Salavat-ı Şerifeler

Salavat-ı Yakutiyye - Resulü Ekrem ile Görüşmeyi Arzu Edenler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Salavat-ı Şerifeler>Salavat-ı Yakutiyye - Resulü Ekrem ile Görüşmeyi Arzu Edenler
HeartLess 10:45 02.02.17
Peygamber Efendimiz ile görüşmeyi arzu edenler(Salavat-ı Yakutiyye)
RESULÜ EKREM İLE GÖRÜŞMEYİ ARZU EDENLER
Salavat-ı Yakutiyye - Resulü Ekrem ile Görüşmeyi Arzu Edenler
Bismillahirrahmanirrahiym* İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima* Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh* Venfilakı envariker rahmaniyyeh* Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh*Ve halifete esrarikez zatiyyeh* Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh*Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh* Fe bike minke* Sara hıcaben anke *Ve sirran min esrari ğaybike* Hucibte bihi an kesirin min halkıke* Fe hüvel kenzül mutalsem* Vel bahruz zahirul mütamtam* Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk* Ve bi kerametihi aleyk* En ta’müra kavalibena bi ef’alih* Ve esmaana bi akvalih* Ve kulubena bi envarih* Ve ervahana bi esrarih* Ve eşbahana bi ahvalih* Ve serairana bi müameletih* Ve bevatınena bi müşahedetih* Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih* Ve havatime a’malina fi merdatih* Hatta neşhadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh* Ve tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh* Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel etkıya* Ve temnehani minhüma minhatel asfiya* Li ennehüs havasokulu.com mesun* Vel cevherul ferdül meknun* Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik* Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma’lumatik* Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik* Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah* Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah* Vec’alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih* Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida* Ve sayyarte kulubehüm mesabiyhal hüda* Elmüttaherine min rıkkıl ağyar* Ve şevaibil ekdar* Men bedet min kulubihim dürarul meani* Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy* Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar* Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar* Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar* Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil asar* Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy’ıl mü’minine vel mü’minat* Vel müslimine vel müslimat* Elmütiy’ıyne minhüm ve ehlil evzar*

Sırları:

Bu Salavat-ı Yakutiyye, İmam Şazeli Hazretlerine aittir.Bu salavatı okur, Resulü Ekrem ile vicahen görüşürlerdi.
Birgün şehadet parmağı ile kalbine işaret ederek:”Bu salavat-ı şerife nice sırları ihtiva etmektedir.” deyip veliler meclisine açıkladı.Onlardan kabul gördüler.Zamanın kutbu olan Şazeli Hazretleri şöyle buyurdular:
“Kim sabah ve akşamları bu Salavat-ı Yakutiyye’yi üçer defa okursa,Resulü Ekrem’i ayanen ve rüyada çokça görür.Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir mekana çekilerek bu salavatı yedişer defa okuyan,Resulü Ekrem’i görür ve ondan nice sırları ve ilimleri öğrenir.”(S.Dareyn,sh.340)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 12:29 25.02.17
Emeğine sağlık,Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] adminim..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 12:38 25.02.17
Amin cümlemizden @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 13:50 25.02.17
Çok meşhur ve çok faziletli bir salavattır.Allah istifade edebilmeyi nasib etsin.
Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] adminim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 10:41 28.02.17
Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...].

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 22:16 26.05.17
Yakûtiyye Salevâtını Okumak


“Yakûtıyye Salevâtı”nı okumaktır. Bu salevât Şeyh Muhammed el-Fâsî Hazretleri’ne aittir.

Kim bu salevâta sabah ve akşam üçer kere okumaya devam ederse; o kişinin Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda, uyanık, hissî ve manevî olarak görmesi çok olur. (Saadetü’d-Dareyn, s. 533)

Şeyh Muhammed el-Fâsî Hazretleri, buyurdu ki:

Bazı ihvan ile halvete girdik. Ve hiç usanmadan ve ara vermeden yedi gün boyunca hep bu salevâtı okuduk. Halvetten çıkmadan, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle yakaza (uyur bir halde) müşerref olduk. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle bir araya geldik ve kendisinden birçok ilimler aldık. (Saadetü’d-Dareyn, s. 377)

Okunuşu:

“İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alen-nebiyyi ya eyyehüllezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslime

Allâhümme salli ve sellim ‘alâ men cealtehû sebeben l-inşikâkı esrârike’l-ceberuyyeti

Ve i-nfilakı envârike’r-Rahmâniyyeti,

Fe-sâra nâiben ‘anil-hazretir-Rabbâniyeti ve halîfete esrarike’z-zâtiyyeti fe-hüve yâkûtetü ahâdiyyeti zâtike’s-Samediyyeti,

ve aynü mazhari sıfâtike’l-ezeliyyeti fe-bike minke sâra hicâben anke

ve sırran min esrâri gaybike hucibet bihî an kesirin min halkıke fehüve kenzul-mutalsem ve’l-bahruz-Zâhıru’l-mutamtam

Fe-nes’elüke’llâhümme bi-câhihî ledeyke ve bi-kerâmetihî aleyke en tuammira kavâlibinâ bi ef’âlihî ve esmâina bi ekvâlihî ve kulûbinâ bi envârihî ve ervâhınâ bi esrarihî ve eşbâhanâ bi ahvâlihî ve serâirinâ bi muâmeletihî ve bevâtınenâ bi müşâhedetihî ve ebsaranâ bi envâri muhayyen cemâlihî ve hevâtimi a’mâlinâ fi merdâtihî hattâ neşhedeke bihî vehüve bike fekûne nâiben ‘anil-hazrateyni bil-hazrateyn, ve edülle bihimâ aleyhimâ

Ve nes’elüke’llâhümme en tusallî ve tüselliye aleyhi salâten ve teslîmen yelkıyâni bi cenâbihî ve azîme kadrihi ve tecmeanî bi-himâ ‘aleyhi ve tukarribenî bihâlisı vüddihimâ ledeyhi ve tenfehanî bisebebi himâ nefhate’l-etkıyâi ve temnehanî minhümâ minhate’l-asfıyâi li-ennehû’s-sırra’l-masûn ve’l-cevhera’l-ferdilmeknun. Fe-hüve’l-yâkûtetü’l-müntaviyyetü ‘aleyhâ esdafün meknûnâtike ve’l-gaybubete’l-müntehabü minhâ esnafü ma’lûmatike

Fekane gayben min gaybike ve bedelen min sırrı rububiyetike hatta sâra bi-zâlike mazharan nestedillü bihî aleyke ve keyfe lâ yekünü kezâlike ve kad ahbertenâ bizâlike fi muhkemi’l-kitabike bi kavlike: “innellezine yübâyi’ûne innemâ yübâyi’ûnellâh…” fekad zâle annâ bizâlike’r-Raybü ve hasele’l-intibâhü

Ve’c’alillâhümme delâletenâ aleyke bihî ve muameletenâ me’ake min envâri mütâbe’atihî

Ve’rdıllâhümme ‘alâ men ce’altehüm mehallen lil-iktidâri ve sayyerte kulûbehüm mesâbîha’l-hüdâ, el-mütahhirîn min rikki’l-ağyâr ve şevâibe’l-ekdâri

Men bedet min kulûbihim düreru’l-me’ânî fe-cualet kalâidet-tahkîki li-ehli’l-mebânî ve’htertehüm fi sâbikı’l-iktidâri ennehüm min ashâbi nebiyyike’l-muhtari

Ve Radîtehüm li’ntisâri dînike fehümüs-sâdetü’l-ahyâri

Ve dâifellâhümme mezide ridvanike aleyhim mea’l-âli ve’l-aşîreti ve’l-müktefîne li-âsâri

Veğfirillâhümme zünûbenâ ve vâlidînâ ve meşâyihinâ ve ihvaninâ fillâhi ve cemî’i’l-mü’minîne ve’l-mü’minât ve’l-Müslimîne ve’l-Müslimât el-Mutî’îne minhüm ve ehli’l-evzâri…” (Saadetü’d-Dareyn, s. 375-376)Manası:

Şüphesiz Allah ve melekleri, O Nebî’ye salât ediyorlar. Ey inananlar! Siz de ona salât edin ve çokça selam verin.

Ey Allah’ım! O zâta salât-ü selâm et ki O’nu, Ceberûtî sırlarının inşikâkına ve Rahmânın nûrla*rının infilâkına sebep kıldın da böylece O, Rab*bânî Hazret’in nâibi ve Zâtî sırlarının halîfesi oldu.

