Salavat-ı Şerifeler

Salavat-ı Şerifeler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Salavat-ı Şerifeler>Salavat-ı Şerifeler
aşk 23:53 06.02.17
Salavat-ı Şerifeler

HZ.ALİ R.A.Efendimizin Okuduğu Salavat-ı ŞerifeAllahumme salli alâ muhammedin bahri envârike ve ma’de ni esrârike ve ayni inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi memleketike ve emni vilâyetike ve lisâni muhabbetike ve imâmi hadretike ve hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke ab dike ve habîbike ve resûliken nebiyyil ummiyyillezî hatem te bihil enbiyâe vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne min ehlissemâvâti ve ehlil eradîne rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîne birahmetike yâ erhamerrâhimîne velhamdulillahi Rabbül âlemîn.

(1/3/5/7/9)GAVSUL AZAM ABDULKADİR GEYLANİ HZ.lerinin Okumuş Olduğu Salavat-ı ŞerifeAllahumme salli alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel ferîgayni ceddil Haseni ve Huseyni Mahbûbi Rabbil Meşrıgayni vel Mağribeyni el Magsûdi vel Matlûbi bi gâbi gavseynil mütecellâ bi tecelliyeynillezî gâle lehul vâhidûl ehadu yâ nûrannûri veyâ sırrassırrı veyâ hâzâine ma’rifetin efdeytu mulkî aleyke Yâ Muhammedü milledünil arşi ilâ tahtil aradîne küllühüm yetlubûne rıdâe ve ene etlubu rıdâeke sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli Muhammedin velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.

(1/3/5/7/9)SEYYİD AHMEDER RUFAİ HZ.lerinin Okuduğu Salavat-ı Şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergâ bihâ merâgıyel ihlâsi ve enâlü bihâ ğâyetel ihtisâsi ve alâ âlihî ve sellim teslîmen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ahsâhü kitâbüke küllemâ Zekerekezzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.

(1/3/5/7/9)İBRAHİM DUSSUKİ HZ.lerinin Okuduğu Salavat-ı ŞerifeAllahümme salli Alezzâtil Muhammediyyetil latîfetil ahadiyyeti şemsi semâil Esrâri ve mazheril envâri ve merkezi medâril celâli ve gutbi felekil cemâli allahümme bi sırrıhi ledeyke ve seyrihi ileyke âmin havfî ve ekil usratî ve ezhib huznî ve hırsî ve kellî ve huznî ileyke minnî ve zugnil fenâe annî velâ tec’alnî meftûnen bi nefsî mahcûben bihissî vekşiflî an külli sırrın mektûmin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ Hayyu, Yâ Kayyûm, yâ Allah...

(1/3/5/7/9)SEYYİD AHMED BEDEVİ HZ.lerinin Okuduğu Salavat-ı ŞerifeAllahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil gabdatir rahmâniyyeti ve efdalil hılgatil insâniyyeti ve eşre fissûretil cismâniyyeti ve ma’denil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil gabdetil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti minedderacâti. Ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagte ve rezagte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

(1/3/5/7/9)Vesvese DuasıEUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMSübhânallahil Melikil Kuddûsil Hallâgil Fe’âli inyeşe’

yüzhibküm ve ye’ti bi Halgin cedîdin ve mâ zâlike allallahi

bi Azîzin ve immâ yenzeğanneke mineşşeytâni nezğun

Feste-izbillahi İnnehu Semîun Alîm. Bismillahillezî lâ

yedurru me-asmihi şey'un filardi velâ Fissemâi ve

Hüvessemi-ul alîmu. Yâ ğıyasel müsteğîsîne eğisnî Gul

eûzü bi Kelimâtillahit tammâti lâ yücâvizühünne Berrün

velâ fâcirün min şerri mâ halaga ve zere'e ve bere'e ve min

şerri mâ yenzilü minessemâi vemâ ya’rücü fîhâ ve min şerri

mâ zere'e fil ardi ve mâ yahrücü minhâ ve min şerri külli

târigin illâ târigan yetrugu bi Hayrın yâ Rahmân. Rabbi innî

mağlûbun fentasir vecbür galbiyel münkesira vecma’

şemlel Müddesir inneke enter Rahmânül Mugtedir. İkfinî yâ

Kâfî fe enel Abdül Müftekar ve kefa billahi veliyyen ve kefa

billahi nasîren inneşşirke le zulmün Azîmün ve Mallahü

Yürîdü zülmen lil ibâdi fekutia dâbirül gavmillezîne Zalemû

velhamdü lillahi Rabbil Âlemîn,Yâ Faâl Yâ Settâr Yâ Cebbâr Yâ Hâfid Yâ Hâdî

Yâ Mâni’ Yâ Rakîyb Yâ Gâbıd Yâ Serî’ Yâ Kâfî

Yâ Nâfi’ Yâ Mucîb Yâ Kahhâr Yâ Şedîd Yâ Şâfî

Yâ Dâfi’ Yâ Hâfiz Yâ Dâr Yâ Muzill Yâ Mü'min

Yâ Selam Yâ Vekîl Yâ Mümît Yâ Müntekim YâMüheymin

(1/3/5/7/9)

