 126. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 127. rasulullah sevgisi ölçme testi
 128. tekasür suresi fazileti
 129. havvası fatiha
 130. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 131. kaside-i muradiyye
 132. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 133. Güçlendirici Esmalar
 134. Vakia Süresini Azameti.
 135. Salat-ı azam havassı
 136. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 137. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri