Özel Günler & Bayramlar

Beraat Gecesi Duâsı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Özel Günler & Bayramlar>Beraat Gecesi Duâsı
HavasHoca 04:30 21.05.16
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimiz bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: “Allâh’ım! Azâbından affına, gazâbından rızâna sığınırım, Senden yine Sana ilticâ ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini senâ ettiğin gibi yücesin.”

Beraat Duâsı

Bazı mânâ büyüklerinin de şöyle bir duâsı vardır:
“Allâh’ım! Şâyet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sâbit kıl. Şâyet ismimi şakîler defterine yazdıysan, oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sâbit bırakır, Levh-i Mahfûz O’nun katındadır.”

MEŞHÛR OLAN “BERAAT GECESİ DUÂSI” ŞUDUR:

“Ey İlâh’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzûruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikâyet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zâten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor.

Ey sıkıntılıların derdini açan Zât! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zâlimlerden oldum.

“Biz onun duâsını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte mü’minleri de böyle kurtarırız” (şeklinde Yûnus’a (aleyhisselâm) bahşettiğin müjdeye beni de nâil et).

Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allâh’ım! Ey Celâl ve İkrâm Sâhibi! Ey Lütuf ve İn’âm Sâhibi! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen ki, sığınanların desteği, emân dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!

Ey Allâh’ım! Eğer beni, nezdinde bulunan Ümmü’l-Kitâb’da, bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil. Beni Ümmü’l-Kitâb’da bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen, buyruğu hak olan Bir Zât olarak, gönderdiğin Peygamberinin lisânına indirdiğin kitâbında:

“Allâh dilediğini siler, dilediğini sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb ise, sâdece O’nun katındadır” buyurdun. İlâhî! Kıymetli Şa’bân ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecellî hürmetine Senden dileğimiz; bildiğimiz ve bilmediğimiz en iyi Senin bildiğin tüm belâları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki, en ulu ve en iyi olan ancak Sensin.

Allâhu Teâlâ, Nebiyy-i Ümmî olan Efendimiz (Hz.) Muhammed’e, Âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve sahâbesine, çokça salâtü selâm eylesin.” Âmîn.

Kaynaklar: (Zebîdî, İthâfü’s-Sâdeti’l-Müttakîn, 3/427, Ahmed Deyrebî, el-Mücerrebât, sh: 13.)SEYYİD ABDÜLKAADİR-İ GEYLÂNÎ (k.s.a.) HZ.LERİ’NE NİSBET EDİLEN BERAAT GECESİ DUÂSI

“Ey Allâh’ım! Sen şa’bânın yarısının gecesi, yarattıklarına tecellî buyururken, lütfunu ve Cehennem beratını bize de ihsân et!

Fazl-u kereminden bize bol rızıklar takdir et! Bizleri, verdiğin ni’metlerin, hiç olmazsa bir kısım haklarını yerine getirenlere ilhâk et!

Allâh’ım! Bu gece kimin vefâtına hükmettiysen, rahmetinle birlikte hükmet. Kimin uzun yaşamasını takdir buyurduysan, bunu ni’metinle beraber takdir et.

Bizi emellerimizin ulaşamayacağı derecelere ulaştır. Ey huzûrunda tüm ayakların kalakaldığı varlıkların en hayırlısı!

Ey acıyanların en merhametlisi (duâlarımızı kabul et)! Allâhu Teâlâ, mahlûkatın en hayırlısı Efendimiz (Hz.) Muhammed’e, Âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve sahâbesine, çokça salâtü selâm eylesin.” Âmîn.

Kaynaklar: (Seyyid Mâlikî, Mâ Zâ Fî Şa’bân, sh: 109-110, Muhammed Rahmi, Enîsü’l-Celîs, sh: 209, Nu’mân el-Âlûsî, Ğâliyetü’l-Mevâ’ız, 2/163.)İMÂM HABÎB HASEN HADDÂD (k.s.a.) HZ.LERİ’NE NİSBET EDİLEN BERAAT GECESİ DUÂSI

“Ey Allâh’ım! Bu gecede Sana yönelenler yöneldi, hevesliler Senin cömertliğin ve kereminin beklentisine girdi. Bu gece Senin nice rahmet esintilerin, hediyelerin, bahşişlerin, ikrâmların ve bağışların vardır ki; Sen bunları kullarından sevip seçtiklerine özellikle lutfeder, Senden, haklarında inâyet geçmemiş olanları da engelleyip mahrum edersin.

Ey Allâh’ım! En sevdiğin isimlerin ve en değerli peygamberin hürmetine, beni Senin inâyetine mazhâr olan kullarında kılmanı Senden niyâz ediyorum.

Ey Allâh’ım! Bu gece veya sonrasında dağıtacağın, her hidâyet edici bir nûr yahut neşredeceğin bir rahmet, döşeyeceğin bir rızık, kaldıracağın bir zarar, affedeceğin bir günah, def’edeceğin bir şiddet, geri çevireceğin bir fitne, ref’edeceğin bir belâ, lutfedeceğin bir ni’met, şerrine kâfî geleceğin herhangi bir düşman husûsunda, beni en bol ve üstün hazza, nasîbe, kısmete, hîbe ve bahşişe mazhâr olan kullarından eyle!

Ey Allâh’ım! Beni her türlü şerden koru. En üstün ahlâka muvaffak eyle. Bana, bedenimde âfiyet, rızıklarda bolluk ve bereket nasîb eyle! Beni, murdarlıktan, şirkten ve nifaktan selâmete erdir!

Ey Allâh’ım! Gerçekten de Senin, öyle lütuf ve esintilerin vardır ki, gaflet hastasına eserlerse, şifâ verirler.

Senin öyle merhamet rüzgârların vardır ki, nefsinin esiri bir kula yönelirlerse, onu âzâd ederler.

Şüphesiz Senin, öyle inâyetlerin dâimdir ki, dalâlet deryâsında boğulana tecellî edip, kurtarırlar.

Muhakkak Senin öyle saadetlerin mevcuttur ki, bir şakînin elinden tutarlarsa, saîde çevirirler.

Senin öyle keremli lütufların var ki, çâresiz günahkârlara genişlik verirler.

Senin öyle fazîlet ve ni’metlerin mevcut ki, bozuğa taalluk edip ıslah ederler. Senin öyle büyük rahmet nazarların sâbit ki, onlarla gafil bir kuluna nazar etsen, hemen gafletten îkaz ederler.

Öyleyse Ey Allâh’ım! Hemen bana gizli lütfundan, gaflet hastalığıma şifâ verecek bir hoş rüzgâr estir. Bol ilginden bana, şehvet bağlarımdan esâretimi çözeceğin hoş bir esinti gönder. İnâyet nazarınla bana bak ve beni sapıklık denizinden kurtar.

Dünyada ve âhirette tarafında bana öyle bir rahmet bahşet ki, sâyesinde bedbahtlığımı saâdet ve bahtiyarlığa çeviresin.

Duâmı kabul et, kabulünde acele et, hâcetlerimi yerine getir ve bana âfiyet ver. Geniş cömertlik ve iyiliğinden, Sana karşı samîmî ve tam bir dönüş ve yöneliş bana nasîb eyle!

Ey Cömert! Duâ için kapını çalmaya beni ehil eyle ki, kalbim, Senin nezdindekilere eklensin de, beni Senin kasıt ve murâdına ulaştırsın! Ey kastedilenlerin en hayırlısı! Ey tapılanların en iyisi! Yardımını talep husûsunda, Sana yalvarıp yakarıyorum.

Ey İlâh’ım! Seni bir sığınak ve kaçış yeri ediniyorum, dileklerimi, isteklerimi ve şikâyetlerimi Sana arz ediyorum. Zara ve ziyânımı Sana açıklıyorum. İşlerimi ve münâcâtımı Sana ısmarlıyor, tüm hâllerimde ancak Sana itimat ediyorum.

Ey Allâh’ım! Bu gece de, ben de, Senin yaratıklarından biriyiz. Ne bunda ne de sonrasında beni kötü ve istenmedik şeylere giriftar kılma, bu gecede bana herhangi bir günah ve zelle takdir buyurma ve bu gece üzerimde bir günah bile bırakma. Bana ancak en güzel şeyleri nasîb eyle.

Haramlarına karşı cesâreti, günahlarına doğru meyli, muhâlefetine doğru yönelmeyi, tâatını terk etmeyi, yüce hakkını hafife almayı ve rızkında şüpheye kapılmayı bana hoş gösterme!

Ey benim Allâh’ım! Yüce tecellîlerinden bir nazar, engin rahmetlerinden bir merhamet, pek hoş atıyyelerinden bir hediyye isterim Senden! Yarattıklarının şerrine karşı bana kâfî gel, İslâm dînimi muhâfaza eyle, hiç uyumayan kudret gözünle bize nazar eyle.

Bize dünyada da iyileri, âhirette de güzelleri nasîb eyle ve bizi o ateşin azâbından koru.

Ey İlâh’ım! En önemli işleri kendisinde seçip sağlamlaştırdığın kıymetli şa’bân ayının yarısının gecesindeki en büyük tecellî hürmetine, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm belâları bizden kaldır. Senin daha iyi bildiğin tüm günahlarımızı bizim için bağışla!

Ey Allâh’ım! Bilmekte olduklarının en hayırlılarını Senden istiyorum. Kötü bildiklerinden Sana Sığınıyorum. Her bildiğinden ötürü Senden mağfiret talep ediyorum. Şüphesiz ki, tüm gizlileri hakkıyla bilen, Sensin, ancak Sen!

Ey Allâh’ım! Senin bildiğin, benim bilemediğim tüm hayırlara nâiliyet diliyorum. Bildiğim bilmediğim her günahım için istiğfar ediyorum (Sen’den bağışlanma diliyorum, beni affet-bağışla).

Ey Allâh’ım! Bütün ilimler, Senin katındadır, bizden ise gizlidir, kendimizin hayrına ne isteyeceğimizi bile bilemiyoruz (hakkımızda her şeyin en hayırlısını lutfeyle). İşlerimizi Sana arz ettik, ihtiyaçlarımız ve fakirliğimizin giderilmesi için Sana ümit bağladık.

Öyleyse Ey Allâh’ım! Bizi irşâd eyle, nezdinde en sevilen ve beğenilen amellere bizi muvaffak kıl ve çokça sebât nasîb eyle.

Şüphesiz ki, dilediğine karar veren ve istediğini yapabilen ancak Sensin ve Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.

O çok yüce ve pek büyük Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir imkân ve kuvvet olamaz.

O müşriklerin söylentilerinden İzzet Sâhibi Rabbine tenzih olsun. Gönderilenlere (tüm hak peygamber ve resûllere) selâm olsun.

Âlemlerin Rabbine hamd’olsun.

Allâh’tan Efendimiz Hz. Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına, salâtü selâm olsun.” Âmîn.

Kaynak: (Seyyid Mâlikî, Mâ Zâ Fî Şa’bân, sh: 112-115.)
Ali el-Kaarî Hz.lerinin beyânına göre, bu gece okunması müstehab olan sûrelerin en önemlisi “Duhân Sûresi”dir.
BERAAT GECESİ’NDE PEYGAMBER EFENDİMİZE (S.A.A.)
SALÂTÜ SELÂM OKUMAK


Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimizin şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

“Beni hak peygamber olarak gönderen Zât’a yemin olsun ki, bu gece bana salavat okuyana, tüm nebîlerin, rasûllerin, meleklerin ve insanların sevâbı ihsân edilir.”

Kaynaklar: (Mişkâtü’l-Envâr, el-Hobevî, Dürretü’n-Nâsıhîn, sh: 250.)
Bazı meşâyıhtan nakledildiğine göre; “Beraat Gecesi şu salavâtı yüz kere okuyan kişi, Hz. Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimizi rüyâsında görme şerefine nâil olur, biizniAllâh.”

Kaynaklar: (Mültekadât, Enîsü’l-Celîs Hâmişî, sh:204.)


“Allâhümme salli alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fil-ervâh, ve salli alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fil-ecsâd, ve salli alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fil-kubûr (ve alâ âlihî ve sellim).”


“Ey Allâh’ım! Ruhlar içinde, Efendimiz Hz. Muhammed’in rûh-u şerîfine salât eyle! Ey Allâh’ım! Bedenler içerisinde, Efendimiz Hz. Muhammed’in beden-i şerîfine salât eyle! Ey Allâh’ım! Kabirler içerisinde Efendimiz Hz. Muhammed’in kabr-i şerîfine salât eyle!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İmâm-ı Becûrî:

"Her kim ömründe bir kere dahi bu salâtı okur da sonra cehenneme girerse Allâhu Teâlâ'nın huzurunda beni yakalasın" demiştir.