ŞAHI GEYLANİ HAZRET'lerinin Okuduğu DualardanEUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMAllahümme innâ nes’elüke (Ya Allahü)3 entu’tiyenâ sabren

cemîlen ve ferecen garîben ve ecren azîmen ve galben

selîmen ve lisânen zâkiren ve sa’yen meşkûren ve zenben

mağfûren ve amelen makbûlen ve ilmen nâfian ve galben

hâşian ve Rızgan vâsian ve tevbeten nasûhan ve duâen

müstecâben ve kesben tayyiben ve helâlen ve îmânen

sâbiten ve dînen gayyimen ve cenneten ve harîren ve

izzen ve zaferen ve fethan gariben yâ hayren nâsirîne

ve yâ hayrel ğâfirîne veya mucîbe duâi ibâdikel mudtarrîne

inneke ente rabbül âlemîne, âmîne, âmîne, ve

sallallahümme efdale salâtin ve ezkâ teslîmin alâ efdali

ibâdeke ecmaîne min ehlissemâvâti vel aradine

Muhammedin hâtemil enbiyâi vel mürselîne ve alâ âlihi ve

sahbihi ecmaîne salâten ve selâmen dâimeyni bâgiyeyni

mütelâzimeyni ilâ yevmiddîn velhamdülillahi rabbil âlemîn.

(1/3/5/7/9)Her Kim 10 Defa Okursa ALLAH C.C. HZ.leri Kendisine Kırk Milyon Sevap Yazar.

Eşhedü enlâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh,

ilâhen, vâhiden, ehaden, sameden, lem yettehiz sâhibeten,

velâ veleden, velem yekünlehu küfüven ehad.

ŞAHI GEYLANİ HAZRETLERİNİN Okuduğu DualardanAllahümme (Sahhan)3, Vahhan, Bahhan, Hâ Mim lâ yünsarûne ve ce’alnâ min beyni eydîyhim sedden ve min halfihim sedden fe’eğşeynâhüm fehüm lâ yübsirûne, Kâf Ha Ya Ayn Sad, Ha Mim Ayn Sin Kâf lâ yüsadda’ûna anhâ ve lâ yünzifûne (Ya Rabbi)3, ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil’azîm.(Sabahları ve Akşamları 3 er defa okunursa büyük yarar sağlar,Azameti çok büyük bir duadır)

/3/

Bu duaları okuyan dilleri büyük bir manevi feyz ve bereket sarar,tüm düşmanları felakete uğrar ve istekleri fıtratlarına göre güzel ve hayırlı sonuçlarla oluşur biznillah..

Allah cümlesine büyük ihsan ve ikramlarda bulunsun(Amin).

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hiçlik 00:01 07.02.17
Hazine değerinde Salavatlar dualar Allah milyon kere razı olsun sizden.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 22:39 05.06.17
Ada 11:51 20.07.18
Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygambere çok.a salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salavât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin.” (el-Ah*zâb, 56)
“Kim bana bir defa salât getirirse, Allâh o kimseye on de*fâ sa*lât eder, on hatâsı silinir ve on derece yükseltilir.” (Ne*sâî, Sehv, 55)
Salavatı şerifenin bazı havas ve esrarları:
1-) Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Azze ve celle otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
2-)Cuma günü üzerime (80) defa salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
3-)Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.
4-)Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.
5-)“Her kim benim üstüme günde 500 defa Salavat-ı Şerife getirse o kimse dünyada ve ahirette yokluk görmez. Benim nuruma yetişir”
6-)Salavatı Tefriciye;
“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek”
Selati Tefriciye duasının 4444 defa okunmasının çok faziletli olduğu bilinmektedir.
7-)Salaten Tüncina:
"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.
Salâten tünciinâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'l âfât. Ve takdıy lenâ bihâ cemî'alhacât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyi'ât ve terfeunâ bihâ ındeke a'led-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'del-memât. Amin Ya Mucibe’d-deavad. Amin Velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin."
8-)Salatı Nariye:
"Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallahü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek"
9-)Salavatı Azam;
Bismillahirrahmanirrahiym, Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed, Eddaimil bakıl mühalled, Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed, Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad, El müteali an vahdetil kemmi vel aded, mukaddesi an külli ehad, Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad, Allahüssamed, Lem yelid ve lem yuled, Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud, Ves sebebil a’zami li külli mevcud, Salaten tüsebbitü fi kalbil iman, Ve tühaffizunil kur’an, Ve tüfehhimüni minhül ayat, Ve teftehu li biha nural cennat, Ve nuran neıym, Ve nuran nezari ila vechikel kerim, Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Velhamdülillâhi Rabbil Âlemin.
Bunun 7 kere okunması çok faziletlidir!
10-)Salavatı Fatih;
"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym"
Bunu 11 veya 40 defa okumak çok faziletlidir!
Her şeyin en doğrusunu yüce Alim Allah bilir...
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi