Esma-i Berhetiyye'nin Kasemleri - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > Havas ilmi & Gizli ilimler > Esmalar

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 15.08.19, 15:23
AhirZaman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 11.05.19
Bulunduğu yer: Mardin
Mesajlar: 218
Etiketlendiği Mesaj: 74 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Esma-i Berhetiyye'nin Kasemleri

Esma-i Berhetiyye ile ilgili Kasemler hakkında birçok rivayet edilmistir. Bunların en dogrusu mam Semseddin el Behnesavi
(r.a.) hazretlerinin olup, Esma-i Berhetiyye Kasemi budur:

Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2
Bersânin 2 Kazhîrin 2 Nemûselhın 2 Berheyûla 2 Beskeylehın
2 Kazmezin 2 Engalelîtın 2 Kabâratin 2 Gayâhâ 2 Keydehûlâ 2
Semhâhîrin 2 Semhâhirin 2 Semhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2
Besârisin 2 Tûnesin 2 Semhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki
kehkehîcin yagtesiyyin bilitsagsagvîlin emvîlin celedin
mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ
ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi
seyün ve hüves semîul basîr.


Eskiden beri üzerinde ittifak edilen Berhetiyye Kasemi budur.
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam, veziri Asaf bin Berhiya ve
alimlerin çogu bu Berhetiyye Kasemini kullanmıs oldukları sahih
(gerçek) ile rivayettir.Sıhhatte ikinci mertebede olan ve mam Tusi (r.a.) hazretlerine ait olan Esma-i Berhetiyye Kasemi budur:

Bismillâhil melikil muhîtıd dâimil kadîmüllezî melee sâtıu nûri
vechil ekvâni ve emeddehâ bi kuvvetin cezp eti heybeti
sultânihi alâ külli melikin ve cini ve insî ve seytânin mehâfetihi
cemîı mahlûkâtihi ve ezanet ve tevâdaatil kerûbiyyûne min
a'lâ makâmâtihâ ve seccedet ve icâbet da'veti ismihil azîmül
a'zamü limen tekelleme bihi ve esra'te bil icâbeti vel bürhânil
mahkümül mektûbi fî elvâhı kulûbil mütesarrifîne bedûh
echezetın aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhâniyetil
ulviyeti ves süfliyyeti ve huddâme hâzel ahdil kebîru tücîbû
da'vetî ve takdû hâcetî ve tetevekkelû bi kezâ ve kezâ. bi ızzeti
Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2
Bersânin 2 Kazhîrin 2 Nemûselhın 2 Berheyûla 2 Beskeylehın
2 Kazmezin 2 Engalelîtın 2 Kabâratin 2 Gayâhâ 2 Keydehûlâ 2
Semhâhîrin 2 Semhâhirin 2 Semhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2
Besârisin 2 Tûnesin 2 Semhâbarûhınbi hakki hâzel ahdil
me'hûdin aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâi illâ mâ esra'tüm
hllâ nakyâdi fîmâ tü'merûne bihi bi ızzetil mu'tezi fî ızzi ızzetin
ve evfû bi ahdillâhi izâ âhedtüm velâ tenkıdul eymâne ba'de
tevkîdihâ ve kad cealtühümüllâhe aleyküm kefîlâ. Ve bi
hakkillezî leyse kemislihi seyün ve hüvs semîul basîr. Ihdurû
vesmeû ve etîû ve kûnû avnenlî alâ mâ emertiküm bihi bi
hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin ve hüve âlin selın
yeûyûbeyhin yehin vehin bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin
mimyâlin mutîîne leke yâ âlin celle zeryâlin ihtariku min asâ
esmâillâhi aksemtü ve azemtü aleyküm bi âlimül gaybi ves
sehâdetil kebîrül müteâl. Ve bi hakkil ismillezî teâhedtüm bihi
ınde bâbil heykelil kebîri ve hüve biılsâkısin mihrâkısin
aksâmaksin sakmûnehsin ve men yu'rıd an zikri rabbihi yeslükhü
azâben saadâ. Ve bi hakki âhiyyen serâhiyyen edû- nâyi
esbâûtin âli seddâyi ve bi hakki ebced hevvez hattî ve bi hakki
batadin zehecin vâhın ve bi hakki bedûh echezetın Ve innehü
le kasemün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan elacele essâate velâ
havle velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Üstaz Nasireddin el Magazi (rahmetullahi aleyh) hazretleri
Berhetiyye kaseminde geçen bazı isimleri ve lafızları degistirmistir.
Berhetiyye isimlerinden su üç (3) ismi:

Tûneşin - Beşârişin - Bikehtahûnîhin

Su tertip üzere degistirmistir.

Elûşin - Şârişin - Bikehtahtahûnîhin

Berhetiyye isimlerine ''Şemhabaruhun'' dan sonra su isimleride
eklemistir:

Besmehin dâlâhâ mûseytîsûn yâ denû melhûsû deymûsûn yâ
kevraasin eraysetûhin lâhûn yâ dehmûsin Erhan erhîmin
erhîmûn yâ haysen müvâmeysû habûn lenûn yâ seyhûsîmin
zâresin erkasin dâraalyûnin yâ âhiyyen serâhiyyen edûnâyi
esbâûtin sabâvetûn yâ dehmîsen dehlîlû ilâhün meytatarûn yâ
nûrubevrakın ergîsin erkasîsin lagsûnin lagtûnibn yâ sebsîra
serven esmehin esfen esfûn yâ melekûti mâlihin melhin
melîhan mâlihûn yâ allâmü âlimü ergâlin ergî ergan ergûn
keznûn semhin semhîsen meslâmûn. nnemâ emruhü izâ
erâde seyen en yekûle lehü kün feyekûn. Fesübhânellezî bi
yedihi melekûti külli seyin ve ileyhi turceûn.

Aynı zamanda bu isimlere ''Tican'' isimleride denir. Bazı
lafızları iptal etmistir. Su lafzı:

Yeûyûbeyhin
iptal ederek: Ya'yûbeyhin
olarak degistirmistir. Su lafzıda:

Mutîıne leke âlin celle zeryâlin
iptal edip, su tertip üzere: Mutîı leke yâ âlin mâ a'zama ismike yâ âlin mâ semea ismikerûhu illâ saıka vesterak.
degistirmistir. Su iki ismide: Şakûnehsin - Akşâmeşin

Makşidersin - Akşin

Büyük üstaz Cemaleddin el Kirvani (r.a.) hazretlerinden rivayet
edilmis olan Berhetiyye isimlerinin Kasemi budur:

Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi nuri vechihil
ekvani. Ve emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti ala külli
meliki ve felekin ve cini ve seytanin ve sultani mehafetihi
cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min
a'la makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül
a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil berahinül mahkümeti
fi elvahi kulubil mütesarrifine batadin zehecin vahin. Aksemtü
aleyküm eyyetühel melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti
bima cemea fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin
nariala külli men asa daiyel melikil cebbari tahsa sekunin agla
galeyhunin yekün feyekün. nnema emruhu iza erade seyen
en yekulelehü kün feyekün. Tekünül esma-ihi tai-ıne ve lidaihi
raciıne vel ismihil azimül a'zamü hadimine ve mukarrabine bi
ızzeti bathesin tahselanunin esmehin semahin elali ala külli
berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi
ve yumitü fe iz akada emran fe innema yekulelehü kün
feyeküne en feinne ya'tün fil kudsiyyihi kadimen ve min seyin
errahmeti rukaman ma izzayi hara men fis semavati vel ardı
tavan ev kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin
liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü duhanin
suudün nun muhteber bi meyraze alin fakselin salihin alin
ibilin veyhin inneke ala ma tesa-ü kadir halakal arda ala
bahrin acacin yetelatamü zahiran. Venferade bil vahdaniyeti
fevka kürsiyyihi lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru ila mekami haza vermu bi sivazin min narin ala külli men asa daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin berhetihin yehin
yehin hüve la ilahe illa keririn keririn kain cebbari tetlihin
tetlihin turanin mezcelin bezcelin tebarakallahü rabbil alemin.
Terkabin tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli seyin
kadir. Berhesin bi ismihi tücibül melaiketi li daiyyehü
galmesin galmesin galmesisin ganiyyün fettahu karibü
mücibü hutirin halikul ars imin kadarati nuri kudretihi
kalnehudin fatiris semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen üli
ecnehitin mesna ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yesa-ü
innallahe ala külli seyin kadir. Bersanin kazhirin nemuselhin
berheyula beskeylehin bi ismihi yücibü da'vetil mudattarine
kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kainati ecmeın.
Engalelitin kabaratin gayahan keydehüla. Maliki yevmiddine
lehü mülküs semavati vel ardı semhahirin semhahirin
semhahirin Bikehtahünihin besarisin tunesin semhabaruhin
bikehkehicin keckelemin aksemtü aleykün hazel ismil a'zamü
ve bi münezzilü elvahyi aler rusili min süradikatil azameti
minel levhil mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni
ve bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd
deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nusuri ecibid da-i
ya selhubin. n kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun
ledeyna muhdarun.


Yine büyük Üstazlardan Ebi Abdullah el Fasi (r.a.) hazretlerin
den, o da bu Kasemi Ebil Abbas el Mürsi (r.a.) hazretlerinden
almıstır. Bu nazmın sırrı güzel ve bereketi çok olan Esma-i
Berhetiyye Kasemi budur:

Bede'tü bi bismillâhi lir rûhi hâdiyâ
lâ kesfi esrâri alet fîhi hâfiyâ
Ve salleytül fâsime sellemtü mislühâ
Alâ ahmedü men câ ed dîni hâmiyâ
Ve aksemtü bil kurâni vel kütübe küllehâ
Ve biz zikri vel âyâti min kavli rabbeyâ
Ve aksemtü bil ismil muazzame kudreten Ve esmâ-ikel hüsnel ızâmel avâliyâ
Feyâ berhetîhin yâ kerirîn temüddenî
Bi imdâdi tetlîhin ve sirrin berâhiyâ
Bi kuddûsin tûrânin envârin mezcelin
Eginsî bi sirrin yecalül kalbe vâfiyâ
Feyâ bezcelin yâ terkabin sümme berhesin
Ecib da'vetî yâ galmesin ve nidâiyâ
Bi esrâri hûtîrin ve kuvvetin batsihin
Ve ızzi hûtîrin nezele ilâ âdiyâ
Ve yâ kalnehûdin meddenî bi mehâbetin
Minel ızzi bersânin ve azeze cenâbeyâ
Bi hürmeti kazhîrin ve esrâri sirrahü
Ve imdâdi kazhîrin nemûhin nemâhiyâ
Bi yâhin nemûselhin ve yâhin ve batsihin
Ve gavsetin âhin berheyûlen mugîsiyâ
Fe sübhâne mevlânel azâmi beskeylehin
Bi kizzi ve mezzi zül celâli ilâhiyâ
Bi enkalelîtin ceddi aleynâ birahmetin
Ve leyyin lenâ küllel kulûbel kavâsiyâ
Bi ızzi kabarâtin ve kuvvetin batsehin
Temezzeka a'dâtî bil helâki ilâhiyâ
Bi sirri gayâhan keydehûlan ve semhin
Ve semhâhirin yâ rabbi accil murâdiyâ
Semhâ hüvallâhül azîmü celâlühü
Ve sîmin ve bârûhin ve nûrin berâhiyâ
Bi kudreti sârisin ve tûsin ve tûnesin
Ve tûsan ve esrâril muızzi sâhiyâ
Bikehtahtahûnîhin ve ızzi keckelemin
Ve envâri ehyâhin ve âhiyyen serâhiyyen
Feyâ kehkehîcin meddenâ minke bl kaviyi
Ve sehharlenâ rûhan mucîban li sirrayâ
Ve yâ yagtasin kün lî bi celbi muîniyâ
Alâ külli rûhi min mutîiın ve âsiyâ
Ve yâ mehfeyâcin kün bi sirri sâtirâ
Ve kün nâsirî ve akhir cemîıl eâdiyâ
Ve yâ mehmecemâin kün hafîzî behlemecin
Bi sirri ve rûdiyehin ve âyetin ve hâhiyâ
Bi elfi ve lâmin sümme aynin ve sâdihâ
Tasdil eâdîl külle annî ilâhiyâ
Bi ha min aynin sümme sînin ve kâfihâ Ve esrârihâ kün lî hafîzan ve hâmiyâ
Bimâ fî kitâbillâhi min külli sûretin
Ve âyâtihi sümmel hurûfel avâliyâ
Bi tevrâti mûsâ vez zebûri ve mâ havâ
Ve ncîl îsâ vellez. Kâne tâliyâ
Bi arsike vel kürsiyyi ve bil levhi vel kalemi
Ve bil meleki vel emlâki accil deâiyâ
Ve huzlî lî besarî min adüvvi ve zâlimin
Ve min râmin keydî ente rabbî ve hasbiyâ
Ve min yebtegî kel insi vel cini daranâ
Fesallit aleyhi âcilâtid devâhiyâ
Ve kavlike hakkun deânî ecibtehü
Ve men kâne fî hasnî mined darri vâkiyâ
Fehâ ena yâ mevlâye ci'tüke dâıyâ
Felâ tecalil hırmâne minke cezâiyâ
Ve edhilyi fîhısni sirrike ve ahminî
Min sûi vel a'dâî kün lî kâfiyâ
Ve salli ve sellim külli vaktin ve sâatin
Alel Mustafâ vel âli ceman müvâfiyâ.


Yine bu Esma-i Berhetiyye Kasemi hakkında Üstaz el Kisni
(r.a.) den Esma-i Berhetiyye Kasemi söyle rivayet edilmistir.

Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2
Bersânin 2 Kazhîrin 2 Nemûselhın 2 Berheyûla 2 Beskeylehın
2 Kazmezin 2 Engalelîtın 2 Kabâratin 2 Gayâhâ 2 Keydehûlâ 2
Semhâhîrin 2 Semhâhirin 2 Semhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2
Besârisin 2 Tûnesin 2 Semhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki
kehkehîcin yagtesiyyin bilitsagsagvîlin emvîlin celedin
mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ
ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi
seyün ve hüves semîul basîr. Aksemtü aleyküm ve edûküm
meâsirel ervâhır rûhâniyyeti bil ismillezî tekelleme bihi melikül
ervâhı fetesâ katatün minhü ruûsül melâiketir rûhâniyeti vel
kerûbiyyine ves sâfîne sücceden tahte arsı rabbil âlemîne ve
hüve yâ nekîrin yâ nekîrin hûreynin hûreynin hûresin hûresin
bârûhın bârûhın ebrâhın ebrâhın ebdâhın ebdâhın ve bi hakki
esmehın semâhın elâlî külli berâhın ve bi hakki tastîsin
tastîsin bientaytayûnin bientaytayûnin bientaytayûhin
bientaytayûhinve bi hakki selselîsin selselîsin selesin selesin
bâkiran kerûkin âlin kuddûsün alâ kaviyyün azîz.


Bu Esma-i Berhetiyye Kasemlerinin hepsi gerçektir. Bu Kasem
lerin sırları, nurları, bereketleri ve menfeatları inkisaf (açılmıs)
etmistir. Talip olan kimse bu Kasemlerde muhayyer (Seçme) dir.
Hangi Kasemi kullanmak isterse o Kasemi kullanır ve seçmis
oldugu Kasemle tasarruf eder.

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 29.01.22, 23:11
Üye
 
Üyelik tarihi: 04.12.19
Bulunduğu yer: İzmir
Mesajlar: 49
Etiketlendiği Mesaj: 1 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

10 numara 5 yildiz herşey için tskler

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Berhetiyyede geçen esmalar (Esma-i Berhetiyye) Skoda Berhetiyye 27 02.07.24 19:43
Esma-i Berhetiyyenin Kasemleri HavasHoca Berhetiyye 8 18.01.24 16:48
Berhetiyye 27. Esma ile dilek uygulaması huzur06 Tecrübe Ettikleriniz 68 17.09.23 17:46
Keririn-Esma-i Berhetiyye Abdullah07 Sorularınız 20 04.02.20 13:27
Berhetiyye Azimetleri-Kasemleri HavasHoca Berhetiyye 11 27.12.19 20:52


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 16:11.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147