Artık O, Senin Samedî Zâtı’nın birliğinin yâ*kutu ve ezelî sıfatlarının mazharının aynısı oldu. Bu yüzden O, Seninledir ve Sendendir.

Senin (nûranî) hicâbın ve ğayb sırlarından bir sırrındır. Onu (kullarına gösterme)n sebebiyle mahlukâtının birçoğundan gizlendin.

O tılsımlı bir hazîne, engin ve coşkun bir deryâdır.

Ey Allah’ım! Senin yanındaki mertebesi ve Senin katındaki değeri hürmetine Senden şunu isteriz:

Bizim cisimlerimizi O’nun işleriyle, kulaklarımızı O’nun sözleriyle, kalplerimizi O’nun nurlarıyla, rûhlarımızı O’nun sırlarıyla, cesetlerimizi O’nun halleriyle, sırlarımızı O’nun muamelesiyle, içlerimizi O’nun müşâhedesiyle, gözlerimizi O’nun cemâlinin selâmının hayat veren nûrlarıyla, son amellerimizi de O’nun râzı olduğu şe*kilde ma’mur kılasın da Seni O’nunla O’nu da Seninle görelim.

Böylece ben iki Hazret’in birinin yaratması diğerinin de şefaatıyla o yüce iki makamın vekîli olayım da (taliplere) Onlarla Onları buldurayım.

Ey Allah’ım! Senden O’na öyle bir salât-ü selam etmeni dileriz ki:

O’nun makâmına ve yüce kadrine yakış*sınlar.

Beni onlar sebebiyle O’nunla buluşturasın. Halis muhabbetleriyle huzuruna yakinlaş-tırasın.

Onlar sebebiyle bana, takva sahiplerinin rüzgârını estiresin.

Ve onlardan bana, seçkinlerin hediyesini bağışlayasın!

Çünkü O Resûlullâh (s.a.v.), korunmuş bir sırdır, gizli ve tek bir cevherdir.

O Resûlullâh (s.a.v.), Senin gizli sedeflerinin, üze*rine dolanan bir yakuttur, türlü türlü ma’lûma*tının, kendisinden seçildiği safi bir madendir.

Artık O, senin ğaybından bir ğayb, Rubûbiyyet sırlarından bir sırra mazhar olmuştur ki O’nunla Seni buluyoruz.

Nasıl böyle olmaz ki, sen muhkem kitabında:

“Şüphesiz seninle bî’atlaşanlar, ancak Al*lah’a bî’at etmiş olurlar” kavlinle bunu bize bildirdin.

Bu sebeple bizden şüpheler zaîl oldu ve uyanış hâsıl oldu.

Ey Allah’ımız! O’nunla Seni bulmamızı ve O’na karşı tavrımızı, O’na uymanın nurlarından nasîb eyle!

Ey Allah’ımız! O sahabeden razı ol ki:

Sen onları uyulmaya ehil kıldın.

Kalplerini hidayet yıldızları yaptın.

Bu sebeple onlar Senden gayrinin köleliğin*den ve kederlerin şaibelerinden arınmış oldular.

O zâtlar ki ma’nâların incileri kalplerinden zuhur etti de sadece zahirden anlayanlara haki*kat gerdanlıkları olarak takıldı.

Sen ki onları ezelî kaderde, seçkin peygam*berinin ashabı olarak seçtin ve dinine yardım için onları beğendin.

Artık onlar en hayırlı büyükler oldular.

Ey Allah’ımız! Onlarla birlikte Ehl-i Beyt’e, o muhteşem kabîleye ve sünnetlere uyanlara da rızânı kat kat ihsân eyle!

Ey Allah’ımız! Bizim, anne-babalarımızın, hocalarımızın, Allah yolundaki kardeşlerimizin, bütün mümin ve müslim erkek ve kadınların, içlerinden itaatkârların ve günahkârların günahlarını bağışla! (Âmin).

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kurt 17:10 01.06.17
werty 01:55 26.08.17
ayperi 09:59 26.08.17
Allah razı olsun çok güzel bir paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 07:59 26.09.17
Kurt Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun
Amin ve ecmain.Sağol @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kardeşim.

Oldukça güzel ve faziletli bir konu olmuş.Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] adminimiz.
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2