Vefk & Tılsım

Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Vefk & Tılsım>Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları)
Sin 15:42 05.02.16
Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları)
Ey aziz bil ki! meşayihi kiramdan birçoğu bu mübarek Cin suresi ile amel
edip nice kıymetli nimetlere ve makamlara eriştiler.
Bu mübarek surenin havvası budur ki: 41 gün boyunca her gün 41 defa
okusan fermanı ilahi ile cümle cinler ve cin padişahları teshir olurlar, şartı
budur ki 41.ci günden sonra da her gün 1 defa okumaya devam etmen
lazımdır. Eğer ki bu müddet zarfında riyazetle oruç tutup halvette olsan 41
gün sonra cin padişahları ayanen görünüp her hacetini reva ederler, amma
oruç tutmayıp halvette olmasan dahi her okuduğunda sakin ve halktan uzak
bir yerde okusan şöyle faideler hâsıl olur ki: cümle nas ve cinler katında
yüksek mertebelere erişirsin, bütün şerlilerin şerlerinden emin olursun, eğer
bir cin tutan insanın yanına varsan 1 defa bu mübarek sureyi okusan hakk
Teâlâ’nın izni ile bir daha o adamı cin tutmaz olup hanesine bir daha
kötülük erişmez, 41 günden sonra her ne hacet için 1 kere ya 3 kere ya da 5
defa okusan Biemrillahi Teâlâ hacetin reva olur, 41 günden sonra bir
hayvana 1 kere okusan fil hal teshir olup asla yanından ayrılmaz olur,
azizim bil ki bu surei şerife cümle mahlûkatı teshir etmede iksiri azamdır.
Bir esrarı dahi budur ki: herkim bu mübarek sureyi kendine vird edinip her
gün 1 defa okusa çok azim faidelerini görür.Eğer 3 gün boyunca halvette riyazetli olarak her gün gusül edip her gün 41
defa okusan kalp gözün açılır, Müslüman cinniler gelip âlemi gaybı
gezdirirler ve birçok gizli sırları keşfettirirler.
Bir halvet yere girip orada riyazetli oruç tutsan her gün gusül edip her gün
bu mübarek sureyi 300 defa okusan 7 günden sonra her gece 7 defa okusan
her sabah yastığının altına âlemi gaybtan bir altın gelir, amma kimseye
sırrını izhar etmeyesin yoksa bu nimet elinden gider.
Ey aziz bil ki bu mübarek sure ile dilersen hem cinleri hem insanları hem
de perileri teshir edersin.
Eğer perileri teshir etmek istersen. 21 gün riyazetli olarak halvet bir yerde
oruç tutup her gün gusül edip her gün bu mübarek sure-i şerifi 21 defa
okuyup sonra efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, 21 gün sonra
halvette olduğun yer bir nura gark olur ki sanki güneş doğmuş gibi olur,
peri padişahları yanlarındaki hizmet edenleri ile beraber huzura gelirler,
aranızda ahd edersiniz, derler ki her gün bu mübarek sureyi 1 kere
okuyacaksın ve ervahı rahatsız edecek şeylerden kaçınacaksın, hayvani
gıdalar yemeyeceksin diye şart koşarlar, eğer kabul edersen ne ala, eğer
kabul etmezsen çekip giderler, şartları kabul ettikten sonra eğer dilersen
içlerinden bir peri kızını kendine hizmet için istersin biri dahi öne çıkıp
talip olur, bundan sonra her nereye gitsen o peri kızı sana müptela olup
seninle beraber gider, her ne hacetin varsa fil hal reva eder, dilersen seni
perilerin yuvası olan yerlere bulutların üstüne çıkarıp gezdirirler, gaipten
yiyecek ve içecekler getirirler.
Eğer bu cin suresini besmelesiz olarak 5144 defa okusan hemen ol vakitte
sana Hintli bir cin musahhar olur, amma kendini çok iyi manevi korumaya
almak lazımdır yoksa helak eder.
Eğer dilersen ervahı tayyibe ile haşır neşir olursun, şöyle ki her gün 3 defa
bu mübarek cin suresini oku, sabah namazından sonra 1 defa, öğle
namazından sonra 1 defa, yatsı namazından sonra 1 defa oku, bir zamandan
sonra ervahı tayyibe gelip dost olurlar, her ne hacetin varsa fil hal reva
ederler.7 gün halvet bir yerde riyazetli oruç tutup her gün 300 defa Cin suresini
okusan 7. günden itibaren yastığının altına her gün bir altın getirirler.
Ey aziz bu surei celilin havvası çoktur amma ehli olmayanların eline
geçmesin diye diğer havvaslarını yazmadım.
Birde bu mübarek sureyi okumak için bazı şartlar vardır.
Çok salavatı şerife okuyacaksın, halvet yerde riyazetli oruç tutacaksın (eğer
amel için şart kılınmış ise). Okurken güzel kokulu buhur yakacaksın, her
gün veya her gece gusül abdesti alacaksın, okuduğun yere hayızlı kadın
girmeyecek, asla dünya kelamı konuşmayacaksın, Cin suresini her
okuduğun vakit azimeti ile beraber okuyacaksın.
Cin suresi ve azimeti budur.
Türkçe okunuşu
Cehin cehin katrayişin ceh ceh katrayişin ceh ceh enuşin ceh ceh heytaluşin
ceh ceh atyuşin ceh ceh neyleyuşin ceh ceh metetaluşin ceh ceh saleyuşin
ceh ceh nuduyuşin ceh ceh munaleyuşin cehin vesselamu azzemtü aleyküm
ya muaşiral ervahirruhaniyyeti ecib ente ya rukail ve ente ya cebrail ve ente
ya semsemail ve ente ya mikail ve ente ya sarfiyail ve ente ya aynail ve
ente ya kesfiyail bihakki cehin katrayişin cehin heytaratuşin cehin munzuru
kaştaşin mündervin ve kankıytişin cehin kaşayişin cehin advanakaşin cehin
remanakaşin cehin vesıybanakaşin cehin sabanakşin keykelheşleltafuşin
cehin kekkeheşin cehin eltafuşin cehin tıyşin katıyşin ecibu da’veti ya
maaşiral huddamirruhaniyyeti vetevekkelu bihakki henderkaşin
menderkaşin henderukaşin menderukaşin vebihakkil ismil azamil mahzunil
meknunillezi hüve beynel kafi vennuni ecibu ya maaşaral mulukil ardiyyeti
el acel essaate elvahan bihakki melşelşin mevarişin erkeyaşin herişin
tedreşin yevaşin huleşin huleşin yarişin marişin melkuşin rabben ilahen
kuddusen mukaddesen cebbaren kadimen azimen hayyen kayyumen hüve
cella celyunin ealin zeryuninil hayli şemhi şemhilin şemhisa ya evvelü ya
ahiru ya zahiru ya batinu ya alimu alimu ersel li melaiketike fi esrei vaktin
bikuvvetin azametin ezeliyyetike beiynuni veyusaiduni celhisa ya rahmanu
ya rahim ya rahim velev tera iz feziu fela fevte ve ühizu min mekanin karib
ecibu ve etı-u bihakki la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim kul uhiye ileyye allahümme ya münzilel vahyi
fevka seb-a semavatin ve enzil ileyye hayruke allahümme ya men ileyhiyehribül heribüne veya men fi afvihi yatmeuttamiun. Allahümme inni eselükeya
hayyu la tenamu inneke kulte ve kavlükel hakku ennehüstemea
neferun minel cinni ya men yesmeu veyera veya men hüve bilmanzaril ala
fekalu inna semi’na kur-anen aceba.yehdi ilerrüşdi feamenna bihi
allahümme inni es-elüke bimen amene bike vebienbiyaike verusülike
vebilmü’minine vel mü’minati vebisünneti nebiyyike muhammedin
sallallahu aleyhi ve alihi vebissalihin vettabiin vessalikin entüsahhirli
kulube ruhaniyyeti hazihil esmai ve cemiil cinni vel insi vakdi cemii
havaici ve künli muinen velen nüşrike birabbina ahaden. Ve ennehü teala
ceddü rabbine mettehaze sahibeten vela veleden. Es-elüke allahümme ya
men lem yettehiz sahibeten vela veleden allahümme inni es-elüke en
tentıka kalbi ve lisani bilhikmeti ve entekünü li muinen ve entüsahhirali
külle ahadin ve külle şey-in caveze min zekerin ev ünsa minel alemin. ve
ennehü kane yekulu sefihüna alallahi şatata ve enna zanenna en len tekulel
insü vel cinnü alallahi keziba. Ve ennhü kane ricalün minel insi yeuzüne
biricalin minel cinni fezedühüm rahaka. Ve ennhüm zanü kema zanentüm
en len yeb-asallahü ahada. Allahümme ya rafiassemavati vel-ardi veya
halikal mahlukati vel beriyyati veya mükevvinel ekvani veya
müdebbirazzamani veya münzilel kuvveti velkur-ani veya faddele ibni
ademe ala cemiil mevcudati veya hayyu la yenamu veya men sahharal cinni
vel insi veceale ricalen minel insi yeuzüne biricalin minel cinni allahümme
inni es-elüke entüsahhira li cemiil eşyai ve enteşhere zikri fil hayri ya
hayyu la yenamu allahümme inni es-elüke biismikel a’zamil azim ve binuri
vechikel ekremil kerim en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai bihaysü
yecibuni ve yücibuneni veyekününe avnen ila ala ma üridü allahümme inni
tevesseltü bike ileyke y amen hüve fe’alün lima yürid. aksamtü aleyküm
bihazihil kasemi eyyühel ervahurruhaniyyetil izam vebil esmail behiyyeti
vebil ismillezi kane mektuben ala kalbi âdem aleyhisselam vebil ismillezi
faddaleküm ala kesirin minel melaiketi. La ilahe illa hüve rabbül beriyyeti
ecibu ya eyyetühel ervahurruhaniyyetit tahiratiz zekiyyeti bilmeknuniyyeti
ecibü ve ahsinu da’veti hatta la yakdiru ahaden en yuhalife emri minel
ervahul ardiyyeti minel insi vel cinni vel adüvvi vessıddıyki vel hürrü vel
abdü ve küllü cebbarin anidin eiynuni men isteanü biküm ya melaiketüllahi
bihakki rabbil alemin. Allahümme ecib da’veti vekünli muiynen inni
abdeke isteantü bike es-elüke allahümme bil ayati vezzikril hakim
entüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai inneke ala ma teşau kadir ecibuda’veti ya melaiketü rabbil alemin bihakki ma televtühü aleyküm min
ismillahil azimil azam ve bihakkid da’vatil müstecabati
velvelkelimatittammati ve ayatil muhkemati vezzikril hakim aksamtü
aleyküm bi hazihil kasemi ya melaiketullahi rabbi ecibu da’veti vekunu li
avnen li esmaillahi taiıyne inni isteantü aleyküm rabbel alemine ve aksamtü
aleyküm billahil hayyil kayyum li uksime aleyke ya müzehheb bi hakkil
ismil mektubi ala kalbişşemsi vebihakkil ismil azimil azamil aziz bihakki
rabbil alemin. Vebihakkil melikil galibi aleyke rukayail ve benahin bahin
ecib ente ve kabailüke ve hüddamüke külli min tahti taatike ve hükmike
ecmain vekunu avnen li ala ma üridü bihakki ma televtühü aleyküm tekunu
muiynine vela tekünü avnen aleyye, ecib ya cebrail bihakki yevmil ahad
vebihakkil ismil mektubi ala kalbil kameri vebihakkil melikil vahidil
kahhar vebihakkil melikil cebbar ecib ya mürre bihakkil melikil galibi
aleyke cebrail bihakki yevmil isneyn uhdur ente ve kabailüke ve aşiretüke
vekülle men kane tahte hükmike ecmain. Vekünü avani ala ma üridü
bihakki ma televtühü aleyküm min esmaillahil azimil azam vebihakkid
da”vati vezzikril hakim allahümme kün li muinen aksamtü aleyke ya
semsail vebihakki sahibid da`veti velbeyyinetil ulya vebihakkillahişşekur
ecib ve künli avni ala ma üridü ya ahmer bihakkil melikil galibi aleyke
semsail, bihakki yevmissülesa ecib ente ve kabailüke ve aşiretüke vef-al ma
üridü bihakki subbuhun kuddusun rabbül melaiketü verruh kunu lillahi
vebil esmai taiiyne ecibu ya melaiketullahi rabbil alemin. Ecib ya mikail
bihakkid da`veti vel ayati vezzikril hakim vebihakkillahillezi
halakassemavati vel-ardi vehüve bikülli şey-in alim ecib ya furkan bihakkil
melikil galibi aleyke mikail vebihakkil ismil mektubi ala kalbi utarid
vebihakki yevmil erbai vebihakki kale lissemavati vel-ardi`tiya tav-an ev
kerhen kaleta ateyna taiiyn. Vekunu avnen ala maüridü bihakki ma
televtühü aleyküm künü muiyniyne vela tekünü avnen aleyye. Ecib ya
sarfiyail bihakkil melikil kadimil hayyul kayyum vebihakki salatel hams
innehü bi külli şe-yin alim. Vebihakkillahit tahiriz zahir vebihakkil ismil
mektubi ala kalbil müşteri. Ecib ya şemhureşin ente ve huddamüke ve
eşbaüke ve aşiretüke vela yuhalifu ehadün minküm an hazihil esmaillahi
vebihakkil melikil galibi aleyke sarfiyail vebihakki yevmil hamis ecib ente
ve a`vanüke ve kabailüke vehüddamüke ve etbaüke ve eşyaüke vela
yuhalifu minküm ehadün vebihakki ismillahil azim künli muiynen ecib ya
aynail bihakki yevmil cum-ati vebihakki camiunnasi leyevmin la raybe fihivebihakkillahil habir vebihakkil ismil mektubi ala kalbizzühreti. Ecib ya
züb-a bihakkil melikil galibi aleyke aynail bihakki yevmissebti vebihakki
men sahharil musahharin beynessemai vel-ardi vessahabil musahhari
vebihakkil melikil kadir. Ecib ya meymun bihakkil ismil mektubi ala kalbi
zuhal vebihakkil melikil galibi aleyke kesfiyail bihakki yevmissebt. Ecibu
ya maaşaral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti taiiyne bihazihid da`veti
vezzikril hakim vebihakki mülükürruhaniyyeti uhduru ila mekani vesmeu
hitabi vensarifu fima üridü elvaha elvahan el acel el acel essaate essaate
inkanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ecibu
daiyallahu ve aminu bihi yagfirleküm min zünübiküm veyücirküm min
azabin elim. Vemen la yücib daiyallahi feleyse bi mu`cizin fil-ardi veleyse
lehü min dünihi evliyae ülaike fi dalalin mübin uhduru ve etiy-u ve kifu
beyne yedey vakdi haceti vensarifeküm fima üridü vemen yuhallif minküm
tahrikunehü el melaiketü bişşehebi fevecednahü müliet harasen şediden ve
şühüben ve inna künna nak-udu minha makaide lissem-i femen yestemi`
ismeu ve etiu vemen lem yestemi` ve yutiul ane yecid lehü şihaben rasaden.
Ve inna la nedri eşeerun üride bimen fil-ardi em erade bihim rabbühün
raşede. Ve enne minnessalihune veminna düne zalik künna taraika kidede.
Ve enna zanenna en len nu`cizallahe fil-ardi velen nu`cizehü herebe. Ve
enna lemma semi`nel hüda amenna bihi femen yü`min birabbihi fela
yehafu bahsen vela raheka. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun
femen esleme fe ülaike taharrav raşede. Aksamtü aleyküm
eyyüherruhaniyyun vel-ardiyyun bihazihil esmai ecibu bihakki ma
televtühü aleyküm vela yetehallefü minküm ehadün vahşuru ila cemiil
aradiyn. Ecibu ya maaşaral ardiyyeti bihakki ma televtühü aleyküm min
esmaillahi müsriiyne taiiyne vela yeteahhara minküm ehadün ecibu vela
yaksetu minküm vahidün. Ve emmel kasitune fekanu licehenneme hataba.
Ecibu ya maaşaral ardiyyeti samiiyne mutiine gayra karihine bihakki ma
televtühü bihi aleyküm ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim. Ve
enlevistekamu alettarikati leeskaynahüm maen gadeka. Lineftinehüm fihi
vemen yu`rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saade. Ecibu vestekimu ve
etiu vela yuhalifu minküm ehadün fima asrifhü fihi bihakki ma televtühü
aksamtü bihi aleyküm feennel mesacide lillahi fela ted-u maallahi ehaden.
Ve ennehü lemma kameabdullahi yed-uhu kadu yekunune aleyhi libed. Kul
innema ed-u rabbi vela üşrikü bihi ehade. Allahümme inni es-elüke bicimi
cemalike vebi ayni ilmike vebi gayni gufranike vebi fai fadlike vebi kâfikibriyaike vebi lami lutfike vebi mimi mülkike vebi kâfi kudretike vebi
elifi ilahiyyetike vebi dai diyaike vebi rai ridvanike vebi sini senaike vebi
nuni nurike vebi vavi vechike ya hayyu ya kayyum ya allah ed-uke bima
sebete bihi enbiyaike verusulike bihi evliyaike vebihakki esmaikellezine
alimte biha ente ve kavlükel hakku emkinühüm biesmaihim entüsahhirali
ruhaniyyete hazihissureti ve ayatiha ve aradiha yahdimuni feüsarrifehüm
fima üridü vela ahrikahüm fi ma`siyetin inneke ala külli şey-in kadir. İnni
la emlikü leküm darran vela raşeden. Kul inni len yücirani minallahi
ehadün velen ecide min dünihi mültehade. İlla belagan minallahi
verisalatihi vemen ya`sillahe verasulehü feenne lehü nara cehenne halidine
fiha ebede. Hatta iza raev ma yuadune feseya`lemune men ed-afu nasiran
ve ekallu adede. Kul in edri ekaribun ma tuandune em yec-alu lehü rabbi
emede. Alimul kaybi veşşehadeti fela yuzhiru ala gaybihi ehade. İlla
menirteda min rasulin feinnehü yeslük min beyni yedeyhi vemin halfihi
rasade. Liya`leme en kad eblegu risalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim
ve ahsa külle şey-in adede. Allahümme inni es-elüke bihakki mesacidallahi
vebihakkissacidine lillahi ve ibadike ve ibadikessalihin ve ibadikeddaimin
ve ibadikerragibin entallahu ya allahu ya allahu ya allah ya kerimu bi hakki
men deake en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmail izam vekünli muinen
allahümme inni es-elüke men la yüşrikü leke birabbihi ehade. Ve en tekiyni
veteheyyi` min emri raşede. Allahümme inni es-elüke bikelamikel azim
vebisureti kul uhiye vebil va`dil vaid vebi ilmikel mübin inni isteantü bike
allahümme yessirli emri vekünli muinen isteantü billahil azim. Vebil ayati
vezzikril hakim en tüsahhirali kulube halkike minel cinni vel insi ecmain.
Ya men ahsa külle şey-in adede. Ya mugniyel halaika velem yezel daimen
ebeden. Ya karibu ya mevcud ya men la yusafu bikiyamin vela kuudin
sahhirli abduke hadimi hazihissurati ebu yusuf ve sahhirli ruhaniyyete
hazihissureti yahdimuni ve yutiuni inneke ala külli şey-in kadir. Ecibu ya
maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti bihakki ma televtühü bihi
aleyküm elvahan elvahan elvahan el-acel el-acel el-acel essaate essaate
essaate. La yetehallefü minküm ehadün bihakki ma televtühü bihi aleyküm
ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim bihakki muhammedin ve ala hayri
halkihi ve alihi ecmain birahmetike ya rabbi veselleme teslimen kesira
kesira. Birahmetike ya erhamerrahimin. Eta emrullahi fela testa`ciluhu
sübhanehü veteala amma yuşrikun veselamun alel murselin vel
hamdülillahi rabbil âlemin.

arapçasında harflerde fazlalık oluştuğundan ve düzeltmesi zor olduğundan dolayı türkçe verdim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
dilan 23:13 20.07.16
emeğine sağlık kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 19:34 03.10.16
Havasokulu 01:48 21.06.18
Sayın Sin, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Batubey 08:54 02.08.18
İnşirah 21:34 10.10.18
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi