Evradı Fethiye (Kabe-i Muazzama) - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > Havas ilmi & Gizli ilimler > Evradiyeler & Azametler

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 23.05.21, 21:13
Gayretli üye
 
Üyelik tarihi: 14.10.17
Bulunduğu yer: LEVH-i MAHFÛZ
Mesajlar: 689
Etiketlendiği Mesaj: 255 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Evradı Fethiye (Kabe-i Muazzama)

****
Her kim bu Evrad-ı Şerifeyi okur okuyan ile dinleyen aynıdır, ezberler ve manasına vakıf olursa Beyt-i Mamur’u tavaf eden meleklerin sevabına nail olurlar.
Beyt-i Mamur 7. Kat semadaki Kabe-i Muazzamadır. Ve bunun tavanında Evrâd-ı Bahâiye yazılıdır. Beyt-i Mâmur-u bir defa tavaf eden Melek’e bir daha kıyamet sabahına kadar sıra gelmez.
Kim bu Evrâd-ı Şerife’yi ezberler ve manasına da vakıf olursa cennet ona vacip olur ve Beyt-i Mâmur-u tavaf eden Meleğin aldığı sevap ona da verilir buyurmuşlar.

İstifade ediniz.good
****
Evradı Fethiye
Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahiym
Lâ ilâhe illallâhü adede habbâtihi. Lâ ilâhe illallâhü adede hayâtihi. Lâ ilâhe illallâhü adede hasatihi. Lâ ilâhe illallâhü adede kelimâtihi. Lâ ilâhe illallâhü adede halgihi. Lâ ilâhe illallâhü zinete arşihi. Lâ ilâhe illallâhü mil’e semâvâtihi. Lâ ilâhe illallâhü mil’e ardıhi. Lâ ilâhe illallâhü adede misli zâlike meahû. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh. Lehül-mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyul lâ yemûtü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in gadiyr ve ileyh-il-masiyr. Estağfirullâhe Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azıym.
Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahiym
Sübhânallâhi ve bi-hamdihi. Ve mâ tevfiygu illâ billâhi ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhi Sübhânallâh-il-Azıymi ve bi-hamdihi. Sübhânallâhi ve bi-hamdihi adede halgihi ve zinete arşihi ve ridâe nefsihi ve midâde kelimâtihi ve müntehâ ılmihi ve minnetihi ve rahmetihi ve ra’fetihi ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâh-il-Aliyyil-Azıym. Allâhümme yâ Hayyü yâ Gayyûmü yâ Allâhü yâ bediy-as-semâvâti vel ardi yâ Mâlik-el-Mülki yâ Zel-Celâli vel-ikrâm. Yâ lâ ilâhe illâ ente innâ nes’elüke bi-izzetike en tuhyiye gulûbenâ ve ecsâmenâ ve ebdânenâ ve ervâhanâ bi-envâri mâ’rifetike ebeden dâimem bâgıyen hâdiyey yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâh.Ve bi-envâri hidâyetike ve bi-envâri gudratike ilâhi â’mâlünâ galiylüv ve hâcâtünâ kesiyrüv ve ilâhünâ Basiyr. Allâhümmef’al binâ mâ ente lehû ehlüv ve lâ tef’al binâ mâ nahnü lehû ehlün. Allâhümme inni es’elüke mâ lâ estahiggu ve eûzü bike mimmâ estahiggu ni’mel-Mevlâ ve ni’men-nasiyr ğufrâneke Rabbenâ ve ileyk-el-masiyr. Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâh-il-Aliyyil-Aziym. Elhamdü lillâhi Rabbil-âlemiyn es-salâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’ıyn. Allâhümme yâ Vâcib-el-Vücûdi ve yâ Vâhib-el-hayri vel cûd. Efıd aleynâ envâra rahmetike ve yessir lenel-vüsûle ilâ kemâli mâ’rifetike. Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ ve lâ yuhiytûne bi-şey’im min ilmihi illâ bi-mâ şâ’e ve lâ mâ’rifete lenâ illâ mâ elhemtenâ inneke entel-Aliym-ül-Hakiym. Allâhümme innâ nes’elüke minel-ismeti devâmehâ ve minen-ni’meti temâmehâ ve minel-âfiyeti husûlehâ ve miner-rahmeti şümûlehâ ve min-el-ayşi erğadehû ve minel umri es’adehû ve minel vagti etyebehû ve miner rizgi evseahû ve minel fadli â’zebehû ve minel lutfi enfe’ahû ve minel in’âmi e’ammehû ve minel ihsâni etemmehû.. Allâhümme yâ Allâhü kül lenâ yâ Cebbâr. Ve lâ tekün aleynâ yâ Ğaffâr. Allâhümme yâ Allâhü ahtim bis-seâdeti âcâlenâ ve haggig biz-ziyâdeti âmâlenâ vagrum bil-âfiyeti ğudüvvenâ ve âsâlenâ vec’al ilâ rahmetike ve mağfiratike masiyranâ ve meâlenâ ve subbe sicale afvike alâ zünûbinâ ve münne aleynâ bi-islâhi uyubinâ vec’al-it-tagvâ zâdenâ ve fiy diynike ictihâdenâ fe-inne aleyke tevekkülenâ ve i'timâdenâ ve sebbitnâ alâ nehc-il istigâmeti ve eidnâ mim mûcibât-in-nedâmeti yevm-el-giyâmeti ve haffif annâ sigal-el-evzâri verzügnâ meıyşetil-ebrâr vagfinâ vasrif annâ şerral-eşrâri ve a'tig rigâbenâ ve rigâbe âbâinâ ve ümmehâtinâ ve meşâyihinâ ve üstâzinâ mined-deyni vel-mezâlimi ven-nâri bi-izzetike yâ Aziyzü yâ Ğaffârü ya Keriymü yâ Settârü yâ Haliymü yâ Vehhâb. Ve sallallâhümme alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’ıyne (Âmin) bi-rahmetike yâ Erham-er-Râhimiyn vel-hamdülillâhi Rabbil-âlemiyn.
Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahiym
Estağfirullâh-el-Aziym. Estağfirullâh-el-Aziym. Estağfirullâh-el-Aziym. Elleziy lâ ilâhe illâ hüvel-Hayyül Gayyûme ve etûbü ileyh.. Allâhümme-entes-Selâmü ve minkes-Selâmü ve ileyke yerci-üs-Selâmü hayyinâ Rabbenâ bis-Selâmi ve-edhilnâ dâr-as-Selâmi tebârakte Rabbenâ ve teâleyte yâ Zel-Celâli-vel-ikrâm.. Allâhümme lekel hamdü hamdey yüvâfiy niamike ve yükâfiy meziyde keramike ahmedüke bi-cemiy-i mehâmidike mâ alimtü minhâ ve mâ lem â’lemü ve alâ cemiy-i niamike küllihâ mâ alimtü minhâ ve mâ lem â’lem ve alâ külli hâl.
E'ûzü billâhi min-eş-şeytan-ir-raciym Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahiym
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-Hayyül Gayyûmü lâ te’hüzühû sinetüv velâ nevm lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ardi men-zellezî yeşfeu indehû illâ bi-iznih yâ’lemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhiytûne bi-şey’in min ilmihiy illâ bi-mâ şâ’e vesia kürsiy-yühüs-semâvâti vel-arda ve lâ yeûdühû hifzuhümâ ve hüvel-Aliyyül-Aziym. Sübhânallâhi el-hamdü lillâhi Allâhü ekberu lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in Gadiyr.. Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.. Lâ ilâhe illallâh-ül Melik-ül Cebbâr. Lâ ilâhe illallâh-ül Vâhid-ül Gahhâr. Lâ ilâhe illallâh-ül Aziyz-ül-Ğaffâr. Lâ ilâhe illallâh-ül Keriym-üs-Settâr. Lâ ilâhe illallâh-ül Kebiyr-ül-Müteâl. Lâ ilâhe illallâhü Hâlig-ul- leyli ven-nehâr. Lâ ilâhe illallâh-ül mâ'bûdü bi-külli mekân. Lâ ilâhe illallâh-ül mezkûr-ül bi-külli lisân. Lâ ilâhe illallâh-ül mâ’rûfü bi-külli ihsân. Lâ ilâhe illallâhü iymânem billâh. Lâ ilâhe illallâhü emânem minallâh. Lâ ilâhe illallâhü emâneten indallâh. Lâ ilâhe illallâhü ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâh. Lâ ilâhe illallâhü ve lâ nâ’büdü illâ iyyâh. Lâ ilahe illallâhü haggan hagga. Lâ ilahe illallâhü iymânev ve sidgâ. Lâ ilâhe illallâhü teabbüdev ve riggâ. Lâ ilâhe illallâhü telâttüfev ve rifgâ. Lâ ilâhe illallâhü gable külli şey. Lâ ilâhe illallâhü bâ’de külli şey. Lâ ilâhe illallâhü yebgâ Rabbünâ ve yefnâ ve yemûtü külli şey. Lâ ilâhe illallâh-ül Melik-ül Haggul-mübiyn. Lâ ilâhe illallâh-ül Melik-ül Haggul-yagiyn. Lâ ilâhe illallâh-ül Aliyyül-Aziym. Lâ ilâhe illallâh-ül Hakim-ül-Keriym. Lâ ilâhe illallâhü Rabbüs semâvât-is-seb’i ve Rabbül arş-il-Aziym. Lâ ilâhe illallâhü ekram-ül ekramiyn. Lâ ilâhe illallâhü erham-ür-râhimiyn. Lâ ilâhe illallâhü habib-üt-tevvâbiyn. Lâ ilâhe illallâhü râhim-ül-mesâkiyn. Lâ ilâhe illallâhü hâdiyül-mudilliyn. Lâ ilâhe illallâhü delil-ül-hâiriyn. Lâ ilâhe illallâhü emân-ül-hâifiyn. Lâ ilâhe illallâhü ğıyâs-ül müsteğıysiyn. Lâ ilâhe illallâhü hayr-un-nâsiriyn. Lâ ilâhe illallâhü hayr-ul-hâfiziyn. Lâ ilâhe illallâhü hayr-ül-vârisiyn. Lâ ilâhe illallâhü hayr-ul-hâkimiyn. Lâ ilâhe illallâhü hayr-ur-râzigiyn. Lâ ilâhe illallâhü hayr-ul-fâtihiyn.. Lâ ilâhe illallâhü hayr-ul-ğâfiriyn. Lâ ilâhe illallâhü hayr-ur-râhimiyn. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû ve sadega va’dehû ve nasara abdehû ve e’azze cündehû ve hezem-el-ahzâbe vahdehû ve lâ şey’e bâ’dehû.. Lâ ilâhe illallâhü ehl-ün-ni’meti ve lehül-fadlü ve lehüs-senâ’ül-hasen. Lâ ilâhe illallâhü adede halgihi ve zinete arşihi ve ridâe nefsihi ve midâde kelimâtihi. Lâ ilâhe illallâhü Sahib-ül vahdâniyyet-il ferdâniyyet-il gadiymiyyet-il ezeliyyet-il ebediyyet-illeziy leyse lehû siddüv ve lâ niddüv ve lâ şibhüv ve lâ şeriyküy yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyül lâ yemûtü biyedih-il hayru ve hüve alâ külli şey’in gadiyr ve ileyh-il masiyr. Hüvel-evvelü vel-Âhiru vez-Zâhiru vel-Bâtınü ve hüve bi-külli şey’in Aliym. Leyse kemislihi şey’ün ve hüves-semi’ül-Basiyr. Hasbünallâhü ve ni’mel-vekiyl ni’mel Mevlâ ve ni’men-nasiyr. Hasbünallâhü ve ni’mel-vekiyl ni’mel-Mevlâ ve ni’men-nasiyr. Ğufrâneke Rabbenâ ve ileyk-el-masiyr. Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tiye limâ mena’te ve lâ râdde limâ gadayte ve lâ yenfeu zel-ceddi mink-el-ced. Sübhâne Rabbiyel aliyyil-â’lel-Vehhâb. Sübhâne Rabbiyel aliyyil-a’lel Keriym-il-Vehhâb. Sübhâneke mâ abednâke hagga ibâdetike. Sübhâneke mâ arafnâke hagga ma’firatike. Sübhâneke mâ zekernâke hagga zikrike. Sübhâneke mâ şekernâke hagga şükrike. Sübhân’Allâh-il-ebediyyil-ebed. Sübhân’Allâh-il-Vâhid-il-Ehad. Sübhân’Allâh-il ferd-is-Samed. Sübhân’Allâhi Râfi-is-semâvati bi-ğayri amed. Sübhân’Allâhi Bâsit-il-eradıyne bilâ sened. Sübhân’Allâh-illeziy lem yettehiz sâhibetev ve lâ veledâ. Sübhân’Allâh-illeziy lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad. Sübhân-el-Melik-il-Guddûs.. Sübhâne zil-mülki vel-melekût. Sübhâne zil-izzeti vel-azameti vel-gudrati vel-heybeti vel-celâli vel-cemâli vel-kemâli vel-begâi ves-senâi ved-diyâi vel-âlâi ven-nüamâi vel-kibriyâi vel ceberût.. Sübhân-el Melik-il-ma’bûd. Sübhân-el Melik-il-vücûd. Sübhân-el Melikil Hâlig-il Hayyilleziy lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhün Guddûsür Rabbünâ ve Rabbül-melâ’iketi ver-rûh. Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâh-il Aliyyil-Aziym.
Allâhümme ent-el melik-ül-haggullezi lâ ilâhe illâ ente.
Yâ Allâhü. Yâ Rahmânü. Yâ Rahiymü. Yâ Mâlikü, Yâ Guddûsü, Yâ Selâmü, Yâ Mü’minü, Yâ Müheyminü, Yâ Aziyzü, Yâ Cebbâru, Yâ Mütekebbiru, Yâ Hâligu, Yâ Bâriü, Yâ Musavviru, Yâ Ğaffâru, Yâ Gahhâru, Yâ Vehhâbü, Yâ Razzâgu, Yâ Fettâhu, Yâ Aliymü, Yâ Gâbidu, Yâ Bâsitu, Yâ Hâfidu, Yâ Râfiu, Yâ Mü’izzü, Yâ Müzillü, Yâ Semiy’u, Yâ Basiyru, Yâ Hakemü, Yâ Adlü, Yâ Latiyfü, Yâ Habiyru, Yâ Haliymü, Yâ Aziymü, Yâ Ğafûru, Yâ Şekûru, Yâ Aliyyü, Yâ Kebiyrü, Yâ Hafiyzü, Yâ Mugiytü, Yâ Hasiybü, Yâ Celiylü, Yâ Keriymü, Yâ Ragiybü, Yâ Müciybü, Yâ Vâsiu, Yâ Hagiymü, Yâ Vedûdü, Yâ Meciydü, Yâ Bâ’isü, Yâ Şehiydü, Yâ Haggu, Yâ Vekiylü, Yâ Gaviyyü, Yâ Metiynü, Yâ Veliyyü, Yâ Hamiydü, Yâ Mühsiy, Yâ Mübdiü, Yâ Müiydü, Yâ Muhyi, Yâ Mümiytü, Yâ Hayyü, Yâ Gayyûmü, Yâ Vâcidü, Yâ Mâcidü, Yâ Vâhidü, Yâ Ehadü, Yâ Samedü, Yâ Gâdiru, Yâ Mugtediru, Yâ Mugaddimü, Yâ Müahhiru Yâ Evvelü, Yâ Âhiru, Yâ Zâhiru, Yâ Bâtinü, Yâ Vâliy, Yâ Müteâliy, Yâ Berru, Yâ Tevvâbü, Yâ Mün’imü, Yâ Müntegimü, Yâ Afüvvü, Yâ Raüfü, Yâ Mâlik-el-mülki, Yâ Zel-Celâli vel-ikrâmi, Yâ Rabbi, Yâ Mugsitu, Yâ Câmiu, Yâ Ğaniyyü, Yâ Muğni, Yâ Mü’tiy, Yâ Mâniu, Yâ Darru, Yâ Nâfiu, Yâ Nûru, Yâ Hâdiy, Yâ Bediy’u, Yâ Bâgiy, Yâ Vârisü, Yâ Raşiydü, Yâ Sabûru, Yâ Sâdigu, Yâ Settâru, Yâ men tegaddeset an-il-eşbâhi zâtühû ve tenezzehet am müşabehet-il emsâli sıfâtühû ve yâ men dellet alâ vahdaniyyetihi ve âyâtihi ve şehidet bi-rübûbiyetihi masnû’atühû. Vâhidül lâ min gilletiv ve mevcûdül lâ min illetin. Yâ men hüve bil-birri mâ’rûfüv ve bil ihsâni mevsûfün. Ma’rûfüm bilâ ğayetin, ve mevsûfüm bilâ nihayetin evvelün gadiymüm bilâ ibtidâ’i, âhirün keriymür rahiymüm bilâ intihâ’i. Ve ğafera zünûb-el müznibiyne keramev ve hilmen. Yâ mel leyse kemislihi şey’ün ve hüves-Semiy’ul-Basiyr. Hasbünallâhü ve ni’mel-vekil ve ni’mel-Mevlâ ve ni’men nasiyr. Yâ dâ’imem bilâ fenâ’iv ve yâ gâimem bilâ zevâlin ve yâ müdebbiram bilâ veziyrün, sehhil aleynâ ve alâ vâlidiynâ külle asiyr. Lâ uhsiy senâ’en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike azze câruke ve celle senâ’üke ve tegaddeset esmâ’üke ve azume şânüke ve lâ ilâhe ğayruke. Yef’alüllahe mâ yeşâ’ü bi-gudratihi ve yahkümü mâ yüriydü ve bi-izzetihi. Elâ ilâllâhi tasiyr-ül-umûr küllü şey’in hâlikün illâ vechehû lehül-hükmü ve ileyhi türce’ûn. Feseyekfiykehümüllahü ve hüves-Semiy’ul-Aliym. Hasbünallâhü ve kefâ semiAllâhü limen deâ leyse verâAllâhil müntehâ menî tesame billâhi yuhyiy. Sübhâne men lem yezel Rabben rahiymev ve lâ yezâlü keriymen.ç. Lâ ilâhe illallâhül haliym-ül-keriymü Sübhânallâhi ve tebârakallâhü Rabbüs-semâvatis-seb’i ve Rabbül arş-il-Aziym vel-hamdü lillâhi Rabbil-âlemiyne ilâhev vâhiden ehaden sameden ferden vitren hayyen gayyûmen ebeden lem yettehiz sahibetev ve lâ veledev ve lem yekül lehû şeriykün fil mülki ve lem yekûl lehû veliyyüm min-ez-zülli ve kebbirhü tekbiyran Allâhü ekber.
Hasbünallâhü li-dininâ. Hasbünallâhü li-dünyanâ. Hasbünallâhü limâ ehemmenâ. Hasbünallâhü limen bega aleynâ. Hasbünallâhü limen hasedenâ, Hasbünallâhü limen kâdena bi-su’in. Hasbünallâhü ind-el-mevti. Hasbünallâhü ind-el-kabri. Hasbünallâhü ind-el-mesâ’ili. Hasbünallâhü ind-el-hisabi. Hasbünallâhü ind-el-miyzâni. Hasbünallâhü ind-es-sırati. Hasbünallâhü ind-el-cenneti ven-nâr. Hasbünallâhü ind-el-lika’i. HasbiyAllâhüllezi lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb. Lâ ilâhe illallâhü Sübhânallâhi mâ â’zamAllâhü lâ ilâhe illallâhü Sübhânallâhi mâ ahlemAllâhü. Lâ ilâhe illallâhü Sübhânallâhi mâ ekremAllâhü. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şeriyke lehu Muhammedür Resûlüllah. Allâhümme salli alâ Muhammedin küllemâ zekereh-üz-zâkirun. Allâhümme salli alâ Muhammedin küllemâ gafele an zikrih-il-ğâfilûn. Radîynâ billâhi teâlâ Rabben ve bil-islâmi diynen ve bi-Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme nebiyyen ve resûlen ve bil-gur’âni imâmev ve bil-kâ’beti gibletev ve bis-salâti ves-savmi vez-zekâti vel-hacci farizatan ve bil-mü’miniyne ihvânev ve bil-mü’minâti ahevâtiv ve bis-Sıddiygi vel-Faruki ve ziyn-Nûreyni vel-Mürtedâ e’immeten ve bi-sair-is-sahabeti ridvanullahü teâlâ aleyhim ecma’iyne kıdveten bi-halâllahi teâla helâlev ve bihi hisabev ve bi-haramillahi teâlâ haramev ve bihi azabev ve bil-cenneti sevabev ve bin-nâri ikaben.. Merhaben merhaba bis-sabah-il-cedidi ve bil-yevm-is-sa’iyd ve bil-melekeyn-il kirâmeyn-il kâtibeyn-iş şâhideyn-il âdileyni hayyen kümAllâhü teâlâ fi gurreti yevminâ hazektübâ fi evveli sahifetinâ hâzihi Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahiym ve eşhede bi-enna neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike lehu ve neşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühu erselehu bil-hüdâ ve din-il-hakkı alâ hâzih-iş-şehadeti nahyâ ve aleyhâ nemûtu ve aleyhâ nüb’asü inşâ’Allâhu teâlâ. E’uzü bi-kelimâtillah-it-tâmmati külleha min şerri mâ halâga. Bismillahi hayr-il-esmâ-i. Bismillahi Rabbil-ardi ve Rabbis-semâ’i. Bismillahillezi lâ yadurru mâ’a ismihi şey’ün fil’ardi ve lâ fis-semâ’i ve hüves-semi’ul-aliym. El-hamdü lillâhillezi ahyanâ bâ’de mâ ematenâ ve redde ilebnâ ervahenâ ve ileyh-il bâ’sü ven-nüşuûr. Asbahnâ ve asbehal-mülkü lillâhi vel-azametü velkibriyâ’ü vel-ceberutü ves-sultanü vel-bürhanü lillâhi vel-âlâü ven-nuamâ’ü lillâhi vel-leylü ven-neharü lillâhi ve mâ sekene fiyhimâ lillah-il vahid-il-kahhâr.. Asbahnâ alâ fıtra’t-il-islâmi ve alâ kelime’t-il-ihlâsi ve alâ din-i nebiyyinâ Muhammedin sallAllâhu aleyhi ve selleme ve alâ milleti ebiynâ İbrahiyme haniyfen müslimen ve mâ kân emin-el-müşrikiyn. Salâvatullahi ve melâ’iketihi ve enbiyâ’ihi ve rüsûlihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halgihi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullahi ve berekâtühü.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Rasûlallâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ habiballâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ halilallâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nebiyyallâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ safiyyallâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayra halgillâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ menihtârahullah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men erselehullâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men zeyyenehullâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men kerramehullâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men azzemehullâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyid-el-mürseliyn. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttegiyn. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtem-en-nebiyyin. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefi-al-müznibiyn. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ rasûle Rabbil-âlemiyn. Salâvatullahi ve melâ’iketihi ve enbiyâ’ihi ve rüsûlihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halgihi alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihi ve ashâbihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-evveliyn. Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin fil-âhiriyn. Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-melâil â’lâ ilâ yevmid-din ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin fi külli vagtiv ve hıyn ve salli alâ cemiy-il enbiyâ-i vel-mürseliyn ve alâ melâ’iketik-el-mugarrabiyn ve alâ ibâdik-es-sâlihiyn ve alâ ehl-i tâ’atike ecmaiyne min ehlis-semâvâti ve min ehl-il eradiyn verhamnâ vahşürnâ me’ahüm bi-rahmetike yâ Erham-er-Râhimiyn. Allâhümme edhilnâ fi rahmetike ve ente hayr-ür-râhimiyn.
Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahiym
Allâhümme yâ Mâlik-er-Rigâb. Yâ müfettih-el-ebvâb. Ve yâ müsebbib-el-esbâb heyyi lenâ sebeben lâ nestatıy’u lehu taleben. Allâhümmec’alnâ meşguliyne bi-emrike âminiyne bi-ahdike âyisiyne min halkıke ânisiyne bike müstevhışıyne an gayrike radıyne bi-kada’ike sâbiriyne alâ belâ’ike şâkiriyne le-ni’mâ’ike mütelezziziyne bi-zikrike ferihiyne bi-kitabike münâciyne bike fi ânâ’il-leyli ve etraf-in-nehâr mübgızıyne lid-dünya muhibbiyne lil-âhireti müştakıyne ilâ lika’ike müteveccihiyne ilâ cenâbike müsta’ıddıyne lil-mevti. Rabbenâ Âtina mâ ve adtenâ alâ rüsûlike ve lâ tuhzinâ yevm-el-kıyameti inneke lâ tuhlif-ül-mi’ad. Allâhümmec’al tevfiyke refiykanâ ves-sırat-el müstakiyme tariykanâ. Allâhümme evsılnâ ilâ makasidina ve tüb aleynâ inneke ent-et-tevvab-ür-rahiym. Allâhümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü ve ileyk-el-masiyr. Allâhümme erinel-hakka hakkan verzuknâ ettiba’ahu ve erinel-bâtıla bâtılen verzuknâ ectinâbehu teveffenâ müslimiyne velhıknâ bis-sâlihiyn. Vedfâ’annâ şerrez-zâlimiyne ve eşriknâ fi dua-il-mü’miniyn. Ve ginâ Rabbenâ şerre mâ kadayte. Allâhümmağfir li-ümmeti Muhammed. Allâhümmansur ümmete Muhammed. Allâhümmerham ümmete Muhammed. Allâhümmahfaz ümmete Muhammed. Allâhümme ferric an ümmeti Muhammed. Allâhümme yâ habib-et-tevvâbiyne tüb aleynâ ve yâ emân-el-hâ’ifiyne âminnâ ve yâ delil-el-mütehayyiriyne düllenâ ve yâ hadiyel-mudıllıynehdinâ ve yâ gıyas-el müstagıysiyne agisnâ ve yâ recâ-el-münkatı’ıyne lâ takt⒠recâ’enâ ve yâ gafir-el-müznibiyne ıgfir lenâ zünübenâ ve kefir annâ seyyi’atinâ ve teveffenâ mâ’al-ebrâr Allâhümme nevvir kulûbenâ. Allâhümmeşrah sudurenâ. Allâhümme yessir umurenâ. Allâhümmestür uyubenâ. Yâ hafiy-yel-eltâfi neccinâ mimmâ nehaf. Allâhümmagfir lenâ ve valideynâ ve li-üstâzinâ ve li-meşâyihinâ ve li-ihvanina ve li-ashabinâ ve li-ahbabinâ ve li-aşâ’irinâ ve li-kabâ’ilinâ ve limen lehu hakka aleynâ ve limen vessanâ bid-dua’il-hayri ve li-cemi-il mü’miniyne vel-mü’minât vel-müslimiyne vel-müslimât el-ahyâ’ü minhüm vel-emvât. Allâhümmahfeznâ yâ feyyâzü min cemi-il belâ’i vel-emrâzı kâffeten bi-rahmetike yâ erham-er-râhimiyn.

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 24.07.22, 11:51
Nocturne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22.03.22
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 382
Etiketlendiği Mesaj: 8 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Ne güzel bir vesile oldu, okuyabildim. Konu eski de olsa, dua çok kıymetli.
Allah razı olsun.

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.12.22, 12:25
 
Üyelik tarihi: 10.02.22
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 359
Etiketlendiği Mesaj: 5 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Allah Razı olsun hocam. Dua ne kadar uzun olursa rağbet eden de o kadar az oluyor.

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Evradı amidi-orjinal kitap ebu ubeyde bin cerrah Evradiyeler & Azametler 8 20.05.23 01:41
Evradı İmam Fahreddin Razî Aytekin Diğer Havas Konuları 0 27.01.21 12:40
evradı bahaiye Lil bin Ali Evradiyeler & Azametler 0 18.04.19 14:01
Evradı Rufaiyye Mansur Kitap & E-Kitap 5 13.03.18 13:44
Rüya da fethiye adlı birini görmek mavikelebek Rüya ve Rüya Tabirleri 0 08.12.17 19:24


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:24.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147