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedinillezîy mâ vülide mislühû fil-vücûdi velem yûced mislühû gattu.”

"Ey Allah’ım! Varlık âleminde misli doğmamış olan ve aslâ bir benzeri bulunmayan Efendimiz (Hz.) Muhammed'e ve Efendimiz (Hz.) Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine salât eyle."

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhammed b. Abdillâh eş-Şerîf’in nakline göre:

“Bir kişi (bu aşağıda gelen) salâtı ömründe bir defa dahi üç kere okursa, Allâhu Teâlâ onu da, ana-babasını da ve bütün ecdâdını da bağışlar. Ve kendisine seksen senelik amel sevâbı yazar.”

“Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyâtihî ve ehl-i beytihî ve ashârihî ve ensârihî ve eşyâ’ıhî ve muhibbîyhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecma’ıyn, Yâ Erhamer-Râhımîyn, Yâ Rabbel-âlemîyn.”

“Ey Allâh’ım! Ey acıyanların en merhametlisi! Ey âlemlerin Rabbi! Efendimiz Hz. Muhammed’e, O’nun âl’ine, ashâbına, evlâdına, ezvâcına, zürriyyâtına (zürriyyetlerine), Ehl-i Beyt’ine, eshârına (akrabâsına), ensârına (yardımcılarına), eşyâ’ına (taraftarlarına), sevenlerine, tüm ümmetine ve onlarla birlikte bize, hepimize salâtü selâm eyle.”

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İmâm-ı Kustantinî’nin rivayetine göre:

“Bu (aşağıda gelen) salâtın bir keresi bile cehennemden kurtarır, biizniAllah.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-kâmili ve alâ âlihî salâten lâ nihâyete lehâ, kemâ lâ nihâyete likemâlike ve addi kemâlihî.”

“Ey Allâh’ım! Kâmil bir peygamber olan Efendimiz Hz. Muhammed’e, O’nun Ehl-i Beyt’ine öyle bir salât et ki, Senin kemâlâtının nihâyeti ve O’nun kemâlini saymanın sonu olmadığı gibi, o salâtın da sonu olmasın.”

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûliken-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîymen bi kadri azameti zâtike ve fîy külli vaktin vahîyn.”


“Ey Allâh’ım! Kulun, peygamberin, ve Resûlün olan O Nebiyy-i Ümmî Efendimiz Hz. Muhammed’e ve âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ashâbına, her an ve her zaman Senin Zâtının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salât ve selâm eyle.”

Bu salâtın bir tanesi yüzmilyon salâta denktir. Her kim bir Müslüman kardeşiyle musâfaha ederken (tokalaşırken) bu salâtı on kere okursa, Allâhu Teâlâ ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar.

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedinil-fâtihı limâ uğlika vel-hâtimi limâ sebeka ven-nâsıril hakkı bil-hakkı vel-hâdî ilâ sırâtıkel-müstekıym, sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî ve ashâbihî hakka kadrihî ve mikdârihil-azıym.”

Mânâsı: “Allâh’ım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakîkatle destek olan, mahlukatı Senin doğru yoluna ileten Efendimiz Hz. Muhammed’e O’nun âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve ashâbına O’nun yüce kadr ü kıymetince salât eyle, selâm eyle ve O’nu mübârek kıl.”

Fazileti ve sırları: Altıyüzbin salavat-ı şerife gücünde olduğu ve Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri’nden rivâyet edildiği nakledilegelmiştir.

Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri, mânâ âleminde yakaza hâlinde bu salavâtın fazîletini Hazreti Resûlullâh’a (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) sorar. Cevâben:

“Bir kimse Salavât-ı Fâtihi bir defa okursa, zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinnin ve meleklerin getirdiği salavâta denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

Kaynak: (Cevâhiru’l-Meânî.)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
HavasHoca 21:46 21.05.16
Bu mübarek gecede bu ekteki duadan da istifade ediniz arkadaşlar.Attached: Leyle-i Berat Duası.pdf (111.0 KB (Kilobyte)) 

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 00:38 22.05.16
Allah razı olsun abi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aboard111 21:27 17.04.17
Emeğinize yüreğinize sağlık hocamm
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 13:14 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 07:14 30.04.18
Cennet 09:15 30.04.18
Rabbim dualarımızı kabul etsin
Allah razı olsun hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FakirFakir 07:38 19.04.19
Allah razi olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ömür 08:10 19.04.19
HavasHoca Nickli Üyeden Alıntı:
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimiz bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: “Allâh’ım! Azâbından affına, gazâbından rızâna sığınırım, Senden yine Sana ilticâ ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini senâ ettiğin gibi yücesin.”

Beraat Duâsı

Bazı mânâ büyüklerinin de şöyle bir duâsı vardır:
“Allâh’ım! Şâyet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sâbit kıl. Şâyet ismimi şakîler defterine yazdıysan, oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sâbit bırakır, Levh-i Mahfûz O’nun katındadır.”

MEŞHÛR OLAN “BERAAT GECESİ DUÂSI” ŞUDUR:

“Ey İlâh’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzûruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikâyet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zâten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor.

Ey sıkıntılıların derdini açan Zât! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zâlimlerden oldum.

“Biz onun duâsını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte mü’minleri de böyle kurtarırız” (şeklinde Yûnus’a (aleyhisselâm) bahşettiğin müjdeye beni de nâil et).

Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allâh’ım! Ey Celâl ve İkrâm Sâhibi! Ey Lütuf ve İn’âm Sâhibi! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen ki, sığınanların desteği, emân dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!

Ey Allâh’ım! Eğer beni, nezdinde bulunan Ümmü’l-Kitâb’da, bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil. Beni Ümmü’l-Kitâb’da bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen, buyruğu hak olan Bir Zât olarak, gönderdiğin Peygamberinin lisânına indirdiğin kitâbında:

“Allâh dilediğini siler, dilediğini sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb ise, sâdece O’nun katındadır” buyurdun. İlâhî! Kıymetli Şa’bân ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecellî hürmetine Senden dileğimiz; bildiğimiz ve bilmediğimiz en iyi Senin bildiğin tüm belâları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki, en ulu ve en iyi olan ancak Sensin.

Allâhu Teâlâ, Nebiyy-i Ümmî olan Efendimiz (Hz.) Muhammed’e, Âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve sahâbesine, çokça salâtü selâm eylesin.” Âmîn.

Kaynaklar: (Zebîdî, İthâfü’s-Sâdeti’l-Müttakîn, 3/427, Ahmed Deyrebî, el-Mücerrebât, sh: 13.)SEYYİD ABDÜLKAADİR-İ GEYLÂNÎ (k.s.a.) HZ.LERİ’NE NİSBET EDİLEN BERAAT GECESİ DUÂSI

“Ey Allâh’ım! Sen şa’bânın yarısının gecesi, yarattıklarına tecellî buyururken, lütfunu ve Cehennem beratını bize de ihsân et!

Fazl-u kereminden bize bol rızıklar takdir et! Bizleri, verdiğin ni’metlerin, hiç olmazsa bir kısım haklarını yerine getirenlere ilhâk et!

Allâh’ım! Bu gece kimin vefâtına hükmettiysen, rahmetinle birlikte hükmet. Kimin uzun yaşamasını takdir buyurduysan, bunu ni’metinle beraber takdir et.

Bizi emellerimizin ulaşamayacağı derecelere ulaştır. Ey huzûrunda tüm ayakların kalakaldığı varlıkların en hayırlısı!

Ey acıyanların en merhametlisi (duâlarımızı kabul et)! Allâhu Teâlâ, mahlûkatın en hayırlısı Efendimiz (Hz.) Muhammed’e, Âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve sahâbesine, çokça salâtü selâm eylesin.” Âmîn.

Kaynaklar: (Seyyid Mâlikî, Mâ Zâ Fî Şa’bân, sh: 109-110, Muhammed Rahmi, Enîsü’l-Celîs, sh: 209, Nu’mân el-Âlûsî, Ğâliyetü’l-Mevâ’ız, 2/163.)İMÂM HABÎB HASEN HADDÂD (k.s.a.) HZ.LERİ’NE NİSBET EDİLEN BERAAT GECESİ DUÂSI

“Ey Allâh’ım! Bu gecede Sana yönelenler yöneldi, hevesliler Senin cömertliğin ve kereminin beklentisine girdi. Bu gece Senin nice rahmet esintilerin, hediyelerin, bahşişlerin, ikrâmların ve bağışların vardır ki; Sen bunları kullarından sevip seçtiklerine özellikle lutfeder, Senden, haklarında inâyet geçmemiş olanları da engelleyip mahrum edersin.

Ey Allâh’ım! En sevdiğin isimlerin ve en değerli peygamberin hürmetine, beni Senin inâyetine mazhâr olan kullarında kılmanı Senden niyâz ediyorum.

Ey Allâh’ım! Bu gece veya sonrasında dağıtacağın, her hidâyet edici bir nûr yahut neşredeceğin bir rahmet, döşeyeceğin bir rızık, kaldıracağın bir zarar, affedeceğin bir günah, def’edeceğin bir şiddet, geri çevireceğin bir fitne, ref’edeceğin bir belâ, lutfedeceğin bir ni’met, şerrine kâfî geleceğin herhangi bir düşman husûsunda, beni en bol ve üstün hazza, nasîbe, kısmete, hîbe ve bahşişe mazhâr olan kullarından eyle!

Ey Allâh’ım! Beni her türlü şerden koru. En üstün ahlâka muvaffak eyle. Bana, bedenimde âfiyet, rızıklarda bolluk ve bereket nasîb eyle! Beni, murdarlıktan, şirkten ve nifaktan selâmete erdir!

Ey Allâh’ım! Gerçekten de Senin, öyle lütuf ve esintilerin vardır ki, gaflet hastasına eserlerse, şifâ verirler.

Senin öyle merhamet rüzgârların vardır ki, nefsinin esiri bir kula yönelirlerse, onu âzâd ederler.

Şüphesiz Senin, öyle inâyetlerin dâimdir ki, dalâlet deryâsında boğulana tecellî edip, kurtarırlar.

Muhakkak Senin öyle saadetlerin mevcuttur ki, bir şakînin elinden tutarlarsa, saîde çevirirler.

Senin öyle keremli lütufların var ki, çâresiz günahkârlara genişlik verirler.

Senin öyle fazîlet ve ni’metlerin mevcut ki, bozuğa taalluk edip ıslah ederler. Senin öyle büyük rahmet nazarların sâbit ki, onlarla gafil bir kuluna nazar etsen, hemen gafletten îkaz ederler.

Öyleyse Ey Allâh’ım! Hemen bana gizli lütfundan, gaflet hastalığıma şifâ verecek bir hoş rüzgâr estir. Bol ilginden bana, şehvet bağlarımdan esâretimi çözeceğin hoş bir esinti gönder. İnâyet nazarınla bana bak ve beni sapıklık denizinden kurtar.

Dünyada ve âhirette tarafında bana öyle bir rahmet bahşet ki, sâyesinde bedbahtlığımı saâdet ve bahtiyarlığa çeviresin.

Duâmı kabul et, kabulünde acele et, hâcetlerimi yerine getir ve bana âfiyet ver. Geniş cömertlik ve iyiliğinden, Sana karşı samîmî ve tam bir dönüş ve yöneliş bana nasîb eyle!

Ey Cömert! Duâ için kapını çalmaya beni ehil eyle ki, kalbim, Senin nezdindekilere eklensin de, beni Senin kasıt ve murâdına ulaştırsın! Ey kastedilenlerin en hayırlısı! Ey tapılanların en iyisi! Yardımını talep husûsunda, Sana yalvarıp yakarıyorum.

Ey İlâh’ım! Seni bir sığınak ve kaçış yeri ediniyorum, dileklerimi, isteklerimi ve şikâyetlerimi Sana arz ediyorum. Zara ve ziyânımı Sana açıklıyorum. İşlerimi ve münâcâtımı Sana ısmarlıyor, tüm hâllerimde ancak Sana itimat ediyorum.

Ey Allâh’ım! Bu gece de, ben de, Senin yaratıklarından biriyiz. Ne bunda ne de sonrasında beni kötü ve istenmedik şeylere giriftar kılma, bu gecede bana herhangi bir günah ve zelle takdir buyurma ve bu gece üzerimde bir günah bile bırakma. Bana ancak en güzel şeyleri nasîb eyle.

Haramlarına karşı cesâreti, günahlarına doğru meyli, muhâlefetine doğru yönelmeyi, tâatını terk etmeyi, yüce hakkını hafife almayı ve rızkında şüpheye kapılmayı bana hoş gösterme!

Ey benim Allâh’ım! Yüce tecellîlerinden bir nazar, engin rahmetlerinden bir merhamet, pek hoş atıyyelerinden bir hediyye isterim Senden! Yarattıklarının şerrine karşı bana kâfî gel, İslâm dînimi muhâfaza eyle, hiç uyumayan kudret gözünle bize nazar eyle.

Bize dünyada da iyileri, âhirette de güzelleri nasîb eyle ve bizi o ateşin azâbından koru.

Ey İlâh’ım! En önemli işleri kendisinde seçip sağlamlaştırdığın kıymetli şa’bân ayının yarısının gecesindeki en büyük tecellî hürmetine, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm belâları bizden kaldır. Senin daha iyi bildiğin tüm günahlarımızı bizim için bağışla!

Ey Allâh’ım! Bilmekte olduklarının en hayırlılarını Senden istiyorum. Kötü bildiklerinden Sana Sığınıyorum. Her bildiğinden ötürü Senden mağfiret talep ediyorum. Şüphesiz ki, tüm gizlileri hakkıyla bilen, Sensin, ancak Sen!

Ey Allâh’ım! Senin bildiğin, benim bilemediğim tüm hayırlara nâiliyet diliyorum. Bildiğim bilmediğim her günahım için istiğfar ediyorum (Sen’den bağışlanma diliyorum, beni affet-bağışla).

Ey Allâh’ım! Bütün ilimler, Senin katındadır, bizden ise gizlidir, kendimizin hayrına ne isteyeceğimizi bile bilemiyoruz (hakkımızda her şeyin en hayırlısını lutfeyle). İşlerimizi Sana arz ettik, ihtiyaçlarımız ve fakirliğimizin giderilmesi için Sana ümit bağladık.

Öyleyse Ey Allâh’ım! Bizi irşâd eyle, nezdinde en sevilen ve beğenilen amellere bizi muvaffak kıl ve çokça sebât nasîb eyle.

Şüphesiz ki, dilediğine karar veren ve istediğini yapabilen ancak Sensin ve Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.

O çok yüce ve pek büyük Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir imkân ve kuvvet olamaz.

O müşriklerin söylentilerinden İzzet Sâhibi Rabbine tenzih olsun. Gönderilenlere (tüm hak peygamber ve resûllere) selâm olsun.

Âlemlerin Rabbine hamd’olsun.

Allâh’tan Efendimiz Hz. Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına, salâtü selâm olsun.” Âmîn.

Kaynak: (Seyyid Mâlikî, Mâ Zâ Fî Şa’bân, sh: 112-115.)
Ali el-Kaarî Hz.lerinin beyânına göre, bu gece okunması müstehab olan sûrelerin en önemlisi “Duhân Sûresi”dir.
BERAAT GECESİ’NDE PEYGAMBER EFENDİMİZE (S.A.A.)
SALÂTÜ SELÂM OKUMAK


Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimizin şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

“Beni hak peygamber olarak gönderen Zât’a yemin olsun ki, bu gece bana salavat okuyana, tüm nebîlerin, rasûllerin, meleklerin ve insanların sevâbı ihsân edilir.”

Kaynaklar: (Mişkâtü’l-Envâr, el-Hobevî, Dürretü’n-Nâsıhîn, sh: 250.)
Bazı meşâyıhtan nakledildiğine göre; “Beraat Gecesi şu salavâtı yüz kere okuyan kişi, Hz. Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimizi rüyâsında görme şerefine nâil olur, biizniAllâh.”

Kaynaklar: (Mültekadât, Enîsü’l-Celîs Hâmişî, sh:204.)


“Allâhümme salli alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fil-ervâh, ve salli alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fil-ecsâd, ve salli alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fil-kubûr (ve alâ âlihî ve sellim).”


“Ey Allâh’ım! Ruhlar içinde, Efendimiz Hz. Muhammed’in rûh-u şerîfine salât eyle! Ey Allâh’ım! Bedenler içerisinde, Efendimiz Hz. Muhammed’in beden-i şerîfine salât eyle! Ey Allâh’ım! Kabirler içerisinde Efendimiz Hz. Muhammed’in kabr-i şerîfine salât eyle!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İmâm-ı Becûrî:

"Her kim ömründe bir kere dahi bu salâtı okur da sonra cehenneme girerse Allâhu Teâlâ'nın huzurunda beni yakalasın" demiştir.

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedinillezîy mâ vülide mislühû fil-vücûdi velem yûced mislühû gattu.”

"Ey Allah’ım! Varlık âleminde misli doğmamış olan ve aslâ bir benzeri bulunmayan Efendimiz (Hz.) Muhammed'e ve Efendimiz (Hz.) Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine salât eyle."

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhammed b. Abdillâh eş-Şerîf’in nakline göre:

“Bir kişi (bu aşağıda gelen) salâtı ömründe bir defa dahi üç kere okursa, Allâhu Teâlâ onu da, ana-babasını da ve bütün ecdâdını da bağışlar. Ve kendisine seksen senelik amel sevâbı yazar.”

“Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyâtihî ve ehl-i beytihî ve ashârihî ve ensârihî ve eşyâ’ıhî ve muhibbîyhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecma’ıyn, Yâ Erhamer-Râhımîyn, Yâ Rabbel-âlemîyn.”

“Ey Allâh’ım! Ey acıyanların en merhametlisi! Ey âlemlerin Rabbi! Efendimiz Hz. Muhammed’e, O’nun âl’ine, ashâbına, evlâdına, ezvâcına, zürriyyâtına (zürriyyetlerine), Ehl-i Beyt’ine, eshârına (akrabâsına), ensârına (yardımcılarına), eşyâ’ına (taraftarlarına), sevenlerine, tüm ümmetine ve onlarla birlikte bize, hepimize salâtü selâm eyle.”

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İmâm-ı Kustantinî’nin rivayetine göre:

“Bu (aşağıda gelen) salâtın bir keresi bile cehennemden kurtarır, biizniAllah.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-kâmili ve alâ âlihî salâten lâ nihâyete lehâ, kemâ lâ nihâyete likemâlike ve addi kemâlihî.”

“Ey Allâh’ım! Kâmil bir peygamber olan Efendimiz Hz. Muhammed’e, O’nun Ehl-i Beyt’ine öyle bir salât et ki, Senin kemâlâtının nihâyeti ve O’nun kemâlini saymanın sonu olmadığı gibi, o salâtın da sonu olmasın.”

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûliken-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîymen bi kadri azameti zâtike ve fîy külli vaktin vahîyn.”


“Ey Allâh’ım! Kulun, peygamberin, ve Resûlün olan O Nebiyy-i Ümmî Efendimiz Hz. Muhammed’e ve âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ashâbına, her an ve her zaman Senin Zâtının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salât ve selâm eyle.”

Bu salâtın bir tanesi yüzmilyon salâta denktir. Her kim bir Müslüman kardeşiyle musâfaha ederken (tokalaşırken) bu salâtı on kere okursa, Allâhu Teâlâ ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar.

Kaynaklar: (Abdüsselâm el-Umrânî, el-Hâlidî, Ahmed b. Acîbe, el-Cevâhiru’l-Acîbe, el-Levâkihu’l-Kudsiyye Fî Şerhi’l-Vazîfeti’z-Zerrûkiyye, sh: 101-106, Muhammed b. Acîbe, el-Kenzü’s-Semîn Fî Keşfi Esrâri’d-dîn, sh: 109-113.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedinil-fâtihı limâ uğlika vel-hâtimi limâ sebeka ven-nâsıril hakkı bil-hakkı vel-hâdî ilâ sırâtıkel-müstekıym, sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî ve ashâbihî hakka kadrihî ve mikdârihil-azıym.”

Mânâsı: “Allâh’ım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakîkatle destek olan, mahlukatı Senin doğru yoluna ileten Efendimiz Hz. Muhammed’e O’nun âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve ashâbına O’nun yüce kadr ü kıymetince salât eyle, selâm eyle ve O’nu mübârek kıl.”

Fazileti ve sırları: Altıyüzbin salavat-ı şerife gücünde olduğu ve Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri’nden rivâyet edildiği nakledilegelmiştir.

Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri, mânâ âleminde yakaza hâlinde bu salavâtın fazîletini Hazreti Resûlullâh’a (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) sorar. Cevâben:

“Bir kimse Salavât-ı Fâtihi bir defa okursa, zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinnin ve meleklerin getirdiği salavâta denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

Kaynak: (Cevâhiru’l-Meânî.)
Rabbim beratımıza kabul etsin inşallah.. Hocam dualarda birlikte olalım inşallah..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 08:12 19.04.19
1 2